Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Asceza jest to wyrzeczenie się dóbr materialnych, ziemskich, postawa preferująca dobra duchowe, umartwienie ciała, by doskonalić się w cnocie. Celem postawy ascetycznej było osiągnięcie świętości. Ascetę cechowało postawienie wszystkiego na jedną kartę, maksymalizm postawy, tzn. całkowite...

Różne oblicza miłości

Przykłady te świadczą o różnym obliczu miłości, ma ona, bowiem, wiele odbić, kierowana jest do różnych postaci, jest uważana za bardziej lub mniej ważną w życiu.

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Utwór ten powstał w obliczu nowego zagrożenia tureckiego.

Różne oblicza miłości…Romantyczne i pozytywistyczne ujęcie tego tematu w wybranych utworach z obu epok.

 

Kobieta była bohaterką utworów literackich od zarania dziejów literatury, gdyż jest przecież matką, żoną, siostrą, przedmiotem uwielbień i zachwytów, źródłem miłosnych cierpień. Jej rola i pozycja w życiu społecznym, rodzinnym i politycznym ulegała zmianie w miarę upływu wieków. Miłość do...

Oblicza wiary w reinkarnację

Reinkarnacja (transmigracja, metempsychoza, palingeneza) to doktryna, według której dusza po śmierci ciała wciela się w inne ciało: roślinne, zwierzęce lub ludzkie. Wbrew niektórym opiniom, doktryna ta nie jest ani powszechna, ani nie towarzyszy ludzkości od początku. W Indiach (punardźanmar - „po­nowne...

Różne oblicza konsumpcji - O tym, iż prawdziwa konsumpcja odbywa się w zaciszu domowym, czyli konsumpcja ukryta

To zdanie może stanowić komentarz i wniosek do snucia refleksji o tym obliczu konsumpcji.

Różne oblicza konsumpcji - Choroba współczesności, czyli konsumpcyjna bulimia

Współczesny świat boryka się z wieloma problemami społecznymi, które w dużej mierze są konsekwencją różnego typu uzależnień. I tak, powszechnie znane są objawy i skutki uzależnienia od papierosów, alkoholu czy narkotyków. Coraz częściej mamy do czynienia także z takimi chorobami współczesności jak...

Różne oblicza konsumpcji - W stronę konsumpcji trwałej, czyli ekologizacja konsumpcji

Konsumpcja masowa poza głębokimi zmianami, które spowodowała w sferze  życia społecznego, gospodarczego i kulturowego, w zdecydowany sposób wpłynęła również na środowisko naturalne. Jej rozwój i ciągła rozbudowa nie mogły nie spowodować olbrzymich skutków, które obserwować możemy w postaci...

Różne oblicza konsumpcji - Wirtualizacja konsumpcji jako wyznacznik nowego sposobu konsumowania

Wirtualizacja konsumpcji, będąca kolejną prezentowaną formą konsumpcji, może być traktowana jako pewne podsumowanie toczącej się w tym rozdziale analizy nad różnymi obliczami konsumpcji współczesnej.

Obliczenia Molowe

m = n ∙ M

m – masa substancji (g)

n – liczba moli (mol)

M – masa molowa (g / mol)

N = n ∙ NA

N – liczba cząstek materialnych(at.)

n - liczba moli (mol)

NA – liczba Avogarda 6,023∙1023 atomów / mol

1u = 1,66∙10-24 kg mol – jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych...

MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

Atomowa jednostka masy jest to 1/12 masy atomu węgla izotopu 12C i wynosi w gramach 0.166*10-23 g.

>

>

>

>

>

>

----------------------------------------------------------------------------------------

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Badaniem oceanów i mórz zajmuje się oceanografia. Oceany wraz z morzami, zajmuje 361 milionów km2 powierzchni, co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego Wszechoceanem lub Oceanem Światowym. Wodne granice pomiędzy...

Na podstawie obliczeń uzyskano współczynnik korelacji równy -0,97. Jak można zinterpretować tę wartość?

Współczynnik korelacji równy -0,97 oznacza, że większym wartościom jednej cech odpowiadają średnio mniejsze wartości drugiej cechy. Taką zależność nazywamy ujemną lub malejącą.

Przykładowe obliczenia analiza , bilans.

Projekcje ekonomiczno- finansowe Tabela 1. Planowane przychody ze sprzedaży Planowane przychody ze sprzedaży netto Produkty 2007 2008 2009 Bufet 111 204,00 115 272,00 135 504,00 Inne 12 000,00 18 000,00 30 000,00 Razem 123 204,00 133 272,00 165 504,00 Tabela 2. Koszty całkowite Wyszczególnienie Lata 2007 2008 2009 Amortyzacja 1 667,00 1 666,50 1 666,50 Zużycie materiałów, reklama i inne koszty zmienne 36 960,00 37 644,00 38 208,00 Wynagrodzenia z narzutami 44 820,00 44 820,00 44 ...

Rodzina w kontekście przemian społeczno kulturowych. Nowe oblicza i wyzwania

Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia głównie z jednym jej typem- rodzina nuklearną, oraz w pewnym stopniu, z typem rodziny poszerzonej. Istnieje jeszcze trzeci typ rodziny- rodzina poligamiczna. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, której istnienie zapewnia byt całego społeczeństwa. Stanowi ona pierwsze środowisko życia, w niej ...

Co znaczą morfemy i jak zmieniają swoje oblicze?

Wiemy już. że fonemy nie posiadają znaczenia, są jednostkami planu wyrażania. ich rola polega na „nadawaniu ciała” znakom (morfemom, wyrazom itd.) oraz na odróżnianiu znaczeń wyrazów, Morfcm jest najmniejszą znakową jednostką języka. tj. posiada plan wyrażania (fonetyczną substancję i fonemową...

Wpływ historii na aktualne oblicze Kościoła afrykańskiego

Podróżnik, który przemierza Afrykę Subsaharyjską, bez trudu odnajduje ślady obecnościmisji chrześcijańskich. Sam termin „misja" (iść na misje) zachował we współczesnym językuszczególne znaczenie i opisuje lokalizację, w której koncentruje się miejsce kultu, rezydencjapersonelu, szkoła, ambulatorium...

DOBÓR PRÓBY I OBLICZENIE NIEZBĘDNEJ JEJ LICZEBNOŚCI

Obliczanie niezbędnej wielkości próby do badań (liczby osób objętych badaniem) opiera się na wzorach statystycznych, tabelach lub wykresach i zależy od charakteru badania.