Obrona terytorialna

Czytaj Dalej

LANDWEHRA, obrona krajowa, rodzaj wojsk terytorialnych w Austrii i Prusach

Wzorowana na franc. gwardii narodowej, po raz pierwszy pojawiła się w 1809 w Austrii, ale tylko w niektórych regionach, gdyż sejm węg. odmówił zgody na taką mobilizację, a w Galicji nie ogłoszono pospolitego ruszenia w obawie przed uzbrojeniem Polaków. Na mocy dekretu króla prus. Fryderyka Wilhelma III...

BATAAN - obrona 1942 r .

Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

LENINGRAD - obrona 1941-44

Umocnienia umożliwiały długo­trwałą obronę. wojska niemiec­kie podjęły działania rozpoznawcze, aby znaleźć najsłabsze miejsca ra­dzieckiej obrony.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

Samorząd terytorialny

  Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. Jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Podział terytorialny

  WOJEWÓDZTWO Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, dokonuje zmian granic województw związanych z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów po zasięgnięciu opinii organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, których zmiany dotyczą.

Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)

Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do wszystkich, którzy znaleźli się w podobnym miejscu i w podobnej sytuacji...

Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych

Czesław Miłosz debiutował jako poeta w 1930 roku. Ukończył studia prawnicze w Wilnie, potem pracował w tym mieście w Polskim Radio, od 1937r. przeniósł się do Warszawy, w której spędził lata okupacji. Wojna była kataklizmem przerastającym wyobrażenie poety - wcześniej katastrofisty. Symbolika i...

Terytorium Państwowe - Ochrona integralności terytorialnej państwa w prawie międzynarodowym. Geneza pojęcia integralności terytorialnej

Po drugiej wojnie światowej sprawa poszanowania integralności terytorialnej zajęła centralne miejsce w stosunkach międzynarodowych. 4 zawiera zakaz groźby i użycia siły „przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości jakiegokolwiek państwa”.

Zwierzchnictwo terytorialne - Pojęcie i istota zwierzchnictwa terytorialnego

b) Zwierzchnictwo terytorialne w aspekcie negatywnym: Państwo może wyłączyć działanie jakiejkolwiek obcej władzy na swym terytorium.

Zwierzchnictwo terytorialne - Obowiązki wynikające ze zwierzchnictwa terytorialnego

Kompetencje państw wynikające ze zwierzchnictwa terytorialnego teoretycznie są całkowite i dyskrecjonalne, w praktyce jednak zmuszone są one często ograniczyć wykonywanie swoich praw zwierzchnich z uwagi na wymogi stosunków międzynarodowych.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Demilitaryzacja i neutralizacja terytorium

Wśród ograniczeń zwierzchnictwa terytorialnego ratione materiae wymienia się przede wszystkim demilitaryzację i neutralizację (występują one oddzielnie albo łącznie).

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Wg Berezowskiego są 3 cechy charakterystyczne dla bazy terytorialnej: władza terytorialna na terenie bazy, prawo łączności z bazą przez terytorium przylegające oraz pobyt na terenie bazy i wokół niej obcych sił zbrojnych.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Dzierżawa

Umowa o dzierżawę jest dopuszczalna i zgodna z prawem międzynarodowym, jeżeli ma równoprawny charakter, nie prowadzi do wyłączenia zwierzchnictwa terytorialnego wydzierżawiającego państwa i nie jest utrzymywana przez dzierżawcę wbrew woli suwerena.

Azyl terytorialny - Definicja

Azyl terytorialny polega na udzielaniu zezwolenia na wyjazd oraz pobyt cudzoziemcom dyskryminowanych czy prześladowanym za swe przekonania i działalność polityczną, religijną lub naukową.

Azyl terytorialny - Prawo ubiegania się o azyl

W powszechnym prawie międzynarodowym nie ma norm regulujących instytucje azylu. Cudzoziemiec ten, jeżeli nie popełnił przestępstw pospolitych lub czynów niezgodnych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych „ma prawo ubiegać się o azyl w innych krajach”, ale nie musi go w każdym przypadku uzyskać...

Azyl terytorialny - Azyl w praktyce polskiej

51 cudzoziemca można pozbawić azylu, jeżeli: 1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony; 2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu.

Azyl terytorialny - Deklaracja ONZ o azylu

zgromadzenie Ogólne w roku 1967 uchwaliło Deklarację w sprawie azylu terytorialnego, w którym uznało, że udzielenie azylu jest pokojowym i humanitarnym aktem.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

Teksas – początkowo stanowił część meksykańskiej koloni Hiszpanii. 15.09.1829 r. meksykański prezydent Vincente Guerrero zniósł niewolnictwo na całym obszarze Meksyku, czemu amerykańscy kolonialiści nie chcieli się podporządkować. Pierwsza rewolta Edwarda (1825) została szybko stłumiona...