Obsługa

Czytaj Dalej

Logistyczna obsługa klienta

1. Co to jest produkt logistyczny? Jest to zbiór życzeń i oczekiwań klienta, co do towarów lub usług o postaci i jakości, które mogą być zrealizowane zgodnie z tymi wymaganiami tylko w systemie logistycznym. Coś, co firma dodatkowo przy zakupie zapewnia nabywcom jej produkcję. Klient kupuje określony produkt, charakteryzujący się wymaganymi przezeń właściwościami. Wraz z produktem klient nabywa za określoną cenę pewien standard obsługi klienta. Zakupy klientów ...

Definicja obsługi klienta

Każdy, kto kiedykolwiek podejmował wysiłek zdefiniowania obsługi klienta, szybko zdawał sobie sprawę z trudności wyjaśnienia tego mglistego terminu. Dlatego też zrozumiale jest, że różni ludzie w różny sposób będą interpretować obsługę klienta.

Obsługę klienta możemy postrzegać jako coś...

Obsługa klienta w gospodarce elektronicznej

Wstęp W każdej działalności na współczesnym rynku centralne miejsce w strategii sprzedaży zajmuje klient. To klient decyduje o sukcesie bądź porażce firmy w dłuższej perspektywie. Umiejętność współpracy z klientem, poprawność jego obsługi i zapewnienie klientowi poczucia komfortu w korzystaniu z usług firmy staje się więc kluczowym zagadnieniem w strategiach obsługi klienta. Niewątpliwie we wszelkiego typu relacjach decydujące znaczenie mają: sposób i ...

Proces obsługi klienta

Cele procesu

Cele ogólne procesu "Obsługa klienta w centrali i punktach sprzedaży":

Pozyskanie nowych klientów Zaspokajanie informacyjne|potrzeb informacyjnych klientów Monitorowanie systemu CRM Przyjmowanie od klientów reklamacji i skarg

Cele doskonalenia:

Zwiększenie ilości pozyskiwanych klientów o...

Logistyczna obsługa klienta

Obsługa klienta jest głównym pojęciem nowoczesnej logistyki . Szeroki zakres związany z obsługą klienta znacznie wykracza poza obszar logistyki . Istota obsługi nabywców Może być rozumiana jako zespół czynności służących do realizacji oczekiwań klientów , konkretne standardy świadczonych usług lub nawet jako zorientowana na klienta filozofia zarządzania firmą . W ostatnich latach , w miarę wzrostu znaczenia obsługa klientów jest definiowana jako proces tworzenia ...

Ocena sposobu i poziomu obsługi klienta w logistyce.

Obsługa klienta w logistyce to możliwości procesu logistycznego firmy do zaspokajania oczekiwań nabywców odnośnie terminu, sprawności, porozumiewania i komfortu. Do obsługi klienta systemu logistycznego wchodzą następujące składniki: - składniki związane z wyrobem - składniki odnoszące się do terminów - składniki odnoszące się do obszaru - pozostałe typu naprawy, sposoby regulowania należności. Składniki obsługi klienta w systemie logistycznym dzielą ...

Systemy obslugi masowej + ćwiczenie

Teoria masowej obsługi to samodzielna dyscyplina, której celem jest dostarczenie możliwie najbardziej precyzyjnych metod opisu i analizy systemów świadczących usługi. Przedmiotem badań tej teorii są zjawiska, w których występują problemy związane z masową obsługą klientów. Centralnym problemem związanym z praktycznym wykorzystaniem metod teorii masowej obsługi jest problem wyznaczenia optymalnych decyzji dotyczących liczby aparatów obsługi, intensywności obsługi, czasu ...

Obsługa klienta: podsumowanie

Stosunkowo trudno jest podsumować przedstawione rozważania i analizy związane z obsługą klienta. Ogólnie biorąc, najważniejsze spostrzeżenia do¬tyczące tego zagadnienia są następujące:

• Obsługa klienta jest najważniejsza

• Klienci mogą definiować obsługę na różne sposoby.

• Każdy klient ma...

