Niemcy w II wojnie światowej

Potrafił on wykorzystać niezdecydowanie innych państw, głównie Anglii i Francji, które mimo przystąpienia do wojny i korzystnego dla nich układu sił, nie podjęły działań zbrojnych („dziwna”, „siedząca”, „śmieszna wojna”).

Wojna partyzancka

Najlepszym przykładem mogą być losy Armii Krajowej, polskiej formacji konspiracyjno-partyzanckiej walczącej na okupowanym terytorium Polski w czasie II wojny światowej. Niemcy bowiem skoncentrowali na terenach okupowanych olbrzymie siły, przygotowując się do wojny z ZSRR.

Znaczenie II Wojny Światowej dla historii i rozwoju transportu, historia transportu w powojennym świecie.

W takiej formie działań wojennych podstawą sukcesu stało się szybkie przełamywanie frontu przez uderzenia zmotoryzowanych kolumn pancernych, a więc przez środki transportu wojennego, wsparte na zapleczu przez wojska zaopatrzenia, których podstawą działania w tej wojnie ruchomej stało się także dysponowanie sprawnym transportem; w wojnie lądowej przede wszystkim samochodowym, kolejowym i po raz pierwszy także rurociągowym.

Moralność- Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

Prawowity przedmiot wojny to wyłącznie odzyskanie własności lub obrona ojczyzny. Z kolei duch wojny sprawiedliwej nie może zawierać nienawiści, żądzy zemsty ani chciwości.

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

Pierwsze lata po wojnie trzeba było poświęcić na odbudowę form życia muzycznego we wszystkich jego zakresach. Pomimo ogromnych problemów w pierwszych latach po wojnie istniała wymiana i współpraca ze światowymi ośrodkami życia muzycznego.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

Ustawa wydana przez Cezara z początkiem wojny domowej w r. Nic dziwnego, że jest wciąż zadłużony nie tylko u Attyka, ale i u swego przeciwnika politycznego Cezara już w przeddzień wojny domowej.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

W czasie II wojny światowej był oddelegowany do różnych miejsc Europy, był w Grecji, Czechach, na Ukrainie, na Zakaukaziu i w Polsce. W ostatnich dniach wojny został aresztowany przez Amerykanów i przekazany jako zbrodniarz wojenny Polakom, został skazany na karę śmierci.

Bliski Wschód po II wojnie światowej

Strony zgodziły się na zagwarantowanie praw korzystania z kanału przez wszystkie statki handlowe lub wojenne zarówno w czasach wojny, jak i pokoju. Izrael miał dość powodów, by chcieć wojny z Egiptem.

PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

Do wojny przyłączyła się również Rumunia i Turcja, która odzyskała część straconych ziem. Świat przygotowywał się do wojny.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Od 7 IX 1939 w składzie zespołów brytyjskiej marynarki wojennej wykonywał zadania bojowe dywizjon niszczycieli polskich (Błyskawica, Burza, Grom),, który w przeddzień wybuchu wojny opuścił Bałtyk i dołączył do floty brytyjskiej.

Wojna siedemnastowieczna ze Szwecją

Przyczyny wojny ze Szwecją: a) sejm szwedzki zaniepokoił się możliwością przeprowadzenia rekatolicyzmu przez Zygmunta III Wazę i zdetronizował go z tronu szwedzkiego, królem obwołano jego stryja Karola Sudermańskiego, b) Zygmunt III Waza przekazał Polsce w pacta conventa Estonię - południowe Inflanty, c) konflikt dynastyczny, d) walka o miejsce nad Bałtykiem, e) Szwedzi chcieli utworzyć z Bałtyku szwedzkie jezioro wewnętrzne - ogromne możliwości zysku,

Wojny w XVIII w.

Siedmioletnia wojna 1756-1763, wojna o Śląsk (opanowany 1740-1745 przez Fryderyka II) - której bezpośrednią przyczyną był zabór przez Prusy Saksonii - oraz o posiadłości kolonialne między Francją i Wielką Brytanią.

Literatura okresu wojny i okupacji 1939-1945

Gamska-Łempicka, pojawiają się w indywidualnych zbiorkach, konspiracyjnych antologiach poezji (najbardziej znane: Pieśń niepodległa, Słowo prawdziwe, —> Werble wolności, —> Z otchłani, —> Wierne płomienie, —> Śpiew wojny) i na łamach prasy lit, debiuty autorów najmłodszych, urodzonych po I wojnie świat.

Ameryka po wojnie secesyjnej

Ameryka  po wojnie secesyjnej - WAŻNIEJSZE DATY 1865 Koniec wojny secesyjnej; zabójstwo Lincolna 1867 Początek rekonstrukcji kongresowej; USA odkupują od Rosji Alaskę 1869 Połączenie kolejowe pomiędzy Wschodnim i Zachodnim Wybrzeżem 1877 Ostatnie oddziały federalne opuszczają Południe 1898 Wojna hiszpańsko-amerykańska; aneksja Hawajów 1903 Rewolucja panamska; USA dostaje w wieczystą dzierżawę Strefę Kanału Panamskiego ...

Następstwa I wojny światowej

Z punktu widzenia wojskowego wojna przyczyniła się do rozwoju przemysłu zbrojeniowego, strategii, sztuki i techniki wojennej: nowe rodzaje broni (czołgi (1916), samochody pancerne, gazy trujące (chlor 1915 pod Ypres, iperyt 1917).

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Churchill podpisali Kartę Atlantycką - deklarację wojny przeciw faszyzmowi (Stany Zjednoczone nie brały jeszcze udziału w wojnie) z określeniem jej celów: odbudowy niepodległości państw okupowanych przez kraje osi, prawa wszystkich państw do wyboru odpowiadającej im formy rządów, nieprzeprowadzania zmian terytorialnych bez zgody państw zainteresowanych, pokojowej współpracy gospodarczej po wojnie.

Wojna o Falklandy

W przeciwieństwie do wojny na morzu i w powietrzu, w której decydujące znaczenie miała technika, rezultat starć lądowych w dużej mierze zależał od wyszkolenia i determinacji oddziałów.

Wojny napoleońskie

Poczucie narodowej dumy, które się wytworzyło w rezultacie pomyślnego zakończenia wojen - zwłaszcza kampanii umożliwiającej zakończenie wojny z I koalicją antyfrancuską - spowodowało wzrost znaczenia armii i zostało wykorzystane przez Napoleona do jego własnych celów.

STULETNIA WOJNA 1337-1453

Wojna doprowadziła Anglię do ban­kructwa, upadku władzy królewskiej i kom­promitacji dynastii Lancasterów, co przy­gotowało grunt do wojny domowej z Yor­kami (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485).

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II wojny światowej. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych z literatury

Po zakończeniu II wojny światowej twórcy literatury polskiej i obcej stanęli przed trudnym zadaniem, jakim było ukazanie tragizmu wojny, pisanie o trudnych przeżyciach i doświadczeniach człowieka.