FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Pol. organizacjafaszystowska, działająca 1935-39, związana 1937-38 zObozem Zjednoczenia N a r . ; w czasie okupacji 1941-44 działaczeF. brali udział w konspiracyjnej Konfederacji N a r o d uPolskiego.

Działała głównie w środowisku akademickim, robotniczymi drobnomieszczańskim; w szczytowym okresie...

Myśl i polityka obozu J. Piłsudskiego do 1935 r. - ideologia państwa idea międzymorza i prometeizm

Idee niepodległości i walki zbrojnej suwerenne państwo polskie odnowił po upadku powstania styczniowego ruch socjalistyczny. Po kilkudziesięciu latach ich upowszechniania zaczął wyłaniać się z niego nowy obóz polityczny. Jego początki sięgają rewolucji 1905-1907 r., kiedy to wokół przywódcy PPS - J...

Obóz Wielkiej Polski, jego charakter i cele

Organizacja polityczna Obozu Narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926r. w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych. Powstanie OWP miało na celu zjednoczenie prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływanie na...

Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

Zaostrzenie się antagonizmów narodowościowych było jednym ze skutków wielkiego kryzysu ekonomicznego. Radykalizujące środowiska chłopskie, młodzieżowe i robotnicze winą za swoje trudne położenie obwiniały antypolską działalność mniejszości narodowych, zwłaszcza żydowskich. Sprzyjała temu niska...

Charakterystyka stosunków politycznych wewnątrz obozu komunistycznego do 1956 r.

W latach 45-49 związek radziecki dążąc do konsolidacji swojej strefy wpływów – umocnienia zajętej pozycji, postanowił doprowadzić do sformalizowania stosunków między państwami swojej strefy wpływów przez zawieranie układów dwustronnych o „przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej”

Żaden...

Dawny obóz koncentracyjny „Majdanek"

We wsch. części miasta, działał od X 1941 do VII 1944. Około 78 tys. ofiar z ponad 50 narodowości z 26 krajów. Zachowane krematorium i komory gazowe. Na terenie obozu wzniesiono monumentalny Pomnik Walki i Męczeństwa wg projektu Wiktora Tołkina w 1969.

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

14 kwietnia 1934r. ogłoszono deklarację programową ONR. Tym samym dokonał się oficjalny rozłam w Stronnictwie Narodowym. ONR chce doprowadzić do uzdrowienia stosunków moralnych, politycznych i gospodarczych. Zamierza stać na gruncie zasad katolickich, opierając na moralności katolickiej całokształtu...

Obozy polityczne Wielkiej Emigracji

Wielka Emigracja

Gromady Ludu Polskiego (St. Worceli):

metody walki= wyzwolenie drogą rewolucji ludowej, likwidacja feudalizmu warunkiem odzyskania niepodległości

program polityczny= republika ludowa oparta na zasadach socjalizmu utopijnego, władza sprawowana przez lud poprzez wybrane organa, będące pod...

„Pierestrojka“ i „glasnost“ – główne wyznaczniki i znaczenie dla obozu socjalistycznego

TŁO

W latach 82-85 trzykrotnie zmienili się przywódcy ZSRR, aż w końcu w 85r do władzy doszedł Gorbaczow, przedstawiciel pokolenia, które od dawna czekało na przejęcie władzy

ZSRR przestawało już być w tym okresie równorzędnym partnerem dla USA,

W krajach satelickich panował...