Trzy elementy obsługi klienta

Serwisu przedsprzedażowego - obsługa klienta w fazie przedsprzedaży np.doradztwo techniczne, próby rozwiązania problemów klienta, udzielanie informacji;

Serwisu dostawczego - obsługa klienta podczas fazy sprzedaży, obejmujący:czas dostawy, stan przesyłki, elastyczność dostaw...

Scharakteryzuj standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych

- zdefiniować problemy związane z poziomem obsługi wymaganym przez klientów w sposób uwzględniający ich punkt widzenia;

- zmierzyć liczbę utraconych i pozyskanych klientów oraz odnieść to do polityki obsługi klienta;

- zmierzyć oferowany aktualnie poziom obsługi klientów w sposób uwzględniający...

Elementy obsługi klienta - Wygoda

Wygoda w inny sposób podkreśla, że poziomy obsługi logistycznej powinny być różne. Z punktu widzenia operacyjnej działalności logistycznej idealna byłaby sytuacja, gdyby jeden lub kilka standardowych poziomów obsługi można było zastosować do wszystkich klientów. W takim przypadku wystą¬piłaby...

Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

Logistyka ma za zadanie zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychczasowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział w rynku.

Zakupy dokonywane przez klientów...

Wdrażanie standardów obsługi klienta

W tej części rozdziału zwrócimy uwagę na kluczowe czynniki pomyślnego opracowania i wdrożenia standardów obsługi klienta.

Po pierwsze, należy unikać wdrażania łatwych do osiągnięcia standar¬dów wykonania; takie standardy mogą być bowiem zbyt niskie, aby zapew¬nić poziom obsługi satysfakcjonujący...

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

W proponowanym wariancie byłyby to zadania przejęte (podobnie jak w przypadku działu organizacji) wraz z całym działem z pionu dyrektora ekonomicznego. Zmiany w tej dziedzinie musiałyby się opierać na analizie spraw socjalnych - dane na ten temat byłyby dostarczane m.in. przez dział danych i...

Elementy obsługi klienta

Obsługa klienta w zdecydowany sposób podnosi koszty logistyczne. Korzy¬ści ekonomiczne dla klienta płyną przede wszystkim z lepszej obsługi ofe¬rowanej przez dostawcę. Przykładowo, dostawca może zmniejszyć zapasy u klienta, wykorzystując transport lotniczy zamiast drogowego. Krótszy czas przewozu...

Biuro obsługi klienta

Charakterystyka

Biuro obsługi klienta (w skrócie BOK) jest to całość infrastruktury (społecznej i technicznej) stworzonej przez przedsiębiorcę w celu komunikacji z klientem, która odbywa się za pomocą środków komunikacji, przede wszystkim poprzez środki komunikacji indywidualnej, takie jak telefon...

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

1a.turystyka motywacyjna polegająca na nagradzaniu pracowników – za osiągane wyniki w pracy – podróżą turystyczną. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia. b.turystyka kwalifikowana cechują ją duże walory wychowawcze, a w mniejszym stopniu charakter wypoczynkowy. Wymaga ona przygotowania fizycznego, odporności psychicznej. Celem jest poznanie odwiedzanego kraju, kontakt z miejscową ludnością. Takie wyjazdy często są organizowane ...

Obsługa handlingowa

(m.in. załadunkiem i rozładunkiem bagażu, wyważaniem samolotów, transportem pasażerów po płycie lotniska, wypychaniem i holowaniem) Zajmuje się wyspecjalizowane firmy, które prowadzą obsługę płytową, czyli kompleksową obsługę naziemną samolotów w następujących obszarach działalności:

1. ...

Pomiar obsługi klienta

Cztery logistyczne elementy obsługi klienta - czas, niezawodność, komunikacja i wygoda - są zasadniczymi przesłankami stworzenia rozsądnego i efektywnego programu obsługi klienta.

Elementy te tworzą również pod¬stawy standardów wykonania logistycznej obsługi klienta.Elementy

Opis elementu

Przedmiot...

Elementy obsługi klienta - Komunikacja

Dwie najważniejsze czynności logistyczne w realizacji zamówienia to prze¬kazywanie informacji o zamówieniu klienta do działu realizacji zamówień i faktyczny proces pobierania z magazynu zamówionych produktów. Zasto¬sowanie elektronicznej wymiany danych na etapie zbierania informacji dotyczących zamówienia...