Oddziaływanie

Czytaj Dalej

Ocena oddziaływania na środowisko

Charakterystyka

Ocena oddziaływania na środowisko (Eenvironmental Impast Assessment - EIA) jest procedura, którą po raz pierwszy zastosowano w USA w 1970 roku. Ocena oddziaływani na środowisko to usystematyzowany sposób postępowania polegający na interdyscyplinarnym identyfikowaniu i ocenie wpływu...

Rodzaje oddziaływań

Zarowno silne jak i slabe oddzialywania sa odpowiedzialne za rozpady czastek. Zanim wyjasnimy roznice pomiedzy tymi oddzialywaniami, konieczne jest zdefiniowanie na nowo kilku podstawowych pojec.

Ladunek Elektromagnetyczny:

Czastki obdarzone ladunkiem elektromagnetycznym przyciagaja czastki z przeciwnym...

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zgodny z prawem o ochronie srodowiska, regulowanym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 i tymczasowym artykulem 47 tejże ustway 2. Charakterystyka przedsięwzięcia podlegającego ocenie 2.1 Naszym przedsięwzięciem jest składowisko odpadów komunalnych (z terenów rolniczych-podmiejskich) - o powierzchni 2ha - ilość odpadów 50 ton / doba - okres eksploatacji 15 lat -wysokość składowiska: powyzej ...

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo się zmieniły w odniesieniu do całego 60-lecia prasy polskiej. Można mówić o ciągłości rozwoju współczesnej polszczyzny mimo odmienności społeczno-politycznej PRL-u. Pod względem składniowym współczesne teksty ...

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języków mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo się zmieniły w odniesieniu do całego 60-lecia prasy polskiej. Można mówić o ciągłości rozwoju współczesnej polszczyzny mimo odmienności społeczno-politycznej PRL-u. Pod względem składniowym współczesne teksty ...

Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci

Między miastami i regionami odbywają się przepływy ludzi, dóbr oraz informacji. Miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie. Te przepływy i oddziaływania dokonują się za pomocą sieci transportu i łączności. Razem wzięte, są ważnymi charakterystykami przestrzeni geograficznej i...

Ogólne wskazania ograniczające zasięg oddziaływań podkultur oraz sekt na młode pokolenie

Zapewne niektóre wskazania w zakresie likwidacji uwarunkowań deter­minujących przynależność młodego pokolenia do podkultur oraz sekt nasu­wają się same w trakcie studiowania przyczyn współdecydujących o uczest­nictwie młodzieży w tych grupach. W szczególności, że pomimo wielu rozbieżności, jawią...

Źródła intelektualne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacyjnych

5. ŹRÓDŁA INTELEKTUALNE WSPÓŁCZESNEJ POSTACI ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH:  RESOCJALIZACJA JAKO „KANALIZOWANIE\" INSTYNKTÓW.  PSYCHODYNAMICZNE PRZESŁANKI ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH.  TERAPIA BEHAWIORALNA W RESOCJALIZACJI. 1. Rodzaje instynktów według Mc Dougall: Działanie człowieka spowodowane jest działaniem instynktów. Mc Dougall wyróżnił 7 instynktów:  ucieczki (strachu)  awersji (odrazy)  ciekawości ...

Systemy oddziaływania zakładowego.

8. SYSTEMY ODDZIAŁYWANIA ZAKŁADOWEGO. 1. System dyscyplinarno-izolacyjny: Najstarszy system zakładowy stosowany wobec młodzieży. Polega na całkowitym podporządkowaniu objętych nim jednostek rygorowi narzuconemu przez dyscyplinę oraz na odizolowaniu ich od wpływu czynników spoza środowiska zakładu poprawczego czy zakładu karnego dla młodocianych. Wychowawca głównie zajmuje się pilnowaniem, aby zachowanie wychowanków było zgodne z regulaminem, którego przestrzeganie ...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Oddziaływanie pośrednie

Polega ono na oddziaływaniu na osoby otaczające odbiorcę, o którego nadawcy chodzi, które:

a) są bardziej podatne na wpływ, oraz

b) mogą wpłynąć na odbiorcę.

Tę technikę stosuje się przeważnie wtedy, gdy odbiorca jest oporny w stosunku do treści oddziaływania. Oddziaływano już w ten sposób...

