Nowoczesność

Czytaj Dalej

Co po nowoczesności?

Nowoczesność to formacja społeczna ogromnie dynamiczna i ekspansywna. Przez stulecia od swoich narodzin uległa sama bardzo głębokim zmianom. Socjologia usiłuje uchwycić te zmiany i poddać je teoretycznemu uogólnieniu. Sięga wtedy do któregoś z trzech schematów interpretacji zmian, które opisaliśmy w...

KSZTAŁCENIE SIĘ NOWOCZESNEJ KONCEPCJI NAUKI. Charakterystyka nowoczesności.

Nowoczesność – okres dużego rozwoju cywilizacji. MODERNIZM okres modernizmu XVI/XVII. Moment przełomowy to trzy wielkie rewolucje: • Rewolucje Francuska • Wojna Secesyjna, konstytucyjna Rewolucja Amerykańska, zbudowały podwaliny pod demokrację konstytucyjną, a także ramą nowoczesności stały się idee prawa i suwerenności • Rewolucja Przemysłowa w Anglii fundamenty ekonomiczne, nowy styl życia miejskiego pojawił się kapitalizm. Powstały dogodne warunki do rozwoju ...

Pojęcie nowoczesności społeczeństwa: historyczne i analityczne

Są dwa sposoby definiowania nowoczesności: historyczny i analityczny. Historyczne pojęcie nowoczesności, którego użyliśmy powyżej, odwołuje się do miejsca i daty pojawienia się nowej formacji społecznej. Analityczne pojęcie nowoczesności zawiera katalog istotnych, konstytutywnych cech tej odmiany...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

„Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.” Czy podzielasz tę opinię?

Na wstępie moich rozważań na temat wpływu czasu na literaturę chciałabym wprowadzić zasadnicze rozróżnienie pojęć nowoczesność, a styl awangardowy, niekonwencjonalność czy nawet niezrozumiałość. Często bowiem, stykając się z pewnymi awangardowymi zjawiskami mającymi miejsce współcześnie...

Modele biegunowe nowoczesności społeczeństwa

Wielu następców Comte'a charakteryzuje nowoczesność, stosując nieco inną strategię. Wydobywają mianowicie cechy nowoczesności przez opozycję do społeczeństwa tradycyjnego. Proponują biegunowe, dychotomiczne modele (Max Weber powiedziałby: kontrastowe „typy idealne") przeciwstawiające nowy i stary...

Krytyka nowoczesności społeczeństwa

Wiek XIX to okres zachłyśnięcia się nowoczesnością. Dominuje nastrój optymizmu i progresywizmu: wiara w postęp, rozum, technikę, naukę, podbój przyrody, nieograniczone możliwości ekspansji. Jednakże już wtedy zaczyna się dostrzegać negatywne strony nowego porządku społecznego. Zapoczątkowane w XIX...

Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

Jednym z podstawowych założeń teorii modernizacji jest przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności, czyli samoczynny wzrost ekonomiczny gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji, uczestnictwo w życiu publicznym[wikipedia].

Tradycja i nowoczesność w teorii modernizacji są z reguły umiejscawiane...

Nowoczesność i późna nowoczesność społeczeństwa

Logika naszej analizy prowadziła od najbardziej elementarnych składników życia społecznego - działań ludzkich, kontaktów, interakcji, poprzez formy coraz bardziej skomplikowane - stosunki społeczne, grupy, organizację i strukturę, aż po złożone konfiguracje kulturowe. Opisywaliśmy następnie sposób...

Narodziny zachodu, narodziny nowoczesności

Wprowadzenie – teza Wypracowanie to ma na celu zaprezentowanie procesu powstawania nowoczesnej Europy z uwzględnieniem zarówno momentów jej chwały, jak i trudnego dziedzictwa przeszłości. Opisywanie dziejów Europy rozpocznę od końca wieku XV, a zakończę na czasach współczesnych. Postaram się opisać jak rodził się Zachód Europy i jakie miało to konsekwencje w przyszłości. Europa końca wieku XV Pod koniec wieku XV biegun ekonomicznej i politycznej aktywności ...

Nowoczesność jako ogólna kategoria myśli i działania, oraz jej wieloznaczność

Nowoczesność w różnych dziedzinach życia

W technice (urządzenia)

W odniesieniu do życia społecznego – nowoczesne jest państwo demokratyczne z gospodarką rynkową i wolnością słowa, a poza tym nowoczesna szkoła, więzienia szpital. Nowoczesna rodzina to rodzina partnerska niekoniecznie...

Współczesność i aktualność jako terminy bliskoznaczne i stanowiące kontekst nowoczesności

Współczesny – istniejący, występujący w tym samym czasie co ktoś inny lub coś innego, teraźniejszy

Tak rozumiana współczesność wskazuje, że nowoczesność nie wyklucza w nowych czasach ważności dobrobytu przeszłości w niezmienionej postaci lub jako modernizacji, czy odroczenia renesansu osiągnięć...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neoklasycyzmu, w którym powstał kolejny traktat teoretyzujący...

Poezja awangardowa - Zwolenników nowoczesności przybywa

Na początku XX wieku cechą charakterystyczną samopoczucia twórcy, który opowiadałsię za nowatorstwem, było osamotnienie. Artyści zbuntowani przeciw tradycyjnym kanonompiękna znajdowali się w mniejszości. Godzili się na to futuryści, mając absolutną pewność, żewkrótce ich idea zdobędzie świat...

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

Korzenie :

XI -XIII w pierwsze tłumaczenia tekstów grecko-arabskich ( zwłaszcza techniczno-naukowe), wraz z komentarzem i uzupełnieniem, spory wpływ dzieł Arystotelesa, stabilizacja sytuacji w Europie- stabilność feudalizmu, rozwój gospodarczy (nowości techniczne w rolnictwie), rozwój urbanizacji...

Nowoczesność w ujęciu słownikowym inaczej leksykograficznym

Nowoczesny – właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy, niezacofany

„Nowo” – wskazuje na niedawność istnienia cechy bądź rzeczy określonej przez drugi człon

Aspekt znaczeniowy – wskazuje na aspekt czasowy, chronologiczny

Aspekt rzeczowy – koncentruje się na cechach rzeczy, ukazuje w jakich...

Kryteria i aspekty istotności nowoczesności wiedzy i praktyce wychowawczej

Kryteria doniosłości

- czasowe – kiedy coś powstało, jak długo istnieje, jak długo istniało, czy jest trwałe, ponadczasowe, nieprzemijające. Te które mają krótki żywot to nowinki prawdy przemijające, okresowe.

- aspekt przedmiotowy – ujmuje cechy nowych idei, myśli, rzeczy, wiedzy z tym, co jest...

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

Auguste Comte Pozytywizm oparty na: - wierze w wiedze - badaniu faktów - pozytywnej wizji pokonania kryzysu Hierarchia nauk: - matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia, socjologia Podział socjologii: a) statyka społeczna (teoria struktury społecznej) - rodzina (stanowi rzeczywistość każdego z nas, jest najtrwalsza, formułuje wzorce zachowań) - własność i praca (poczucie bezpieczeństwa i potrzeby) - język (komunikacja) - państwo (łączy rodzinę) - religia ...