Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japoniom, których nie zadowalał wyniku I wojny światowej (1914-1918), a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Południowej, Wielką Brytanią i Francją, które dążyły do utrwalenia swojej przewagi wojskowej uzyskanej w wyniku I wojny światowej.

Przyczyny, przebieg i skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku

W tymże roku dowództwo kampanii przeciw Szwedom objął mistrz wojny podjazdowej Stefan Czarniecki. W 1656 roku król szwedzki zaczął szukać sojuszników, by rozstrzygnąć na swoją korzyść losy wojny.

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Wpływ wojny Rzeczypospolitej z Rosją, zapoczątkowanej z powodu przymierza szwedzko - rosyjskiego, można zaliczyć do dalekosiężnych skutków wojny trzydziestoletniej.

Wojna koreańska - Informacje Ogólne

Świat obserwował ten konflikt traktując go jako początek III wojny światowej. Międzynarodowe skutki wojny koreańskiej. Wybuch wojny w Korei skłonił Trumana do przyspieszenia zbrojeń amerykańskich.

Wojna peloponeska - Skutki

Zarówno Ateny jak i Sparta przeszły wiele zmian, podczas wojny oraz po wojnie peloponeskiej. Wprawdzie po wojnie chłop szybko odbudował zagrodę, jednak był wypierany przez konkurencję zboża zamorskiego sprowadzanego w czasie wojny z konieczności, a potem ze względu na niską cenę.

WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

Data Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka 1630 - 1635 Etap szwedzki 1635 - 1648 Etap francuski Etap Czeski 23 maja 1618 .

Wojny religijne - Informacje Ogólne

W okresie wielu przemian , które zachodziły w owym czasie w Europie ,wojen znalazły również swe miejsce wojny religijne , które zmieniły wyznaniową mapę Europy aż do dnia dzisiejszego.

Polityka i wojna

Skutki współczesnej wojny odczuwa całe społe­czeństwo: mobilizacja, racjonowanie towarów, ewakuacja i przestawianie produkcji przemysło­wej na potrzeby wojenne - wszystkie te zjawiska towarzyszą wojnie.

Wojny religijne

Bartłomieja 1588 Zniszczenie hiszpańskiej armady 1589 Henryk IV, pierwszy król z dynastii Burbonów 1598 Edykt nantejski 1618 Defenestracja praska 1621 Wybuch nowej wojny hiszpańsko-holenderskiej 1631-32 Sukcesy protestanckich Szwedów w bitwach pod Breitenfeld i Lutzen 1634 Zamordowanie Wallensteina 1635 Bezpośrednia interwencja francuska w wojnie trzydziestoletniej 1643 Francuskie zwycięstwo pod Rocroi kończy militarną ...

Współczesna wojna morska

Nowe oblicze wojny System konwojowania statków handlowych i samoloty startujące z okrętów eskorty przyczyniły się do pokonania U-botów na Atlantyku, a na Oceanie Spokojnym amerykańskie łodzie podwodne przyczyniły się do zdezorganizowania gospodarki japońskiej, zatapiając łącznie 1100 statków handlowych przeciwnika i 201 jednostek wojennych.

ŚWIATOWA WOJNA II 1939-1945

W końcu wojna 1940 objęła Półwysep Bałkański (patrz światowa wojna ii na bałkanach), a nieco wcześniej Afrykę Pół­nocną, gdzie Włosi z Libii napadli na Egipt.

ŚWIĘTA WOJNA PIERWSZA ek. 590 p.n.e.

Działania wojenne nie były zbyt poważne, istotne znaczenie w tej wojnie miało wmieszanie się Sparty w sprawy Amfiktionii.

Wacław Potocki - Wojna chocimska

Wpraw­dzie i w Wojnie domowej Twardowskiego są Własne uczucia i poglądy autora - ale Potocki umiał je wypowiedzieć bez porównania silniej i piękniej; Wojna domowa Twardowskiego jest przede wszystkim rymowaną opowieścią o wypadkach dziejowych - Wojna chocimska to przede wszystkim pobudka rycerska; Twardowski; (w Nadobnej Paskwalinie) upatruje odrodzenie moralne narodu w życiu ascetycz­nym - Potocki w życiu rycerskim.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

), tłumaczy się nie tylko zdolnościami wojskowymi, które wykazał w wojnie z Jugurtą a następnie w wojnie z Cymbrami i Teutonami (102-101 p. ,, pisać, za którego konsula wojna się zaczęła, a za którego skończyła, i kto odniósł triumf.

Polityka i batalistyka - Wojna chocimska

Wojna chocimska jest także utworem rewidującym utarte wyobrażenia o świetności wojennej, jest utworem, który miał za zadanie zburzyć zbytnią pewność siebie Polaków.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Teraz wojna toczyła się wszędzie. Najpierw zeppeliny, później bombowe aeroplany rozszerzyły obszar wojenny poza front Znikł starodawny, przyjęty w cywilizowanym prawie wojennym podział ludności na walczących i nie walczących.

Czy II wojna światowa była nieunikniona?

Sądzę , że wybuch II wojny światowej był nieunikniony , ponieważ wiele czynników sprzyjało rodzącym się konfliktom , które prowadziły do wojny na skalę światową .

GENEZA WYBUCHU I-ej WOJNY ŚWIATOWEJ

Cała wojna rozgrywała się na forcie zachodnim, czyli we Francji. Niemcy byli do wojny przygotowani bardzo dobrze, lecz myśleli, że ta wojna będzie krótka, a przedłużyła się na 4 lata.

Rozwój techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej

Pierwsza wojna światowa w porównaniu z poprzedzającymi ją znanymi w dziejach ludzkości wojnami była największym konfliktem zbrojnym, tak ze względu na zasięg, jak i liczbę uczestniczących w niej bezpośrednio państw.

Sprawa polska w I Wojnie Światowej

Państwa uczestniczące w tej zaborczej wojnie były zainteresowane nie przywróceniem niepodległości Polsce, lecz głównie wykorzystaniem Polaków w toczących się działaniach wojennych przeciwko jednej lub drugiej stronie.