Obywatelstwo

Czytaj Dalej

OBYWATELSTWO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM, EUROPEJSKIM I POLSKIM (pojęcie, główne zasady)

Utrata obywatelstwa - przez nabycie obcego obywatelstwa- zwolnienie z dotychczasowego na prośbę zainteresowanego- zamążpójście- wstąpienie do służby wojskowej lub państwowej obcego kraju- odmowę spełnienia obowiązku służby wojskowej- pozbawienie Warunki utraty obywatelstwa określa państwo.

Obywatelstwo UE.

Zatem uzyskanie statusu obywatela Unii: · może nastąpić jedynie wraz z nabyciem przez jednostkę obywatelstwa państwa członkowskiego zgodnie z zasadami przewidywanymi przez prawo tego państwa; · przysługuje obywatelom państw członkowskich bez względu na to, czy posiadają obywatelstwo więcej niż jednego państwa, w tym także państwa trzeciego; · zawiera się w ramach definicji obywatelstwa europejskiego, z której można wywnioskować, iż ...

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

W drodze oświadczenia osoby uprawnionej i przyjęcia tego oświadczenia przez właściwy organ: nabycie obywatelstwa polskiego w drodze oświadczenia woli następuje w uproszczonym trybie i odnosi się do określonej kategorii osób: a) Tych, które posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przez zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem, b) Osób, które spełniły warunki do nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa, lecz nie ...

Historia obywatelstwa w Europie

Obywatelstwo Koncepcja obywatelstwa Badania nad obywatelstwem to przedsięwzięci multidyscyplinarne. Niezależność obywatelstwa od woli samej jednostki wynika z faktu, że okoliczności sprzyjające nabyciu lub utracie obywatelstwa, a także prawa i obowiązki wynikające z jego posiadania, są regulowane przez prawo.

Obywatelstwo - Nabycie i utrata obywatelstwa

Odzyskać obywatelstwo mogą kobiety, które utraciły obywatelstwo polskie w skutek nabycia obcego w wyniku zamążpójścia i obecnie, po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa, powracają do obywatelstwa polskiego przez złożenie oświadczenie przed odpowiednim organem polskim, który wydaje akt o przyjęciu oświadczenia.

Czym jest obywatelstwo?

Przy wtórnym nabywaniu obywatelstwa, część państw wymaga zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa, ale niektóre dopuszczają podwójne obywatelstwo.

Wymień i omów podstawowe zasady nabycia obywatelstwa

Dotyczy to na przykład jeńców wojennych, przesiedleńców) - prawo opcji (w przypadku dzieci, które utraciły obywatelstwo polskie na skutek oświadczenia woli rodziców) Przy wtórnym nabywaniu obywatelstwa, część państw wymaga zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa, ale niektóre dopuszczają podwójne obywatelstwo.

Utrata obywatelstwa polskiego

Nabycie obywatelstwa innego państwa przez osoby, które uzyskały taką zgodę, pociąga za sobą utratę obywatelstwa polskiego, co stwierdza wojewoda.

Obywatelstwo - Pojęcie i znaczenie obywatelstwa

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, sprawy obywatelstwa należą do wyłącznej kompetencji państwa, które w swym ustawodawstwie decyduje, jakim osobom przysługuje ono, w jaki sposób można je uzyskać i utracić.

Wyjaśnij pojęcia obywatelstwo i naród

Obowiązują dwie podstawowe drogi uzyskania obywatelstwa: prawo ziemi (decyduje miejsce urodzenia), prawo krwi (decyduje obywatelstwo rodziców). W Polsce stosuje się tę drugą zasadę przy czym inne przypadki nabycia obywatelstwa ustala ustawa.

Obywatelstwo europejskie

Obywatelstwo UE przysługuje każdej osobie, która jest obywatelem kraju członkowskiego UE, nie zastępuje obywatelstwa krajowego, ale je uzupełnia.

Nabycie i utracenie obywatelstwa rzymskiego

zgromadzenie nadało obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom Italii, a w 212 n. Utrata obywatelstwa następowała w wyniku utraty wolności, przyjęcia obywatelstwa innego kraju lub skazania na banicję.

Obywatelstwo - Bezpaństwowość i uchodźstwo

Uchodźca jest również osoba, która nie ma żądnego obywatelstwa i nie znajduje się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swego zamieszkania, nie może lub nie chce z tych powodów powrócić do tego państwa.

ZASADA NARODOWOŚCI PODMIOTOWEJ (zasada obywatelstwa)

Musi być tu spełniony warunek podwojonej przestępności czynu ZASADA NARODOWOSCI PRZEDMIOTOWWEJ OCHRONNA NIEOGRANICZONA wg tej zasady odpowiedzialności karnej podlegają wszyscy bez względu na obywatelstwo , i warunek podwojonej przestępności czynu którzy dopuścili sie : -przestępstwa przeciwko wew.

Obywatelstwo Unii Europejskiej

Obywatelstwo UE nie nakłada żadnych obowiązków na jednostkę.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Było ono tworzone stopniowo. Najpierw przyznano to prawo pod postacią prawa do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego osobom zajmującym się działalnością gospodarczą, potem ich rodzinom a na końcu reszcie społeczeństwa. Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie...

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawa wyborcze

Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE i loklanych. Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do głosowania w wyborach do przebywania na swoim terytorium przez określony czas, a głosowanie na pewne stanownicze funkcje w zarządzie lokalnym może zastrzec jedynie dla swoich obywateli. Nie...

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo petycji do PE

Obejmuje jedynie sprawę leżącą w kompetencji WE. Ma do niej prawo każdy kto mieszka na terytorium UE i wszyscy obywatele UE bez względu na miejsce ich pobytu. Problem będący przedmiotem petycj musi bezpośrednio dotyczyć osoby, która ją składa.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.