Obrońca wiary

Czytaj Dalej

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Przedmiotem wiary jest istnienie świata, w którym wszystko ma swój sens metafizyczny (ponadzmysłowy i pozarozumowy). Wiara, nadzieja, a zwłaszcza miłość są więc spoiwem ludzkiego świata, podstawą i najważniejszą zasadą jego istnienia.

Dogmat wiary: pojęcie, rozwój i interpretacja

Stopień pewności twierdzeń prawd wiary: Dogmat (de fide); Zdanie nieomylnie pewne; Zdanie bliskie dogmatu, bliskie wierze – propositio fidei proxima; Nauka katolicka (doctrina catolica); Zdanie teologicznie pewne (propositio theologice certa); Zdanie teologicznie prawdopodobne lub wniosek teologiczny (sententia communis).

Pierwsze wyznana wiary

Wiara pierwszych chrześcijan ma podstawowe znaczenie, ponieważ autentyczność naszego wierzenia zależy od jej zakorzenienia i przedłużenia wiary pierwszych świadków Chrystusa.

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

Przeciwko takiej mentalności, przenikającej do wielu herezji typu gnostyckiego, liczne Symbole i Wyznania wiary mówią szczegółowo o wierze w `zmartwychwstanie ciała (por.

Dialogowa struktura wiary

Jeszcze istotniejsze znaczenie ma ona jako sfera konkretnego przeżywanego urzeczywistniania się wiary, miejsca żywej nadziei, podłoże własnej możliwej aprobaty wiary.

Wiara i chrzest

Wiara i chrzest są w pewnej mierze zamienne, ponieważ chrzest dla Pawła jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ wiara mesjasza Jezusa w tym znaku się wyraża i się obwieszcza, ponieważ chrzest jest sacramentum Fidei.

Wiara i chrzest - Pytanie o konieczność do zbawienia

” Była przyjmowana w przekazie wiary zawsze zawsze poważnie i odczuwana jako zasadnicze zobowiązanie.

Wiara i chrzest - Zakłada się możliwość rozstrzygania w wierze

Już bardzo wcześnie uważano męczeństwo katechumena za równoważne, bo dokonywało się tu realnie to, co chrzest urzeczywistniał sakramentalnie czyli wstąpienie w śmierć Jezusa Chrystusa (z wiary) i powstanie do nowego życia.

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej woli zbawienia Tt2,11 „Ukazała się bowiem łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom” 1Tm 4,10 „Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym,

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

W jaki sposób już w Nowym Testamencie, który przecież stanowi dla naszej wiary trwałą normę rozpoznane zostały trzy modele relacji, wiary i chrztu.

Oblicza wiary w reinkarnację

Zarazem nawiązując do wierzeń dalekowschodnich, jej adepci „straszą” cywiliza­cję zachodnią zagładą, którą spowoduje nadmierne nagromadzenie „złej karmy kosmicznej”; -         cechą charakterystyczną zachodniej wiary w reinkarnację jest szukanie dla niej „dowodów naukowych”.

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Jednakże: -         wiara paschalna opiera się na relacjach o historycznych doświadcze­niach odkrycia pustego grobu i spotkań Zmartwychwstałego; -         dla uwiarygodnienia tego doświadczenia przytacza się listy świadków godnych wiary; -         Zmartwychwstanie stoi w centrum całej kerygmy apostolskiej (por.

Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

Alfons Nossol, Teologia na usługach wiary.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Przedmiotem wiary jest istnienie świata, w którym wszystko ma swój sens metafizyczny (ponadzmysłowy i pozarozumowy). Wiara, nadzieja, a zwłaszcza miłość są więc spoiwem ludzkiego świata, podstawą i najważniejszą zasadą jego istnienia.

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

Pogląd ten powiązał poeta z fascynacją ludowymi wierzeniami i to też stanowi o nowym, romantycznym sposobie widzenia, rozumienia i wartościowania świata.

Stosunek rozumu do wiary w poglądach Tomasza z Akwinu

Etyce arystotelesowskiej obce jest pojęcie grzechu, a Metafizyka Arystotelesa przeczy niektórym prawdom wiary, stwierdzając na przykład wieczność świata czy niemożliwość ujęcia Boga jako przyczyny celowej świata. Jednak w wypadku wielu innych zagadnień wiara nie jest jedynym sposobem poznania.

Spór na temat stosunku rozumu do wiary w wiekach średnich. Podaj przedstawicieli

Wiara ma pomóc człowiekowi w dążeniu do Boga, natomiast rozum jest potrzebny aby odkrywać i zgłębiać tajemnice wiary. Czerpie wzorce od Arystotelesa, jednak tylko te, które są zgodne z zasadami wiary.

Wiara w filozofii

, że duch może rozstać się z wszelką wiarą, z wszelkim życzeniem posiadania pewności i zdolny jest cieszyć się życiem tańcząc nawet nad przepaściami – to taki duch jest naprawdę wolnym.

Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary

Zobowiązanie dobrej wiary miało tą przewagę, iż ewentualny pozew mógł opiewać nie tylko na kwotę pożyczki ale i procentów.