Notariusz

Notariusz

Czytaj Dalej

Etyka notariusza.

Notariusz jest także zobowiązany do m. W wypadku oczywistej sprzeczności interesów lub konfliktu między stronami notariusz zobowiązany jest odmówić dokonania czynności.

Notariusz i nadzór nad notariatem

1, jest wykonywany w następujących formach: 1) wizytacji kancelarii notarialnych obejmujących całokształt pracy notariusza, 2) lustracji obejmujących określoną problematykę, 3) dokonywania oceny działalności notariuszy na podstawie protokołów, sprawozdań rocznych i bilansów sporządzanych przez organy samorządu notarialnego, 4) badania działalności rad izb notarialnych, w szczególności z zakresu ich czynności nadzorczych i ...

Notariusz

Powołanie notariusza Aby zostać notariuszem należy spełnić określone kryteria: posiadać obywatelstwo Polskie i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, mieć nieskazitelny charakter i dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu notariusza, ukończyć wyższe studia prawnicze w RP i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP, odbyć aplikację notarialną, złożyć egzamin notarialny, pracować ...