Uczestnicy obrotu dewizowego.

1. Rezydenci a nierezydenci. Pojęcia rezydenta i nierezydenta były już rozważane przy omawianiu podstawowej instytucji ustawowej—obrotu dewizowego, gdyż występują one w tej zbiorczej konstrukcji. W tym miejscu zatem, odsyłając do definicji z art. 2 ust.l pkt 1 i 2 ustawy, należy tylko jeszcze raz przypomnieć, że o kwalifikacji podmiotowej nie decyduje w prawic dewizowym kryterium obywatelstwa, a kryterium miejsca zamieszkania osób fizycznych, oraz kryterium miejsca siedziby ...

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi poza emitentami papierów wartościowych oraz ich nabywcami (inwestorami i funduszami inwestycyjnymi) uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi są jednostki organizacyjne, które ten obrót ułatwiają lub prowadzą oraz...

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

Służy do sprawdzenia poprawności i kompletności księgowań oraz pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu.

Zasada podwójnego zapisu jest konsekwencją metody bilansowej ujmowania majątku, z czego wynikają następujące równości sald i obrotów: 1)...

Prawo obrotu nieruchomościami-jankowski

Wykład I. Rzecz: dobro materialne które podlega obrotowi np.; książka, dobro niematerialne gdy autor sprzedaje wydawnictwu swoją książkę. Prawo do rzeczy: określone ustawą (kodeks cywilny, prawo cywilny). Nie robi tego właściciel ani dzierżawca, konsekwencje bezwzględnej regulacji prawnej są ściśle określone przez pracownika. Prawo rzeczowe dzielimy na: ® własność ®użytkowanie wieczyste ®ograniczone prawa rzeczowe(spółdzielcze własnościowe prawo do ...

OBRÓT DEWIZOWY

Ustawowa definicja obrotu dewizowego, zawarta w art.2 pkt 4 ustawy Prawo dewizowe, wskazuje na bardzo szeroki obszar regulacji.

Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

O tym, że jest to obrót dewizowy, decyduje przedmiot obrotu, którym są wartości...

OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Obejmuje wszystkie produkty wytworzone w dziale produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym oraz sprzedane usługi produkcyjne, łącznie z produktami wytworzonymi w danym dziale i w nim zużytymi na cele produkcyjne. Obrót globalny pod względem wielkości bezwzględnych jest większy od...

Funkcje kontrolne obrotów i sald.

 

Osiągnięcie celów stawianych przed zestawieniem obrotów i sald, to jest okresowa kontrola równowagi bilansowej oraz wykrycie ewentualnych błędów w tym zakresie.

Po otwarciu kont i zaksięgowaniu wszystkich udokumentowanych zdarzeń gospodarczych należy podsumować konta i przenieść obroty każdego konta...

Obrót pozagiełdowy

Charakterystyka

Obrót pozagiełdowy (OTC - Over The Counter Market) odbywa się poza obrotem na giełdach papierów wartościowych i stanowi część współczesnego kapitałowego rynku wtórnego (W. Dębski, 2002, s.111-112). Przedmiotem obrotu są walory nie dopuszczone do obrotu giełdowego (a kwalifikujące...

OBRÓT DEWIZOWY W POLSCE

Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we...

DOKUMENTACJA OBROTU ZAPASAMI

Zbiór dokumentów przychodowych i rozchodowych potwierdzających przyjęcie do magazynu i rozchód z magazynu majątku obrotowego (materiałów, towarów, wyrobów, półfabrykatów). W obrocie materiałowym stosowane są następujące dowody: 1) dowody przychodowe; 2) dowody rozchodowe; 3) dowody przychodowo-rozchodowe...

OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

 

Od pozytywnego rozpatrzenia przez Ministra Gospodarki prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wniesienia odpowiedniej opłaty uzależnione jest wydanie pozwolenia na przewóz lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga np. uzyskania koncesji. Wymóg uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz z polskiego...

Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

Astronomia była największą pasją Kopernika, a badania i prace naukowe nad nią prowadził przez całe życie. Rękopis Obrotów skończony był około 1530 roku, lecz przez dłuższy czas nie zdecydował się na jego opublikowanie. Po raz pierwszy wydrukowano streszczenie De Revolutionibus, sporządzone przez...

TURYSTYKA A MIĘDZYNARODOWY OBRÓT GOSPODARCZY

Obserwacja rozwoju współczesnej turystyki na świecie upoważnia do wniosku, że zajmuje ona czołowe miejsce w strukturze działalności gospodarczej krajów uprzemysłowionych i wzrastającej liczby krajów rozwijających się. Według źródeł zachodnich134, każdego roku ponad

I,S mld osób, czyli przeszło 30%...

Obrót

Charakterystyka

Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

Obrót pieniężny

Obrót pieniężny – przychody i rozchody środków pieniężnych w formie obrotu: gotówkowego; bezgotówkowego. Obrót gotówkowy- polega na przyjmowaniu i wypłacaniu z kasy. Powinien być on ograniczony do minimum, ze względu na bezpieczeństwo, zniszczenie lub kradzież środków pieniężnych. Powinien być ograniczony co do przechowywania – niewielka ich wartość tzw. Pogotowie kasowe. Wysokość tego pogotowia kasowego powinna być regulowana przez kierownika jednostki na ...

Prawo handlowe i gospodarcze: "Pojęcie i rodzaje umów obrotu gospodarczego"

POJĘCIE I RODZAJE UMÓW OBROTU GOSPODARCZEGO (umowy handlowe) Termin „umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jak jest to w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to ma oznaczać nawiązanie do tradycji Kodeksy handlowego, choć w istocie odnosi się do umów gospodarczych. Umowy handlowe (gospodarcze) dzieli się na dwie grupy: umowy dwustronnie handlowe (obrót profesjonalny) i jednostronnie handlowe (obrót konsumencki). W pierwszym przypadku chodzi o ...

Ochrona obrotu gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

ANALIZA PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE OBROTU GOSPODARCZEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO KODEKSU KARNEGO) Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego miała na celu wypełnienie luki powstałej w penalizacji pojawiających się w związku z procesem transformacji ustrojowej przestępstw gospodarczych nie znanych wcześniej systemowi opartemu na centralnie sterowanej gospodarce i monopolu państwa jako właściciela. Dla tego bowiem ustroju najbardziej ...

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

Wykład 1 1. Prawo dewizowe- ustawa 2. Prawo działalności gospodarczej. 3. Umowy międzynarodowe- jednostronne lub wielostronne. np. Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. 4. Zwyczaje- ale nie w prawie polskim a w prawie międzynarodowym (reguły) np. akredyty bankowe, gwarancji bankowej. Podmioty które występują w podmiocie międzynarodowym. Strony umowy. 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. państwa (skarb państwa – podmiot) Według jakiego ...

Co to jest obrót bezgotówkowy?

Współczesna rewolucja technologiczna zmieniła naturę, a takie sposób obrotu pieniądzem na rynku krajowym i międzynarodowym. Wraz z rozwojem wymiany międzyna­rodowej powstawała potrzeba stworzenia bardziej praktycznej formy pieniądza. Nie było bowiem wy­godne ani bezpieczne wożenie ze sobą...

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

Służy do uzgodnienia zapisu powtarzanego, czyli zapisów księgowych na kontach głównych (syntetycznych) z zapisami księgowymi na kontach pomocniczych (analitycznych), które prowadzone są do ksiąg głównych.

Z.o.is.k.p. powinno być zgodne z kontem głównym, czyli: 1) suma obrotu debetowego konta głównego...