Oddziaływanie pola magnetycznego na ustrój człowieka

Człowiek nie ma żadnych receptorów pola magnetycznego, to znaczy, że żadnym zmysłem nie wyczuwa obecności tego pola. Prawdopodobnie receptory magnetyczne mają niektóre zwierzęta, które potrafią rozpoznawać kierunki geograficzne, np. pszczoły, ptaki wędrowne i ryby morskie. W głowach niektórych ryb...

Społeczne oddziaływanie na jednostkę ludzką (4 mechanizmy)

Człowiek żyjący w społeczeństwie poddany jest oddziaływaniom ze strony innych jednostek oraz grup. Społeczne oddziaływanie na jednostkę może dokonywać się przez cztery mechanizmy:

1 wychowawczy - świadome, celowe kształtowanie osobowości społecznej

poprzez wskazywanie danej jednostce wzorców, jak...

Zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej

zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej; uwzględnia ogólnie przyjętą w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jednoczesną rehabilitację: leczniczą, psychologiczną, społeczną i zawodową. Zasada ta obejmuje także w nie mniejszym stopniu system oddziaływań na najbliższe i...

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Przeciwstawne rodzaje wychowania

Przyjęto tu podział definicji wychowania ze względu na to, czy wywiera ono bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój dzieci i mło­dzieży. Innymi słowy, idzie o to, czy w wychowaniu mamy do czynie­nia z bezpośrednią czy raczej pośrednią interwencją w rozwój, zgodnie z założonymi celami...

Wzajemne oddziaływania i ich znaczenie

Wzajemne oddziaływanie powoduje, że nie umiera więź między ludźmi. Wzajemne oddziaływanie, to powtarzające się działania, mające zmienić coś w postępowaniu drugiej osoby, ma ono sprzężenie zwrotne.

Wzajemne oddziaływanie to świadome lub nieświadome działania w stosunku do drugiej...

„Istnieć – to znaczy dialogowo obcować z kimś (…) tylko w obcowaniu, we wzajemnym oddziaływaniu (…) odsłania się człowiek w człowieku – wobec siebie i innych”

„Istnieć – to znaczy dialogowo obcować z kimś (…) tylko w obcowaniu, we wzajemnym oddziaływaniu (…) odsłania się człowiek w człowieku – wobec siebie i innych” /M. Bachtin/ Istnieć – to znaczy dialogowo obcować z kimś (…) tylko w obcowaniu, we wzajemnym oddziaływaniu (…) odsłania się człowiek w człowieku – wobec siebie i innych. Od razu nasuwa się tu pytanie, czy nie obcując z innymi, unikając kontaktu z innymi człowiek przestaje istnieć? Czy do ...

Oddziaływanie pradu elektrycznego na organizm ludzki

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki Prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400/230 V jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem przenoszenia energii elektrycznej. Z tego powodu większość porażeń i oparzeń ludzi prądem elektrycznym, nazywanych wypadkami elektrycznymi, występuje przy styczności człowieka z urządzeniami elektroenergetycznymi prądu przemiennego, przy czym najczęstsze są rażenia na drodze ręka - nogi lub ręka - ręka. Ponadto ...

Od czego zależy skuteczność oddziaływania terapeutycznego?

S k u t e e z u o ś ć profilaktyki i terapii zależy od wielu czynników:

1.    nauczyciela-terapeuty: jego osobowości, wiedzy i doświadczenia praktycznego. postawy wobec dziecka i jego problemów, umiejętności współpracy;

2.    dziecka:

a) jego możliwości intelektualnych im lepsze, tym łatwiej...

Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie - Wychowanie jako dokonywanie zmian w rozwoju wychowanków

W rozumieniu wychowania jako sposobu dokonywania pożąda­nych i możliwie trwałych zmian w rozwoju wychowanków podkreśla się przede wszystkim to, co się składa na tzw. heteroedukację, a więc pomija się lub wyraźnie nie docenia związanej z nim autoedukacji. Inaczej mówiąc, wychowanie rozumiane jako...

POSTAWA ZBIOROWOŚCI. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA GRUPY NA JEDNOSTKI

Każda zbiorowość narzuca wzory zachowania się w różnych okolicznościach, reguły moralne i poczucie tego co przyzwoite a co niestosowne. Elementem dokonującym modyfikacji i kształtowania osobowości jest proces socjalizacji .Jest to proces wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społ...