Obciążenie

Czytaj Dalej

Rodzaje obciążeń konstrukcji budowlanych

Spis treści: I Wiadomości wstępne II Podział obciążeń 1. ze względu na sposób przyłożenia do konstrukcji 2. ze względu na dynamikę przyłożenia do konstrukcji 3. ze względu na czas trwania i sposób działania 4. ze względu na rolę, jaką pełnią w obliczeniach statycznych III Obciążenia ciężarem własnym IV Obciążenia gruntem V Obciążenia technologiczne stropów VI Obciążenia ściankami działowymi VII Obciążenia pojazdami VIII Obciążenie ...

Obciążenie statyczne

Definicja

Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas utrzymywania uniesionych rąk. W czasie wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny powoduje większą uciążliwość niż podczas dynamiczna|pracy...

Obciążenie psychonerwowe

Charakterystyka

Obciążenie psychonerwowe jest charakterystyczne dla pracy umysłowej. Jego nasilenie zależy przede wszystkim od złożoności, zmienności, powtarzalności, ważności i dokładności wykonywanych czynności.

Fazy

W procesie wykonywania pracy ludzkiej możemy wyróżnić następujące 3 fazy:

...

Człowiek a tereny podmokłe - Obciążenie aktywnością rekreacyjną

 

Ostatnimi czasy zbiorniki wodne bywają narażone na inną, nie mniej istotną formę oddziaływań, nad którą chyba jeszcze trudniej jest zapanować niż nad zanieczyszczaniem ściekami i zabudową hydrotechniczną: aktywny wypoczynek ludności. Na liście rankingowej preferowanych terenów wypoczynkowych...

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu...

Normy dopuszczalne obciążenia pra­cą

normy dopuszczalne obciążenia pra­cą; wiążą się ściśle przede wszystkim z mikroklimatem materialnego środo­wiska pracy. Ze względu na to, że każdemu kilodżulowi wydatkowanemu w postaci energii mechanicznej (pracy) towarzyszy wytworzenie około 17 kJ ciepła, wydatek energetyczny pracującego musi...

Obciążenie fizyczne

Charakterystyka

Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych pracy|warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się...

Obciążenie fizyczne pracą

obciążenie fizyczne pracą; wiąże się z charakterem obciążenia (dynamicz­ne, statyczne) postawą przy pracy, rodzajem używanych narzędzi, tem­pem pracy, rozmieszczeniem urządzeń sterujących itd. Analizując o. f. pracą bada się wielkość efektywnego wydat­ku energetycznego, zużycie tlenu w...

Obciążenie wzroku

obciążenie wzroku; wchodzi w skład obciążenia psychicznego pracownika. Może ono być wynikiem: a) nadmier­nych wymagań, jakie praca stawia narządowi wzroku; b) poziomu i ro­dzaju oświetlenia; c) kontrast o wości między przedmiotem pracy a tłem (otoczeniem); d) olśnienia; e) trud­ności w...

Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym

Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność, przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w...

Podaj wymiary i dopuszczalne obciążenia europalety

Wymiary palety: 1200x800x144 mm.

Nośność palety przy dowolnie rozłożonym ładunku – 1000 kg.

Nośność palety przy równomiernie rozłożonym ładunku – 1500 kg.

Maksymalne obciążenie palety przy piętrzeniu palet – 4000 kg.

Maksymalne wymiary ładunku na palecie – 840 x 1240 mm.

Wysokość ładunku z...

Obciążenia publicznoprawne

Obowiązki wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Chodzi tu o podatki, opłaty i inne należności finansowe nakładane przez państwo lub podmioty wykonujące zadania administracji publicznej. Dotyczy to (jeśli chodzi o przedsiębiorców):

PODATKI

a) państwowe

Z pkt. widzenia dział. gosp. podatnikami...

Obciążenie mięśni

Obciążenie mięśni; podczas pracy może przebiegać w trzech postaciach, a mianowicie: a) jako praca dodatnio-dynamiczna, podczas której mię­sień kurczy się i wykonuje pracę me­chaniczną, co staje się możliwe dzięki przetwarzaniu części wyzwolonej ener­gii chemicznej w mechaniczną, b) jako praca...

Obciążenie psychiczne pracą

obciążenie psychiczne pracą; wynika głównie z ilości, złożoności, zmien­ności itd. odbieranych w procesie pra­cy informacji, podejmowanych decyzji i wykonywanych czynności. Ocena wy­siłku psychicznego związanego z wy­konywaną pracą polega na badaniu: odbieranych informacji, podejmowa­nych...

Przenoszenie obciążeń okluzyjnych

Przenoszenie obciążeń okluzyjnych na wyrostek zębodołowy wyłącznie za pośrednictwem ozębnej zębów filarowych jest kolejną cechą wyróżniającą protezy stałe z grupy innych protez zębowych. W związku z tym protezy stałe zalicza się do tzw. protez ozębnowych, nie osiadających. Ten sposób...

Test odwodzenia z obciążeniem

Wskazuje na obecność zespołu bólowego stawu krzyżów o-biodrow ego.

Wykonanie: Pacjent leży na boku. Znajdująca się na kozetce kończyna jest lekko ugięta, a leżącą na górze, wyprostowaną kończynę,chory odwodzi wbrew oporowi badającego. Test ten jest zwykle stosowany dla oceny wydolności mięśni:...

Obciążenie pastwiska

Liczba dużych sztuk albo łączna masa zwierząt pasących się jednocześniena 1 ha pastwiska. O.p. powinno byćduże, aby ruń była możliwie szybko i dokładnie wyjadana. Przy nadmiernym jednak o.zwierzęta bywają głodne i niszczą nadmierniedarń racicami.

Natomiast przy niedostatecznym o. dużo zielonki...