Non profit

Czytaj Dalej

Marketing mix w zakresie usług non-profit

Najczęściej wykorzystywane przez organizacje non-profit formy marketingu bezpośredniego to: sprzedaż wysyłkowa - adresowanie przesyłek dostosowanych do konkretnego odbiorcy; telemarketing - najpopularniejszą jego formą w sektorze non - profit jest odbieranie sygnałów od klientów, tak donatorów jak i beneficjentów, z wykorzystaniem darmowej infolinii; domokrążcy - zdobywanie funduszy za pomocą akwizycji i sprzedaży obnośnej popularne ...

Marketing non - profit

Kluczowe charakterystyki sektora non-profit, które determinują zastosowaniemarketingu to: dotyczy on ludzi, idei, usług jak i samych organizacji, cele organizacji typu non-profit mają charakter kompleksowy, ponieważsukces bądź porażka nie mogą być mierzone kategoriami stricte finansowy-mi, dotyczy on dwóch sfer odbiorców: klientów i donatorów, organizacje non-profit mogą działać w ekonomicznie ...

Organizacja non-profit

Zakres tej definicji jest bardzo szeroki i poza wspomnianymi w niej stowarzyszeniami i fundacjami do podmiotów typu non- profit często zalicza się związki zawodowe, organizacje społeczne (komitety społeczne, rodzicielskie czy koła łowieckie) itp.

Koncepcja marketingu społecznego W sektorze organizacji typu non-profit

Rozmaite agencje rządowe i prywatne typu non-profit także prowadzą kampanie marketingu społecznego, aby zniechęcić do palenia papierosów, nadmiernego picia alkoholu, używania narkotyków i uprawiania seksu lxv.

Organizacje non profit

Konstytucja utrwaliła w ten sposób stan prawny tworzenia i działania w Polsce organizacji typu non profit.

Non profit

  Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.

Bis de eadem re agere non licet

“Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

PACTUM DE NON PETENDO

Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Uzasadnij określenie: koszty - wielkość produkcji - zysk (cost - volume - profit)

Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk (Cost - Volume - Profit) pozwala ująć w jednym rachunku wiele ważnych kategorii ekonomicznych, takich jak: cena, koszt jednostkowy zmienny, koszt stały, rozmiary działalności.

CLEMENS NON PAPA JACOBUS

Właśc. Jacques Clément, ur. ok. 1510, zm. ok. 1556 w Diksmuide (Belgia), flamandzki kompozytor.

Działał w Brugii oraz 's-Hertogenbosch, był jednym z czołowych reprezentantów polifonicznego stylu a cappella w okresie między J. des Près a G.P. da Palestriną. Główną zasługą C. (obok N. Gomberta) był...

CONDITIO SENE QUA NON

używano zamiennie z causa sine qua non; wyrażenie to mogło oznaczać: przypadłościową -» przyczynę, bez której działanie nie mogło zaistnieć, warunek konieczny (conditio nécessitons), który to działanie wywoływał, oraz szereg przygotowawczych dyspozycji nieodzownych.

CONTRARJJS QUIBUSCUMQUE NON OBSTANTTBUS

Klauzula apost. zamykająca papieski dokument; uchyla moc wiążącą przepisów prawa lub zwyczajów, które są przeciwne treści zawartej w dokumencie pap.;

uchylenie może być całkowite lub częściowe, zależnie od sprzeczności pomiędzy dawnym i nowym prawem.

 

Hove II 352-353; E. Magnin, DDC I 118; P...

FACIENTI QUOD IN SE BONUM EST DEUS NON DENEGAT GRATIAM

( ł a c. Bóg nie odmawia łaski temu,k t o wykonuje działanie samo w sobie d o b r e ) , aforyzm wskazującyna relację między —» naturą i łaską w człowieku; wyrażapogląd, że ten, kto wykonuje czyn dobry, osiąga w sobiedyspozycję sprzyjającą udzieleniu mu przez Boga łaski.

Non finito

Technika umyślnego niewykańczaniarzeźby w całości lub poszczególnych partiach dlauzyskania określonego efektu artyst; n.f. stosowalinp. Michał Anioł i A. Rodin.

(wł. 'nie skończone')

TERTIUM NON DATUR

  TERTIUM NON DATUR <łc.

Brand or non-brand clothing?

In my opinion buying brand clothing is better then buying non – brand ones.

PRIMUM NON NOCERE

Łac. - przede wszystkim nie szkodzić - jedna z podstawowych zasadetycznych medycyny przypisywana -> HIPOKRATESOWI. Współcześnie uważasię, że zasada ta jest za mało dynamiczna, nie wystarczy już bowiem, abymedycyna stawiała sobie tak ograniczone zadanie. Wysuwa się bardziejwszechstronną zasadę ->...

NRZ (Non Return to Zero)

NRZ (Non Return to Zero) - najprostszy liniowy kod transmisyjny (bez powrotu do zera), używający jedynie dwóch poziomów napięcia, do przedstawienia wartości binarnych ciągu informacji.

NRZI (Non Return to Zero lnverting)

NRZI (Non Return to Zero lnverting) - inwersyjny liniowy kod transmisyjny w stosunku do NRZ (z powrotem do zera), w którym reprezentacja bitu 0 nie powoduje zmiany poziomu sygnału w linii i jest bliska zerowemu poziomowi napięcia, natomiast wartość bitu 1 zawsze zmienia poziom sygnału (zgodnie z zegarem generatora czasu).