Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

Ze względu na charakterystykę przekazywanych obiektów działalność w zakresie zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie powinna być przede wszystkim traktowana jako element zorganizowanego w skali gospodarki całego kraju systemu powtórnego zagospodarowania oraz utylizacji odpadów.

Recyrkulacja odpadów tworzywowych

rozdrobnienie odpadów do postaci cząstek o wielkości kilku milimetrów 5. Uwaga Aktualnie prawie 100% odpadów produkcyjnych jest ponownie wykorzystana.

W jaki sposób wyspecjalizowane, komercyjne fir­my zajmują się niebezpiecznymi odpadami?

Obróbka chemiczna odpadów najczę­ściej jest jednak kosztowna, zwykle też w jej trak­cie powstają inne toksyczne produkty uboczne.

Czym są odpady toksyczne?

Dla­tego też jedynie część ze składowisk odpadów znaj­duje się pod kontrolą samych producentów, reszta zaś należy do wyspecjalizowanych firm świad­czących usługi często więcej niż jednemu zakła­dowi przemysłowemu.

Czym jest handel toksycznymi odpadami?

Od czasu do czasu wybuchają niepokoje spo­łeczne związane z transportem odpadów. Na przy­kład Zurich wysyłał odpady z miejskiej spalarni śmieci (niektóre z nich toksyczne) do byłego NRD, gdzie zasypywano nimi stare kopalnie i kamienio­łomy.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wymagane przepisami ustawy o odpadach [12] pozwolenie na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 t rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Posiadacz odpadów

Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna,osobaprawnalubjednostkaorganizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Zasady postępowania z odpadami

Podobne zasady postępowania z odpadami obowiązują pielęgniarki prowadzące opiekę nad chorymi w domu. Są one również zobowiązane do używania jednorazowych rękawiczek przy zbieraniu pojemników z odpadami zgromadzonymi przez chorych (strzykawkami, igłami itd.

Odpady niebezpieczne

– należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B zał.

Wytwórca odpadów

Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie o. oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Regulacje prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów komunalnych

Celem aktów prawnych, regulujących sprawy związane z postępowaniem z odpadami, a szczególnie z odpadami opakowaniowymi, jest niejako tworzenie bariery zapobiegającej bezpośredniemu kierowaniu ich na wysypiska.

Magazynowanie odpadów

Czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskaniem lub unieszkodliwieniem.

Odpady

Każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w ustawie o odpadach [12], których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady obojętne

, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym,chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczneanichemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania,a także negatywne oddziaływanie na środowisko → odcieku ...

Koszty wody technologicznej i stylizacji odpadów

Woda technologiczna zużywana jest do chłodzenia aparatów, na bezpośrednie cele przetwórcze, np. jako składnik pożywek oraz do mycia aparatów. Duże zużycie wody może wpływać na koszty wytwarzania. Wzrastają bowiem zarówno koszty pozyskiwania wody o odpowiedniej dla procesów biotechnologicznych jakości...