Obywatelstwo UE

Czytaj Dalej

Obywatelstwo UE.

Zatem uzyskanie statusu obywatela Unii: · może nastąpić jedynie wraz z nabyciem przez jednostkę obywatelstwa państwa członkowskiego zgodnie z zasadami przewidywanymi przez prawo tego państwa; · przysługuje obywatelom państw członkowskich bez względu na to, czy posiadają obywatelstwo więcej niż jednego państwa, w tym także państwa trzeciego; · zawiera się w ramach definicji obywatelstwa europejskiego, z której można wywnioskować, iż ...

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

Zgodnie z art. 23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie...

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

Polityka wobec państw UE

 

W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z...

Obywatelstwo - Pojęcie i znaczenie obywatelstwa

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, sprawy obywatelstwa należą do wyłącznej kompetencji państwa, które w swym ustawodawstwie decyduje, jakim osobom przysługuje ono, w jaki sposób można je uzyskać i utracić.

Obywatelstwo - Nabycie i utrata obywatelstwa

Odzyskać obywatelstwo mogą kobiety, które utraciły obywatelstwo polskie w skutek nabycia obcego w wyniku zamążpójścia i obecnie, po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, powracają do obywatelstwa polskiego przez złożenie oświadczenie przed odpowiednim organem polskim, który wydaje akt o przyjęciu oświadczenia.

Obywatelstwo - Bezpaństwowość i uchodźstwo

Uchodźca jest również osoba, która nie ma żądnego obywatelstwa i nie znajduje się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swego zamieszkania, nie może lub nie chce z tych powodów powrócić do tego państwa.

Podaj udział podstawowych surowców opakowalniczych w recyklingu zgodnie z wymaganiami UE

Szkło – 75%,

Blacha biała- 70%,

Aluminium – 60%,

Papier, tektura, karton – 70%,

Tworzywa sztuczne – 70%.

Różnice w przewozach gałęziowych w UE oraz państwach Europy Środkowej

Najistotniejsze różnice występują w transporcie kolejowym: w krajach UE stanowi on około 8%, natomiast w krajach Europy Środkowej transport kolejowy to aż 80% całego transportu.

Charakter prawny UE

Norma konstruującą Unię Europejską to art. 1 TUE. Państwami, które podpisały Traktat z Maastricht były: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Był to kolejny etap współpracy państw w Europie.

Art. 1 Traktatu o Unii...

Poglądy zwolenników uznania UE za organizację międzynarodową

Jeśli uznając, że jedną z determinantów przypisanych podmiotowi charakteru organizacji międzynarodowej jest utworzenie go przez państwa, to w przypadku UE przesłanka ta została spełniona. Art. 1 TUE wyznaczając „nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami...

Koncepcja prawna UE jako federacji

Mimo nieprzeciętnego poziomu integracji wchodzących w skład Unii państw, unijne obywatelstwo nie doprowadziło do niwelacji poszczególnych obywatelstw narodowych.

Koncepcja prawna UE jako konfederacji

Nie przewiduje koncepcja ta tak silnie posuniętych procesów integracyjnych jak ustanowienie wspólnej waluty, unijnego obywatelstwa czy utworzenie osobnego porządku prawnego, stosowanego bezpośrednio w państwach członkowskich.

Geopolityczne i merytoryczne kryteria nabycia członkostwa w UE

Obecnie można wyróżnić kryteria nabycia członkostwa o charakterze:

Geopolitycznym - sformułowano w traktacie rzymskim

Merytorycznym - wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych

Państwo kandydujące może zgłosić prawnie zasadny wniosek, gdy spełnia wszystkie kryteria członkowskie...

Procedura nabycia członkostwa w UE – ogólna charakterystyka

Jednolite warunki i procedurę nabycia członkostwa określono w art. 49 TUE.

Ustanowił on regułę, zgodnie z którą państwo kandydujące może ubiegać się o wstąpienie do UE jako całości, tzn. organizacji złożonej z trzech filarów.

Tym samym nowe państwo przystępuje do wszystkich...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Ustawa z 2004 r. wymagała od rejestrującego samochód używany sprowadzany do Polski z innego państwa członkowskiego UE, opłacenia podatku akcyzowego. Podatnicy wnosili skargi do organów administracyjnych, powołując się na sprzeczność ustawy z art. 90 TWE zakazującym dyskryminacyjnego opodatkowania...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWWiS – 1951

Celem tej wspólnoty było przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia w państwach członkowskich przez ustanawienie wspólnego rynku węgla i stali, co miano osiągnąć znosząc:

opłaty przywozowe i wywozowe,

podatki o podobnym znaczeniu oraz...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWG – 1957

popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie, stałej i zrównoważonej eskpansji, większej stabilizacji, przyśpieszonego wzrostu poziomu życia i bliższych stosunków między członkami EWG poprzez ustanowienie wolnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych...