Obszary

Czytaj Dalej

Święty obszar i sakralizacja świata - Jednorodność przestrzeni a hierofania

Jest więc obszar święty, a więc „mocny”, ważny, i są inne obszary, nie uświęco-ne, a więc pozbawione struktury i konsystencji, jednym słowem — amorficzne.

Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone

, 100%), trochę bardziej zanieczyszczonym obszarem jest Ameryka Północna (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 9077,418 km kw. , 27,5%), jeszcze więcej jest Ameryka Południowa (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 3745,971 km kw.

SZCZEGÓLNA POZYCJA OBSZARÓW PODBIEGUNOWYCH

Teoria sektorów stosowana do obszarów arktycznych polega na ty, że państwo, którego terytorium przylega do obszarów arktycznych, rości sobie prawo do wszystkich obszarów lądowych, zarówno odkrytych, jak tych, które zostaną odkryte w przyszłości w sektorze.

Czy w lewej półkuli istnieją specyficzne obszary kształtujące procesy językowe?

Na tej podstawie opracowano mapę obszarów korowych zaangażowanych w procesy językowe. Obszar przedni odpowiada okolicy Broca (połe 44 wg Brodmanna), a tylny okolicy Wcmickego (pole 22).

Obszary podbiegunowe - Antarktyda, Arktyka

Na obszarach położonych dalej od lodowców wiecz­na zmarzlina zaczyna się na głębokości poniżej jed­nego metra pod powierzchnią. Na obszarach szczególnego nasile­nia tego rodzaju zjawiska wzrost roślin zostaje nie­omal uniemożliwiony, gdyż wynoszące powierzch­nię gleby siły rozrywają systemy korzeniowe.

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

  Zainteresowania organizacji konsumenckich, a zatem i obszar ich oddziaływania na różne sfery i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, są rozległe i dotyczą głównie:   => szeroko pojmowanych cech jakościowych produktów i usług (trwałość, niezawodność, funkcjonalność, bezpieczeństwo konsumpcji lub eksploatacji, zdrowotność, estetyka itd.

Obszary zagrożone suszą

Obszar ten rozciąga się od Senegalu i Mauretanii na zachodzie poprzez Mali, Burkina Faso, Niger i Czad aż do Sudanu. na­szego wieku dotkliwa susza nawiedziła obszar Wielkich Równin położony między Teksasem a granicą z Kanadą w centralnej części Stanów Zjednoczonych.

Obszary chemowrażliwe mózgu

Pobudzenie tych obszarów roztworem nasyconym dwutlenkiem węgla powoduje zwiększenie wentylacji płuc. Na tej podstawie uważa się, że w mózgu znajdują się, poza znanymi, jeszcze inne obszary pełniące funkcje obszarów chemowrażliwych.

Obszar odrzucenia

Obszar krytyczny ustalany jest tak, by przed próby|pobraniem próby prawdopodobieństwo α, że sprawdzian znajdzie się w tym obszarze, przy założeniu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, było równe α.

Rola i znaczenie walorów turystycznych na wybranym obszarze geograficznym

Jest to również obszar o najlepiej rozwiniętych liniach kolejowych i drogach o twardej nawierzchni, co ułatwia dotarcie do wszystkich atrakcyjnych miejsc.

Obszary morskie

Kategorie obszarów morskich.

Święty obszar i sakralizacja świata - Teofania i znaki

Wszelki  święty obszar implikuje hierofanię, wdarcie się  sacrum,  co w rezultacie wyodrębnia dane terytorium z otaczającego je środowiska kosmicznego i czyni je jako-ściowo różnym.

Obszary w Polsce i na świecie najbardziej zagrożone DEGRADACJĄ środowiska

Najbardziej zagrożone obszary na ŚWIECIE: A) obszary silnie uprzemysłowione i zurbanizowane: - Europa – Zagłębie Ruhry, GOP, Lipsk-Halle , Zagłębie Donieckie, Nowa Ziemia; - Azja – Tokio-Jokohama, Osaka-Kobe, Pekin-Tiencin, południowy Ural, Zatoka Perska; - Ameryka Północna – Zagłębie Apallahijskie, obszary na południe od Wielkich Jezior, Los Angeles; - Ameryka Południowa – Itabira, jezioro Maracaibo i ...

Obszar wysokiej ochrony (OWO)

Obszar wyznaczony na podobnych zasadach jak → obszar najwyższej ochrony, stanowią go części głównych zbiorników wód podziemnych, w których istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni) oraz obszary lub wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych zasilających główne zbiorniki wód podziemnych; na obszarach tych muszą ...

Kluczowe obszary efektywności w organizacji

Oprócz kluczowych obszarów efektywności ważne jest też ustalenie krytycznych punktów systemu, w których powinna być prowadzona obserwacja lub zbieranie informacji.

KLASYFIKACJA OBSZARÓW MORSKICH PAŃSTWA

, albo poza te granicę, aż do punktu, gdzie głębokość znajdujących się nad nim wód pozwala na eksploatację naturalnych zasobów wymienionych obszarów.

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – I i II filar WP Rolnej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) Finansowanie wszystkich działań przyczyniających się  do rozwoju obszarów wiejskich Fundusz łączy środki z Sekcji Orientacji oraz środki na rozwój obszarów wiejskich z dotychczasowej Sekcji Gwarancji

Co to jest typowy obszar zmienności?

Obszar typowych wartości cechy można zapisać:              (Xsr- S, Xsr + S)

Wynik negocjacji Polski z Unią Europejską w obszarze polityka transportowa

Osiągnięty w obszarze lotnictwa wynik negocjacyjny daje polskim przewoźnikom lotniczym korzystne warunki do przygotowania się do czekających ich zaostrzonej konkurencji na rynku UE po dacie członkostwa.

Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia

Jak łatwo zauważyć obszary te nie różnią się od propozycji kierowanych do innych sektorów gospodarki. Inaczej obszary zastosowania marketingu w placówkach służby zdrowia postrzegają ich menedżerowie, wykorzystujący już techniki marketingowe.