Nowe technologie

Czytaj Dalej

Nowe technologie

Bezpośrednią konsekwencją będzie zmiana przestrzennego układu gospodarki przez powstanie nowych zakładów przemysłowych (stosujących nowe technologie i wytwarzających nowe produkty) i nowych systemów telekomunikacji.

Nowe technologie, otoczenie lokalne i przesunięcia regionalne

Innowacje stopniowe polegają na gromadzeniu się zmian w ramach tego samego reżimu technologicznego, innowacje radykalne zaś na odstąpieniu od danego reżimu, przyswojeniu nowej wiedzy, jakościowo odmiennej od poprzednio stosowanej, i opracowaniu nowych projektów wdrożeniowych.

Nowe technologie rozwoju Internetu

Podsumowanie Sumując to wszystko, co przedstawiłem wynika z tego, że nad rozwijającą się w bardzo szybkim tempie techniką trudno mi jest określić nową technologie rozwoju Internetu, ponieważ technika idzie do przodu, a jutro może być całkiem, co innego „na topie”. Na dzień obecny nowością, nie aż tak wielką jest WLAN – czyli sieć bezprzewodowa.

XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

Dwa przedsięwzięcia w połowie XX wieku dały początek nowej dziedzinie muzyki — muzyki komponowanej za pomocą nowych technologii wy­twarzania i odtwarzania dźwięków: 1.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Papież — był to jeden z ostatnich czynów Rzymu jako władcy  świata — podzielił nowy kontynent między tych dwóch współzawodników, oddając Portugalii Brazylię i wszystko, co położone na wschód od linii biegnącej 1780 km na zachód od wysp Zielonego Przylądka, a Hiszpanii resztę (1494). Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji.

Nowe imperia zamorskie

Kanada, jak zaznaczyliśmy, pierwsza z posiadłości brytyjskich sprostała nowym możliwościom ekonomicznym, które przed nią otwarły nowe środki komunikacji.

Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

Wg rodzaju działalności systemy franczyzowe można podzielić na: - franczyzę dystrybucyjną – w której dawca udostępnia biorcy swoje know-how w postaci asortymentu towarów i wiedzy jak należy je sprzedawać - franczyzę usługową w której dawca udostępnia biorcy swoje know – how w postaci receptur i procedur świadczenia usług - franczyzę produkcyjną w której dawca udostępnia biorcy swoje know – how w postaci technologii ...

Cykl życia produktu i technologii

Technologie przechodzą identyczne etapy cyklu życia, jak produkt. Znajomość miejsca, w jakim znajdują się na krzywej cyklu życia technologie będące w spektrum uwagi firmy pozwala na ustalenie optymalnej strategii w tym obszarze.

Strategie wejścia na nowe rynki

 

1. Strategia wypukła

Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków

(właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).

 

 

2. Strategia...

Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

To, co może się wydawać nieracjonalne, wyjaśnić można brakiem informacji, wyso­kimi kosztami wejścia na dany rynek (koszty transakcji), trudnościami w otrzymaniu kredytu, kosztami ubezpieczenia, problemami opanowania nowych technik, brakiem umiejętności marketingowych, brakiem czasu i dostępu do rynków itd.

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY

  Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony.

Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

Transfer technologii

ogromnego wpływu technologii i jej transferu na szybkość i kierunki przemian gospodarczych Nowe technologie to: Wzrost konkurencyjności Obniżenie kosztów produkcji Wzrost atrakcyjności i jakości Współczesna technologia to nie tylko majątkowe i techniczne zabezpieczenie produkcji Transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ...

Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania

Nowe ruchy polityczne: Ekologiczne Nacjonalistyczne Równościowe Broniące praw człowieka Nowe ruchy społeczne są ponad podziałami klasowymi, zajmują się problemami innych , walczą o prawa innych.

Środki transportu i technologie przewozu

Polski przemysł samochodowy wchodzi w związki kapitałowe i kooperacyjne z firmami państw Europy Zachodniej, jednak proces wymiany taboru na w pełni technicznie nowoczesny i proekologiczny może jeszcze długo potrwać.

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces uczenia się i opanowywanie technologii umysłowych

spostrzeganie, pamięć, uwaga mogą owocować trudnościami w wykorzystywaniu technologii umysłowych, a w dalszej konsekwencji problemami w nauce szkolnej.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

„Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”. Masa to jego zdaniem mentalność stworzona przez „podniesienie dziejów”. Za czasów Ortegi – podobnie jak za naszych – świat przeżył szok wielkiego wypełnienia. Piękna druga połowa...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

W ramach Nowego Zarzadzania Publicznego podejmuje sie m. W przypadku Polski wybrane koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego powinny byc realizowane przede wszystkim na poziomie jednostek samorządowych.