Notacja

Czytaj Dalej

ŚREDNIOWIECZE - Rozwój notacji

Jako że przeobrażenia notacji w średniowieczu dotyczyły głównie rytmiki, pojęcia „notacja modalna" i „rytmika modalna" były sobie w tym czasie bardzo bliskie i na ogół stosuje się je wymiennie.

CHORAŁ GREGORIAŃSKI - NOTACJA

Notacja diastematyczna (gr. Początkowo na liniach umieszczano neumy cheironomiczne , które stopniowo zmieniały swą postać graficzną, aż została wypracowana nota quadrata lub romana, wywodzące się z notacji powstałej w XII w.

Ars nova - Ośrodki, twórcy, gatunki, rozwój notacji menzuralnej

Ze względu na możliwość dwudzielności i trójdzielności każdej z tych dwóch wartości uzyskano cztery zasadnicze kombinacje ternpus i prolatio: (tempus perfectum cum prolatione majoris (brevis trójdzielna, semibreuis trójdzielna) tempus perfectum cum prolatione minoris (breuis trójdzielna, semibreuis dwudzielna) tempus imperfectum cum prolatione majoris (brevis dwudzielna, semibrevis trójdzielna) tempus imperfectum cum prolatione minoris ...

Notacja chorału gregoriańskiego

Wana role w zakresie notacji odegrał system solmizacyjny Guidona zArezzo, mnicha z zakonu benedyktynów. W wieku XII wprowadzono dla notacji chorału czlery linie. Notacje liniowa nazwano notacja diastematy-czna (diustema - znaczy po grecku odległosc).

Notacja modalna

Notacja modalna stanowi w dziejach muzyki technike przejsciowa miedzyrytmicznie niezrónicowanymi neumami a notacja menzuralna, oparta na miarachrytmicznych i bogatym repertuarze wartosci rytmicznych. W notacji modal-nej istniejeogromna wieloznacznosc.

Notacja liczbowa

Notacja liczbowa - notacja skróconego zapisu wielkości liczbowych w postaci wykładniczej, w której wykładnik jest wielokrotnością liczby 3, opisana przez hierarchię jednostek liczbowych.

Notacja muzyki XV i XVI wieku

W okresie pomiedzy rokiem 1450 a 1600, a wiec w czasie najpełniejszego rozkwitu muzyki szkół niderlandzkich, posługiwano sie notacja wskazujaca na podział dwudzielny i trójdzielny(prolatio minor prolatio major) we wszystkich stosunkach metrycznych. Niektóre elementy tej notacji przetrwały po dzien dzisiejszy.