Podaj definicję ekologii człowieka i podstawowe warunki zdrowego środowiska

Ekologia człowieka jest międzydyscyplinarną dziedziną wiedzy o wzajemnych związkach między człowiekiem (jako jednostką i jako populacją oraz społecznością) i jego środowiskiem (naturalnym i sztucznym).

Celem ekologii człowieka jest zrozumienie, jak środowisko naturalne oraz przekształcane przez...

Opisz główne zagrożenia zdrowia związane ze środowiskiem społecznym

w sferze ochrony zdrowia, c) niekorzystna sytuacja w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, w tym: • zmniejszające się nakłady budżetowe, • niski poziom wykształcenia ludności, • zmniejszający się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, zwłaszcza na wsi, d) nasilające się patologie życia społecznego, prowadzące m.

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie ,,środowisko”

a) Helena Radlińska określa środowisko jako ,, zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowość, oddziałując stale lub przez dłuższy czas”.

Wyodrębnia ona następujące odmiany środowiska: bezpośrednie i szersze, obiektywne i subiektywne, materialne i...

Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie

W funkcjonowaniu sektora publi­cznego jako działu gospodarki widoczne jest ograniczanie zakresu usług świadczonych przez państwo, co powoduje, że rząd nie zapewnia pełnej ochrony bezpieczeństwa ludzi słabych, chorych, bezrobotnych i z różnych powodów niepełnosprawnych.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania

Powszechnie niesłusznie ocenia się jednak, że obniżenie każdej sprawności człowieka jako podmiotu powo­duje zmniejszenie, ograniczenie lub zablokowanie aktywności poznawczej i praktycznej oraz wymaga stałej, zewnętrznej kontroli, częściowej obsługi, pomocy i ochrony, co powodować może wtórną, wyuczoną bezradność i przeszkodę w pełnym wykorzystywaniu jego potencjału rozwojowego.

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako samodzielność wykonywania zadań

Cechą charakterystyczną osób na różny sposób mniej sprawnych jest czę­ściowo zwiększona zależność od innych ludzi w różnych sytuacjach zada­niowych. Poczucie stałej zależności wytworzone w dziecku przez społeczne otoczenie wynika nie tylko np. ze zmniejszonej sprawności umysłowej, ale także z...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przejaw i rezultat procesu przystosowania

Adaptacja osoby niesprawnej fizycznie lub z dysfunkcjami intelektualny­mi do środowiska życia wymaga większego wysiłku, jest wolniejsza, dłuż­sza w czasie, gdyż poznanie i przyswojenie określonych wzorów zachowań, systemów wartości, norm i umiejętności jest utrudnione lub ograniczone ze względów...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako siła wyzwalająca własną aktywność jednostki

Aktywność autonomiczna człowieka charakteryzuje się tym, że nie jest wymuszona przez otoczenie, wypływa z indywidualnych cech osobowo­ściowych, potrzeb sytuacyjno-decyzyjnych określających subiektywne mo­żliwości do samookreślenia się oraz posiada niewątpliwe właściwości intencjonalne i...

Autonomia jako osiąganie normalności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania - Autonomia jako przygotowanie do życia w integracji społecznej w środowisku

Opinia społeczna lokalnego środowiska niepełnosprawnych jest ważnym regulatorem aktywnego funkcjonowania społecznego tych jednostek, sprzy­jającym mechanizmom samosterowania i samorealizacji (W. Dykcik, 1996). Nieuwzględnienie czynników subiektywnych lub traktowanie ich jako mar­ginalnych było błędem w...

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1. Stały wzrost zapotrzebowania środowiska lokalnego na usługi poradni w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

2. Częste postrzeganie poradni przez środowisko jako placówki szkolnej, a nie wspierającej.

3. Działalność poradni w znacznym stopniu ograniczona jest zapotrzebowaniem środowiska na...

Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Zwiększanie liczby aktywnych form pracy w środowisku lokalnym (organizowanie i uczestnictwo w programach i akcjach profilaktycznych, interwencje kryzysowe, praca z grupami ryzyka, organizowanie grup wsparcia dla osób z określonymi potrzebami) oraz rozszerzanie zakresu oddziaływań...

Wymień cechy podstawowe środowiska lokalnego

Środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego...

Jakie są cele pracy w metodzie organizowania środowiska lokalnego

Celem zasadniczym organizowania środowiska jest wspomaganie rozwoju. Otoczenie powinno stwarzać możliwości i warunki, aby każdy człowiek mógł w nim realizować określone racjami rozumu aspiracje. Wtórne cele organizacji środowiska- to cele opiekuńcze oraz wyrównywanie braków czyli...

Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

Miasto

Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

* uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

* dominacja...

Ochrona prawna dziecka i rodziny

•  Zapewnia ochronę praw dziecka - każdy ma prawo  żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

Nie chodzi o rozbudowę systemu rodzinnej opieki zastępczej jako wyrazu ochrony dziecka,  a przede wszystkim obowiązek podejmowania działań pierwszorzędowych o charakterze prewencyjnym.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

Pakt Ekonomiczny przewiduje podjęcie specjalnych kroków dla zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim dzieciom i młodzieży, bez jakiegokolwiek zróżnicowania.

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

Środki piorące i czyszczące, do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwania brudu, czyli mieszaniny składającej się z sadzy, krzemionki, soli mineralnych oraz substancji pylistych zlepionych składnikami...

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które poważnie grożą nam pogrzebaniem pod górą śmieci.

Odpady gromadzone są na wysypiskach - ogromnych...

Degradacja środowiska geograficznego Polski

Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska...