CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

Komplikacje przy renowacji obrazu w konfrontacji z przekazami i odkrywką dokonaną na krawędzi nimbu Dzieciątka (pod białym płótnem znaleziono kawałek szarobrązowego płócienka z apretura klejową bez śladów białej zaprawy, nieodzownej dla temperowego malowidła), będącą pozostałością po pierwotnym obrazie, sugerują, że obraz był wykonany enkaustyką.

Obraz nieba w literaturze i sztuce

Podobne nawiązanie do Apokalipsy odnajdujemy w obrazie Hieronima Boscha. Na tym obrazie nieodłącznie z niebem wiąże się piekło, męki piekielne, narzędzia tortur , postacie demonów.

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

Obraz "chorego" społeczeństwa w "Lalce" Bolesława Prusa

Akcja powieści rozgrywa się w obrębie lat 1878 - 1879 i obejmuje szeroki obraz społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo podzielone jest na klasy, które jednak nie współpracują ze sobą tak jak chcieli tego pozytywiści. Te, które powinny stanowić o sile kraju: arystokracja i mieszczaństwo w ówczesnych...

Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

Autor Księgi Rodzaju prezentuje dwie wersje stworzenia człowieka: „A wreszcie rzekł Bóg: - Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym?

Inne podania...

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

Gdy ogromny pożar objął ul. Piwną płomienie dochodziły do kościoła św. Marcina. Próbowano zabrać z ołtarza słynący łaskami obraz Matki Boskiej Bolesnej, ale nie udało się to, a pożar trawił już sąsiednie zabudowania. Mówiono później, że nad kościołem unosiła się Matka Boska i osłaniała...

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

Do Warszawy przywieziono specjalne błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej dla króla Jana Kazimierz wraz z kopią obrazu Najświętszej Panny Łaskawej z Faenzy. Król podarował obraz księżom pijarom. W marcu 1651 odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W czerwcu tego roku wojsko polskie odniosło wspaniałe...

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

I. Literatura podmiotu:

Księga Rodzaju 1-2,25, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

Poznań 1996.

Psalm 145 (Wielkość i dobroć Boga), [w:] Księga Psalmów, Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu...

OBRAZ

 

OBRAZ gr. eidolon; łc. species (1), idolum, eidolum (2) (u stoików), simulacrum (2) (Lu­krecjusz); nłc. phantasma (2); ang. species (1), image; ix. espece (częściej w l. mn.: especes) (1), image; nm. Spezies (1), Bild, Abbildung

1. psych, i pozn. Postać poznawczo-zmysłowa {species sensibilis), pełniąca...

Media jako czynnik kształtujący obraz współczesnego świata

Współczesny człowiek żyje w natłoku problemów i spraw, jest uczestnikiem wielu wydarzeń w skali makro i mikro. Cały świat to potop informacji i rozrywki. Trzeba wybierać to, co najważniejsze, a następnie streszczać i przekazywać w przyjaznej formie. To właśnie jest głównym zadaniem mediów, czyli telewizji, radia i prasy, które są współczesnymi środkami masowego przekazu (medium z języka angielskiego oznacza: środek, sposób). Kształtują one nasze poglądy na ...

Obraz śmierci w literaturze wojennej

Obraz śmierci pojawia się niezwykle często w literaturze wojennej. Poeci rozważali znaczenie i sens śmierci w swoich tekstach literackich. Każdy z nich tworzył dzieło w nadziei zrozumienia ? choćby częściowo ? fenomenu śmierci. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne, które nadeszły naturalnym porządkiem nie przyczyniły się do zaniechania prób odgadywania zagadek śmierci. Żywe zainteresowanie tym motywem przetrwało przez wieki, mimo zmiany spojrzenia na kwestię bytu i ...

Obraz samego siebie

obraz samego siebie; postawy i oce­ny odnoszące się do własnej osoby, przekonania o swych wartościach i brakach. U wielu osób istnieje zbyt duża rozbieżność miedzy ..ja realnym" a „ja idealnym", co może stać się powodem wielu przykrych przeżyć. W przypadku osób niepełnospraw­nych obraz samego...

Od jakich czynników zależy obraz kliniczny afazji dziecięcej?

I tak: -    uszkodzenia wrodzone (niezależnie od tego, która półkula mózgu została uszkodzona) prowadzą do nieprawidłowego rozwoju mowy o specyficznym obrazie (do wrodzonego niedorozwoju ekspresji słownej lub wrodzonego niedorozwoju recepcji i ekspresji słownej, czyt.

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

 

Bunt, uczucie przeciw władzy, umiłowanie wolności w Europie było pięknym, lecz dość krótkim prądem. W Polsce trafił na idealny grunt. Romantyzm daje...

Obraz społeczeństwa polskiego i jego ocena w III części Dziadów A. Mickiewicza

Wizerunek społeczeństwa polskiego, ukazany przez Mickiewicza w III części Dziadów, rozszczepia się na cztery obrazy : młodzież – niewinnie skazana, sądzona i wywożona na Syberię (scena I), tzw. arystokracja, elita towarzystwa Warszawy i Wilna (Salon Warszawski, Bal), patriotyczna, rewolucyjnie nastawiona...

OBRAZ

(od ob-raz, por. prasłow. rez-, raz-', rzezać, rzeźba) St.-pol. 'to, co wyrzeźbione, posąg; podobizna; podobizna malowana', dziś: 'malowidło',

Dobrze wymalowana głowa kapusty będzie lepszym obrazem od źle wymalowanej głowy człowieka lub głowy Pana Jezusa opinia, jaką Stanisław Tarnowski w recenzji...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spoić w wspólny obraz?

Bunt, uczucie przeciw władzy, umiłowanie wolności w Europie było pięknym, lecz dość krótkim prądem. W Polsce trafił na idealny grunt. Romantyzm daje ideologię wspaniale przystającą do potrzeb ludzkich, wytwarza postawy właśnie tu i przede wszystkim tu potrzebne. Oczywiście, przyczynia się do tego...

Obraz wojny

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współczesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby „zwierciadłem” rzeczywistości. Wojny możemy podzielić na zaborcze i...