Nowe Zasady

Czytaj Dalej

Fizyka - zasada zachowania energi

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

a) postaciom negatywnym autor przeciwstawia pozytywne; b) ośmiesza argumenty konserwatystów i przytacza argumenty zwolenników reform; c) ukazuje, iż konserwatyści są też ludźmi złymi, pozbawionymi zasad moralnych i uczuć rodzinnych; d) postacie pozytywne natomiast charakteryzują się oświeconymi poglądami i cnotami domowymi; e) tworzy nowy oświecony, postępowy model patriotyzmu, streszczony w słowach Podkomorzego: „Niech każdy ma ...

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

Zasada zachowania pędu

Dotychczas przedmioty traktowaliśmy jak punkty materialne, tzn. cząsteczki bez-wymiarowe (objętość = 0) obdarzone masą co wystarczało w przypadku ruchu postę-owego bo ruch jednego punktu odzwierciedlał ruch całego ciała. W ogólnym przypadku ruch układu cząsteczek może być bardzo skomplikowany np.   ...

Zasada zachowania pędu II

Dotychczas zajmowaliśmy się układami o stałej masie. Obecnie zajmiemy się ukła-dami, których masa zmienia się podczas obserwacji.

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Zasade wcielania rzeczy ogólnych, w rzeczy jednostkowe realizuja tez polscy nowelisci, z Sienkiewiczem na czele.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Był to dla nich kraj obcy, spod innego słońca; smagły lud, który tam żył, zda wał się należeć do innej rasy, poza granicami ich sympatii; jego tajemnicze  świątynie były  źródłem niepojętych zasad  życiowych. Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji.

Nowe imperia zamorskie

Kanada, jak zaznaczyliśmy, pierwsza z posiadłości brytyjskich sprostała nowym możliwościom ekonomicznym, które przed nią otwarły nowe środki komunikacji.

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

Po wejściu Polski do UE zharmonizowanie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z godnie z tym opodatkowaniu podatkiem od tawartów i usług podlegają:

- odpłatna dostawa towarów i odplatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za...

Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

Zaliczamy do nich:

a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

Zasada konstytucyjna

Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Zasady, których przestrzeganie powinno podnieść efektywność

Należy dążyć do tego, by samemu być rozumianym przez innych, ale również umieć rozumieć innych,

Uzmysłowienie sobie, jaki jest styl, którym porozumiewamy się na co dzień, poznanie stylu osób, z którymi najczęściej się komunikujemy.

W usprawnieniu procesu komunikowania się pomaga także znajomość:...

Zasady funkcjonowania spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady  są zbliżone, różnice wynikają głównie z rozmiarów spółki - spółki akcyjne są z reguły znacznie większe.

Zasady planowania finansowego

Główne zasady planowania finansowego to: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt; utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach finansowych; poprawa wyników ...

Zasady prawa firmowego

 

Prawdziwość – firma nie może wprowadzać w błąd, co do osoby, przedmiotu, działalności, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

Jedność – każdy przedsiębiorca ma jedną firmę

Wyłączność – (art. 43.3.1. KC) firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od...

Cele i Zasady Polityki Zagranicznej

Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej określa polska racja stanu . )Współtworzenie poprzez OBWE nowego ładu europejskiego i współdziałanie w tworzeniu ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa.

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Prawnomiędzynarodową podstawę nowego porządku światowego zawiera Karta NZ z VI.