Obserwacja

Czytaj Dalej

Metody obserwacji - Obserwacja jako sposób gromadzenia danych

Stosun­kowo niesystematyczne metody obserwacji mają miejsce tylko w przy­padku mało usystematyzowanych kategorii obserwacji i dotyczą najczęściej zachowań w sytuacjach o bliżej nie określonej specyfice w ramach badanego systemu społeczno-kulturowego.

Obserwacja

Ze względu stopień poprawności metodolo-gicznej można zaliczyć do nich trzy podstawowe typy technik obserwacyjnych, mianowicie: 1) technikę obserwacji dorywczej, 2) technikę ,,dzienników obserwacyjnych, 3) technikę obserwacji kategoryzowanej.

Istota obserwacji psychologicznych

Nie jest to jednak obserwacja całego przedmiotu ( lub zjawiska) lecz obserwacja określonych jego aspektów, obserwacja prowadzona pod „ pewnym kątem” Dokonanie właściwej selekcji cech zachowania się mających być przedmiotem obserwacji, wymaga aktywnej postawy umysłu.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

Przeciwieństwem obserwacji uczestniczącej jest obserwacja zewnętrzna, z po­zycji outsidera, nie będącego członkiem obserwowanej zbiorowości.

Obserwacja

OBSERWACJA OBSERWACJA - jest podstawą i najczęściej stosowaną metodą w badaniach pedagogicznych, przy tym prostą i łatwą. Szczególnym przypadkiem obserwacji naturalistycznej jest obserwacja uczestnicząca jawna lub ukryta.

Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

kryteria, jak: —    typ kontaktów z obserwowanymi, —    stopień ustrukturałizowania obserwacji, —    stopień jawności obserwacji, —    czas prowadzonej obserwacji, —    zakres treściowy obserwacji, —    liczba obserwowanych osób, —    warunki obserwacji.

Obserwacja jawna i ukryta

Innymi jeszcze rodzajami obserwacji, których podstawą wyodrębnienia jest liczba obserwowanych osób, jest obserwacja jednostkowa obejmująca swym zasięgiem jedną osobę lub co najwyżej kilka osób oraz obserwacja grupowa odnosząca się np.

Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

W związku z tym zaleca się interpretację zaobserwowanych danych w końcowym etapie zastosowania metody obserwacji, wzbraniając się celowo przed interpretowaniem podczas gromadzenia materiału obserwacyjnego, jeśli tylko jest to możliwe.

Obserwacje nieba - Lornetka i luneta

W podsumowaniu: na początek należy się raczej wziąć za mniejszą lunetę 6-centymetrową, a dopiero po zebraniu odpowiednich doświadczeń i stwierdzeniu, że obserwacje dają satysfakcję, można się porwać na większy teleskop, przede wszystkim mając do dyspozycji dogodne miejsce obserwacji lub możliwość zabrania lunety w podróż.

Celowość i planowość obserwacji

Obserwacja planowa jest przeciwieństwem obserwacji prowadzonej w sposób chaotyczny, a także bezcelowy. przy pomocy obserwatorów lub tylko technicznych środków rejestrowania danych obserwacyjnych albo zarówno z pomocą jednych, jak i drugich; —    sposoby zapisu danych obserwacyjnych, np.

Spotykane błędy w obserwacji

Ponadto nie bierze się tu pod uwagę tego, że zgromadzony materiał obserwacyjny może być wykorzystany przez kogoś, kto nie miał bezpośredniego udziału w obserwacji. Spotykanym niemal nagminnie błędem obserwacji jest niewłaściwa interpretacja zgromadzonego uprzednio materiału badań.

Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

Obserwacja standaryzowana znajduje dla siebie istotny punkt wyjścia w obserwacji niestandary-zowanej, a ta ostatnia dokonuje znacznego uściślenia swych wyników za pomocą obserwacji odpowiednio ustrukturalizowanej.

„Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

Cel ten osiąga się w wyniku obserwacji poprzez postrzeganie różnego rodzaju faktów, zjawisk czy zdarzeń. Jak już wspomniano, zbyt szeroki zakres problemów, jaki zamierza się rozwiązać za pomocą obserwacji, może okazać się zawodny.

Technika obserwacji skategoryzowanej

Natomiast technika obserwacji skategoryzowanej ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego.

Obserwacja i pościg trans graniczny

W nagłych przypadkach funkcjonariusze policji mogą prowadzić dalszą obserwację podejrzanego o popełnienie ciężkich przestępstw kryminalnych, pod warunkiem że władze państwa, na którego terytorium kontynuowana jest obserwacja, zostaną natychmiast powiadomione o przekroczeniu granicy wskutek prowadzonej obserwacji i otrzymają niezwłocznie wniosek o pomoc, w którym zostaną określone powody przekroczenia granicy.

Względna wartość poznawcza obserwacji

Mimo to, zadziwiająca jest wręcz tak ogromna liczba błędnych obserwacji, a tak znikoma liczba obserwacji trafnych, dokonanych bądź co bądź przez dobrze wyćwiczonych obserwatorów.

Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

Z przedstawionych technik obserwacyjnych na szczególną uwagę w badaniach pedagogicznych zasługują technika obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji próbek czasowych oraz technika dzienniczków obserwacyjnych.

Obserwacja

Wśród niej wyróżniamy: Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu, Obserwacja nieskategoryzowana badacz nie posiada arkusza, dzięki czemu ma większa swobodę oceny danego zjawiska, Obserwacja bezpośrednia, w której badający nie tylko zbiera informacje, ale ma możliwość sprawdzenia ich wiarygodności używając innych metod, Obserwacja uczestnicząca, w ...

Obserwacja metody badań społecznych.

Obserwacja: → postrzeganie planowe( zakładamy kiedy, co i gdzie obserwujemy) →postrzeganie celowe ( ukierunkowane, zamierzone i systematyczne obserwowanie Badanego procesu zjawiska) Cechy obserwacji jako metody badawczej: a) premedytacja- w celu rozwiązania ściśle określonego zadania(sform.

Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

Szczególnym przypadkiem obserwacji bezpośredniej jest obserwacja uczestnicząca. Rodzice są wtedy jego pośrednikami (mediatorami) w gromadzeniu potrzebnych mu danych obserwacyjnych.