Obywatel

Czytaj Dalej

Prawa Obywatela Unii Europejskiej

Wykazuje ona, iż ochrona ta obejmuje pomoc: * w przypadku zgonu * w razie poważnego wypadku i ciężkiej choroby * w razie aresztowania lub zatrzymania * gdy obywatel stał się ofiarą przemocy * gdy obywatel pozostał bez środków uniemożliwiających mu powrót do kraju * w innych okolicznościach, które przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne uznają za zasadne Pomoc finansowa dla obywatela UE, który ...

Obraz obywatela starożytnej Grecji

„Perykles utrzymywał, iż ustrój ateński nazywa się demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości, zaś każdy obywatel jest równy w obliczu prawa.

Forum obywatela - esej

Dobry obywatel to taki, który troszczy się o losy swej ojczyzny, któremu nieobce są troski i problemy związane z funkcjonowanie państwa. Tylko w ten sposób obywatel ma prawo oczekiwać, że spełni się jego wizja państwa – państwa które spełni jego oczekiwania i nadzieje.

Co składa się na bycie obywatelem?

  Z prawnego punktu widzenia obywatel to ktoś mający obywatelstwo danego państwa, a więc związany z nim formalną więzi, z której wynikają zarówno jego uprawnienia jak i obowiązki.

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

Obywatel uświadomiony: - obywatel posiadający doświadczenie i poglądy i nimi się kierujący (także wykorzystuje schematy poznawcze); - jasne przekazanie komunikatu powoduje pozytywną reakcję tego wyborcy, ponieważ poszukuje on informacji dla podjęcia najlepszej decyzji; - złożone procesy myślowe, wywierając nań wpływ, doprowadzają do dekodowania i zrozumienia przekazu; WG REAKCJI NA FORMY KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO: A.

UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a obywatel

Każdy obywatel Unii ma prawo do: swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich, wspólnej ochrony dyplomatycznej i konsularnej, przedkładania petycji do Parlamentu Europejskiego, zwrócenia się ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.

OPIEKA KONSULARNA A OPIEKA DYPLOMATYCZNA PAŃSTWA NAD WŁASNYMI OBYWATELAMI

Opieka konsularna obejmuje: - ochronę interesów państwa, które konsul reprezentuje, i jego obywateli - wystawianie paszportów i wiz - udzielanie pomocy własnym obywatelom w zakresie funkcji urzędów notarialnych i urzędów stanu cywilnego - prowadzenie spraw spadkowych własnych obywateli - reprezentowanie ich przed sądami i innymi władzami państwa przyjmującego - wykonywanie nadzoru nad statkami i samolotami - ochrona ...

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Problematykę „Administracja a obywatel” można podzielić na cztery dojścia badawcze

Obywatela wobec przemian w organizacji struktur na poszczególnych poziomach organizacji. Obywatela wobec przemian funkcjonalnych. Obywatela wobec dobrej administracji.

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

W końcowej części poeta mówi o obowiązku obywatela wzgledem państwa. Antenor jest przykładem pozytywnego obywatela - patrioty, dbałego o losy państwa.

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność według polskiego prawa za czyny popełnione za granicą? Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Jeśli obywatel polski został skazany za granicą i powróci do Polski to będzie ukarany w Polsce, ale sąd będzie brał pod uwagę karę jaka odbył za granicą.

Obywatel

Można tez nabyć obywatelstwo w sposób pochodny poprzez: uzyskanie obywatelstwa przez przysbosobienie nadanie obywatelstwa uznanie za obywatela przywrócenie obywatelstwa repatriacji Utrata obywatelstwa Obywatelstwo w większości przypadkach można utracić poprzez nabycie obcego obywatelstwa, zwolnienie z dotychczasowego na prośbę zainteresowanego.

Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

  O ile w tradycji amerykańskiej sens wolności jednostki polega na wolności od ingerencji państwa, o tyle w tradycji europejskiej jednostka może spełnić swą wolność i osiągnąć szczęście jako obywatel działający poprzez państwo.

Oceń wpływ idei oświecenia na kształtowanie się modelu człowieka i obywatela w osiemnastowiecznej Polsce

Uważam, że horyzonty, dążenia i ideały oświecenia pozwoliły wstąpić społeczeństwu polskiemu na drogę rozwoju myśli politycznej, ustroju i postawy obywatelskiej. Wręcz przeciwnie obywatele zrozumieli potrzebę wzmocnienia władzy i przeprowadzenia reform.

System większościowy i proporcjonalny. Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel?

Czy przyjęte zasady systemu wyborczego wpływają na sposób, w jaki głosuje obywatel?

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce średniowiecza

W końcowej części poeta mówi o obowiązku obywatela wzgledem państwa. Antenor jest przykładem pozytywnego obywatela - patrioty, dbałego o losy państwa.

Zadania organów czuwających nad bezpieczeństwem obywateli

Ponieważ większość ludzi codziennie przyjmuje jakieś leki, ważną dla bezpieczeństwa dla obywateli jest również Inspekcja Farmaceutyczna.

Do obywatela Johna Brown

Na tej podstawie historycy literatury uznali, że tekst Do obywatela Johna Brown powstał przed odezwą W.

Rola prawa w systemie techniczno - ekonomicznym (model„przepołowionego obywatela"- bourgeois)

Po pierwsze; stosunek pomiędzy społeczną zmianą a politycznym kierowaniem w projekcie społeczeństwa przemysłowego wyobrażany był zgodnie z modejepi „przepołowionego obywatela". Podstawową zasadą sfery politycznej jest partycypacja obywateli w instytucjach demokracji przedstawicielskiej (partie, parlamęrjt itd.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Do swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

Dotyczy TYLKO obywateli UE(ich małóżonków jeśli nie są obywatelami UE już nie dotyczy).

Pozycja obywatela jako kreatora przemian organizacyjnych

referendum) na kształt podziału terytorialnego państwa nie dotyczą i nie przysługują pojedynczemu obywatelowi a jedynie wszystkim łącznie uprawnionym obywatelom danej jednostki podziału administracyjnego.