Oddział

Czytaj Dalej

Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce

Art. 35. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej...

Organizacja oddziału intensywnej terapii neonatologicznej

Wytyczne odnoszące się do organizacji pomieszczeń dla noworodków wymagających opieki pośredniej (patologia noworodka) i noworodków wymagających intensywnej terapii określono wyraźnie w Programie Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, wdrożonym po raz pierwszy w 1995 r.

Oddział dla noworodków wymagających...

Wyposażenie oddziału intensywnej terapii neonatologicznej

Istotą intensywnej terapii jest wspomaganie procesów fizjologicznych noworodka przez:

•    przewidywanie,

•   zapobieganie,

•    wczesne wyrównywanie,

•    minimalną ingerencję.

Celem intensywnej terapii noworodka jest podtrzymywanie czynności życiowych i monitorowanie, prowadzone w kontrolowanym, stałym...

Przyjęcie noworodka na oddział położniczo-noworodkowy

Po dwóch godzinach od porodu położnica i noworodek zostają przetransportowani na oddział położniczo-noworodkowy. Przed przyjęciem noworodka na oddział położniczo-noworodkowy należy sprawdzić: wiarygodność opasek identyfikacyjnych z opisem zawartym w dokumentacji medycznej noworodka, płeć dziecka na...

Światło na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

Światło odgrywa zasadniczą rolę w postnatalnym rozwoju narządu wzroku (wzrost gałki ocznej, rozwój obwodowych części siatkówki), podtrzymuje procesy widzenia (ostrość wzroku, widzenie barwne). Narażenie na duże natężenie światła może prowadzić jednak do zmian strukturalnych w narządzie wzroku...

Oddział intensywnej terapii_

(-, intensive therapy unit); wydzielony, specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wyrażającym się zaburzeniem podstawowych czynności organizmu (krążenia, oddychania, procesów metabolicznych) bez względu na przyczynę (uraz, choroba, zatrucie)...

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

używać...

Jakie jest zastosowanie zaawansowanej technologii na oddziałach intensywnej terapii?

Dzięki zaawansowanej technologii znajdującej za­stosowanie w nowoczesnych oddziałach intensyw­nej terapii, pacjenci z poważnymi uszkodzeniami ciała, lub dotknięci ciężką chorobą, mają dziś więk­sze szanse na przeżycie. Podczas procesu leczenia mogą być utrzymywani przy życiu przez...

Oddział dzienny

oddział dzienny; jedna z m form pośrednich opieki psychiatrycznej, za­pewniająca przez część dnia chorym leczenie i rehabilitację w zakresie po­dobnym do świadczeń udzielanych przez psychiatryczne oddziały pełno-dobowe. O. dz. pozwala na stosowa­nie wszystkich prawie metod leczenia farmakologicznego...

Oddział nocny

oddział nocny; oddział szpitalny, umożliwiający pacjentom pracę za­robkową w zakładach poza szpitalem, korzystanie z dostępnych innym mieszkańcom miasta form życia spo­łecznego, a jednocześnie zapewniający opiekę i leczenie dostosowane do ich potrzeb. O. n. może odgrywać ważną rolę w zespole...

DETASZOWANY ODDZIAŁ

Samodzielny oddział, wykonujący ważne zadania z dala od sił głównych. Taką funkcję spełniał np. w kampanii 1805    6 korpus WA dowodzony przez marsz. Neya, którego zadaniem było opanowanie Tyrolu. W kampanii 1812 Napoleon często tworzył detaszowa-ne oddziały M.in. 17 dyw. gen. Dąbrowskiego...

OPOŁCZENIJE, nieregularne oddziały uzbrojonej milicji, wspierające armię ros.

Pojawiły się w 1807, ale na szerszą skalę wykorzystano je dopiero w 1812. Rodzaj pospolitego ruszenia, formowany głównie z pańszczyźnianych chłopów i ludności miejskiej. Dzieliło się na kohorty, składające się z 2 bat. pikinierów - uzbrojonych jedynie w piki - oraz bat. strz., wyposażonego w...

Środowisko oddziału intensywnej opieki neonatologicznej

Nowoczesny oddział intensywnej opieki neonatologicznej jest wyposażony w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną (respiratory, aparaty do nCPAP, inkubatory, monitory, pompy, analizatory diagnostyczne, sprzęt obrazujący). Stale przebywają na nim członkowie zespołu terapeutycznego (lekarze, pielęgniarki...

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach, utwór dram. W.L. Anczyca, powst. w I red. ok. 1870, wyst. po przerobieniu i uzup. w Krakowie 26 XII 1880, wyd. tamże 1881 (pod pseud. A.W. Lasota), dedykowany T. Lenartowiczowi, którego —> Bitwa racławicka dała „pierwszą myśl napisania"...

Oddział intensywnej opieki noworodkowej

Właściwe zrozumienie problemów na jakie napotykanoworodek z grupy ryzyka jest możliwedopiero po uświadomieniu sobie różnic międzyśrodowiskiem wewnątrz macicy a warunkamioddziału. Z wielu powodów wnętrze jamy macicyjest idealnym miejscem dla prawidłowegorozwoju płodu. We wnętrzu do płodu...

Hałas na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

Pierwotne struktury, z których rozwinie się narząd słuchu pojawiają się między 3. a 6. tyg. życia płodowego. Pod względem strukturalnym narząd słuchu jest ukształtowany ok. 24.-25. tyg. życia płodowego, w tym czasie płód wykazuje reaktywność słuchową w odpowiedzi na stymulacje wibroakustyczne...

Fototerapia na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej

Kąpiele słoneczne w celach leczniczych stosowano już w starożytności. Służyły one hartowaniu ciała, wzmocnieniu mięśni, leczeniu zapalenia stawów. Na przełomie XD< i XX wieku, kiedy rozwinęło się światłolecznictwo, Arnold Rikkli jako jeden z pierwszych wykazał pozytywny wpływ słońca na organizm...

Zadania dyżuru nocnego na oddziale chorych i oddziale opieki

Pacjenci nietrzymający moczu otrzymują w razie potrzeby nowe pieluch -(podkłady). W przypadku ciężko chorych i niespokojnych lub odwodniony^ pacjentów trzeba pamiętać o toalecie jamy ustnej, do której należy także pie lęgnacja języka i warg. Wystarczy szklanica herbaty lub wody, żeby zwilżyć jamę...

Oddział

Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.