Obliczenia

Czytaj Dalej

Zasady obliczeń zwarciowych w sieciach wysokiego napięcia

Wpływ silników asynchronicznych na charakterystyczne parametry prądu zwarciowego Przy określaniu wpływu silników asynchronicznych na charakterystyczne parametry prądu zwarciowego należy kierować się następującymi przesłankami: - silniki asynchroniczne o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV, przyłączone bezpośrednio do sieci, w której oblicza się zwarcie, należy zawsze uwalać za źródła prądu zwarciowego, - silniki asynchroniczne o napięciu znamionowym ...

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Natężenie przepływów jest jedną z najważniejszych cech hydrologicznych, gdyż pozwala na obliczenie całkowitej objętości wody, która odpływa ze zlewni. Natężenie przepływu oblicza się wg wzoru: Q= Q ? Przepływy Q oblicza się na podstawie wykresu ?

Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania.

Temat: Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, klasyfikacja podatku, funkcje podatków, procedura ustalania podstawy opodatkowania. Obliczenie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przykład obliczenia dochodu: 1.

Oblicza patriotyzmu.

Oblicza patriotyzmu. Kolejnym obliczem patriotyzmu jest Mickiewiczowska wizja Polaka bohatera, uciśnionego buntownika, spiskowca , który podejmuje walkę ze światem a jest to walka konspiracyjna.

Różne oblicza konsumpcji - Fetyszyzm towarowy, czyli o duszy przedmiotów

Skala zjawiska umożliwia na pełnoprawne włączenie fetyszyzmu towarowego w krąg nowoczesnych form konsumpcji, a wypracowane w ten sposób nowe oblicze pozwala na wniosek,  że konsumpcja nie tylko wpływa na swoich odbiorców, lecz również na towary, którym przyznaje prawo na posiadanie poza cechami ludzkimi, także ich odczuć i emocji.

Jak obliczono wiek Ziemi?

Potwierdzenie tak obliczonego wieku Ziemi nadeszło z kosmosu. Wykorzystano to do sprawdzenia obliczeń wy­nikających z rozpadu szeregu uran - ołów.

Obliczenia statyczne stropu belkowego

Nośność obliczeniowa przekroju na ścinanie: klasa przy ścinaniu: h/g = 42,25 < 70 ε1 = 70 klasa 1, øpv = 1 Av = h • g = 21,30 cm2 warunek: VR = 0,58 • øpv • Av • fd = 265,61 kN Sprawdzenie SGU belki stropowej: E = 205 GPa lo = 5.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

To jeszcze jedno, tym razem potwierdzone życiem, oblicze polskiego sarmatyzmu.

Różne oblicza konsumpcji

    Niniejszy rozdział nie jest poświęcony przedstawieniu wszystkich wizji konsumpcji, gdyż zebranie i opis wszystkich form konsumpcji po pierwsze, nie jest konieczne z punktu widzenia charakteru rozprawy doktorskiej, a po drugie, co wydaje się być interesującym spostrzeżeniem, nie jest to fizycznie możliwie, gdyż liczba występujących form nieustannie ulega zwiększeniu, a istniejące już oblicza podlegają rozmaitym modyfikacjom  i przekształceniem.

Różne oblicza konsumpcji - „Pokaż mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”, czyli konsumpcja na pokaz

  Prezentowane „oblicze” konsumpcji  stanowi samonapędzającą się machinę, gdyż zdobywanie przez szersze grono symboli wcześniej zarezerwowanych tylko dla sfer wyższych, wyzwala ambicje do poszukiwań nowych wyzwań i szukania takich dóbr, które znowu będą dostępne tylko nielicznym.

Różne oblicza konsumpcji - „Takie same lub inne” w kontekście homogenizacji i heterogenizacji konsumpcji

 Warto zwrócić uwagę na fakt, iż te dwie, w rzeczywistości stojące w opozycji oblicza konsumpcji, nie prowadzą ze sobą walki o palmę pierwszeństwa, lecz zgodnie współistnieją stwarzając odbiorcom możliwość swobodnego wyboru pasującej im formy działania.

Czynniki kształtujące oblicze prawa pracy

Oblicze polskiego prawa pracy kształtuje zespół 3 czynników: 1.

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult.

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności.

ROMANTYZM - Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku

Im bar­dziej ponadnarodowy stawał się jej sukces, tym wyraźniej narodowe oblicze nosił protest przeciw niej skierowany.

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - „O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI

•  KSIĘGA I [o obyczajach]

Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. Żąda opieki nad starcami i kalekami. Postuluje o...

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - FRASZKI I PIEŚNI JANA KOCHANOWSKIEGO

„O Kapelanie”

 „O Kaznodzieji”

Mowa o duchownych, którzy prawią kazania, ale się do nich nie stosują. Grzeszą, ale potępiają na ambonie grzeszników. Są źli i przewrotni.

 „O Doktorze Hiszpanie”

Opowiada ona anegdotę o prawniku królewskim Rozjuszu, który wymknął się z grona zabawiających się...

RÓŻNE OBLICZA BOHATERA „SONETÓW KRYMSKICH”

Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzielny utwór. Elementem...