Numer REGON

Informacje składające się na REGON nazwa , czyli firma przedsiębiorcy, nazwisko i imiona oraz PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą, adres zawierający: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulicę, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytkę pocztową siedziby, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu i faksu przedsiębiorcy, forma prawna, zakres ...

Identyfikacja podatnika - numer NIP

Wydawanie Numer identyfikacji podatkowej wydawany jest na wniosek, złożony przez podatnika przed dokonaniem czynności objętej opodatkowaniem: VAT Akcyzowym A w przypadku podatku dochodowego- przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej.

Jaka instytucja w Polsce nadaje numery EAN?

Numer przedsiębiorstwa może być 3, 4, 5 cyfrowy w zależności od ilości asortymentów produkowanych wyrobów. Jednocześnie CKK przydziela numery poszczególnym towarom.

Istota i charakter prawny numeru PESEL

Numer PESEL podlega zmianie w przypadku: Sprostowania daty urodzenia, Sprostowania oznaczenia płci lub zmiany płci osoby, Sporządzenia nowego aktu urodzenia, Stwierdzenia innych błędów.

Co oznacza numer E na etykiecie?

Numerem E oznaczonych jest wiele środków koloryzujących, konserwantów, anty utleniaczy, emulgatorów, spulchniaczy i stabilizatorów, natomiast nie posiadają go substancje zmieniające właściwości smakowe, rozpuszczalniki, wybielacze, skrobia i słodziki.

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika  jest obowiązkowe i dlatego jest on zobowiązany do wystąpienia do właściwego rzeczowo i miejscowo...