Odbudowa

Odbudowa

Czytaj Dalej

Odbudowa struktur uszkodzonych koron zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem sztyftów dokorzeniowych

Do tego typu odbudowy używa się światłoutwardzalnych materiałów -mas kompozytowych. uszkodzenie mechaniczne, czy niekorzystna zmiana barwy odbudowanej korony zęba), zawsze istnieje możliwość zastosowania wariantu pierwszego, czyli odpowiedniego typu korony protetycznej.

Rola USA w odbudowie i integracji Europy

Zmniejszenie wydatków amerykańskich na zbrojenia, których część przejąć miała Europa Zachodnia (NATO) Plan Marshalla to plan USA mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Staje się coraz bardziej jasnym,  że olbrzymie dzieło odbudowy może być dokonane przez ludzkość jedynie wtedy, gdy  świat będzie zabezpieczony od takich wstrząsów i rzezi.

Polityka w Polsce XX wieku - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 – 1949 miał „podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego”, środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być: a) wyrównanie szkód wojennych, b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju, c) wszechstronne wykorzystywanie wybrzeża morskiego, d) rozszerzenie udziału kraju w gospodarce światowej, e) wzrost wydajności pracy.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury

Na temat gotowości rodziny do zmian i odbudowy struktury wnioskuję pośrednio z odpowiedzi napytania: - co się zmieniło w rodzinie od czasu pojawienia się choroby i jak to widzą wszyscyczłonkowie rodziny ( łącznie z chorym)?

Polska w okresie stalinowskim - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 - 1949 miał "podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego", środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być: a) wyrównanie szkód wojennych, b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju, c) wszechstronne wykorzystywanie wybrzeża morskiego, d) rozszerzenie udziału kraju w gospodarce światowej, e) wzrost wydajności pracy.

Odbudowa gospodarki polskiej w latach 1918 – 1925. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

Mimo załamania, jakie przeżyła gospodarka na ziemiach polskich wskutek wojny i rozbicia tradycyjnych struktur ekonomicznych, stosunkowo szybko rozpoczął się proces jej odbudowy.

ZNISZCZENIA I ODBUDOWY (1914 – 1958)

Papieże Benedykt XV, Pius XI, Pius XII pełnili godnie niełatwe zadanie orędowników pokoju w świecie,a zwłaszcza trudne posłannictwo przewodzenia Kościołowi oraz dokonywania odbudowy i rozwoju życia religijnego i społecznego na fundamencie zasad Chrystusowych.

Odbudowa kultury europejskiej

W starożytnym i pięknym kościele SantApollinare in Classe w Rawennie Jan Paweł IImówił:Odbudowa kultury europejskiej jest decydującym i pilnym przedsięwzięciem naszychczasów.

Bizancjum - Próby odbudowy cesarstwa

Po katastrofie cesarstwa zachodniego, wschodnie było jeszcze zdolne w jakimś stopniu odbudować swoje siły militarne.

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwowego

Po śmierci Mieszka II w 1034r. trudności wewnętrzne doprowadziły do załamania, aparatu państwowego, władzę objęli możni po Mieszku Rychezy i jego następcy Kazimierza. Przeciwko możnym i kościołowi wybucha bunt ludowy w Wielkopolsce a główną przyczyną był ciężar świadczeń na rzecz państwa...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Charakterystyka rządów Kazimierza Odnowiciela (1034 - 1058)

Uzależnienie od cesarza nie zdołał odbudować metropolii kościelnej w Gnieźnie i nie odzyskał korony królewskiej.

Odbudowa niepodległej Polski

W różnych momentach epoki porozbiorowej łączono na-dzieje polskie na odzyskanie niepodległości z dwiema okolicz-nościami : z możliwością wojny światowej , do której zaborcy staną między sobą skłóceni , i z możliwością rewolucji po-wszechnej lub przynajmniej w państwach rozbiorowych . Obie...

Próba odbudowy Imperium Romanum przez Justyniana Wielkiego

-  527 r. – dojście do władzy w Konstantynopolu Justyniana 

-  chęć przywrócenia dawnej świetności imperium, państwo wzmocnione finansowo i militarnie, przycichły zamieszki w Konstantynopolu

-  jedynym groźnym przeciwnikiem była Persja

-  uleganie wpływom żony Teodory – liczne załamania polityki i...

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności

-  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów

-  czynniki miastotwórcze

*  kupiectwo

*  rzemiosło

*  planowa działalność władzy

-  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PRÓBA ODBUDOWY BEZPIECZEŃSTWA GRANIC

 

Przegrana Rzymian zmieniła radykalnie sytuację na Bałkanach. Wystąpienie Wizygotów przerodziło się bowiem z buntu „sprzymierzeńców" w najazd barbarzyńców.

Przez odsłoniętą granicę naddunajską wschodnie prowincje Cesarstwa zalewały coraz to nowe fale Germanów uchodzących przed Kunami. Łupili oni...

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - ODBUDOWA CESARSTWA PRZEZ HERAKLIUSZA

 

Nieudolność Fokasa i terror, przy pomocy którego utrzymywał się przy władzy, budziły coraz większe niezadowolenia w społeczeństwie. Wykorzystali te nastroje stronnicy zamordowanego Maurycjusza i powstali przeciwko niemu pod wodzą egzarchy kartagińskiego. I oto podczas gdy jedna armia afrykańska...