Nisza ekologiczna

Nisza ekologiczna

Czytaj Dalej

NISZA EKOLOGICZNA

Nisza ekologiczna gatunku charakteryzuje wszystkie osobniki każdej populacji danego gatunku. Pierwszy mówi o tym, do czego dany gatunek jest przystosowany i jaką mógiby peinić rolę w biocenozie (nisza potencjalna gatunku, zwana też niszą podstawową).

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele i przesłanki ekologiczne

Niefrasobliwość w wykorzystywaniu zasobów środowiska przynajmniej w licznych krajach i regionach doprowadziła do jego znacznego zdewastowania i często do nieodwracalnych negatywnych następstw w racjach pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Hasła ochrony przyrody mimo że nie nowe dopiero nie dawno znalazły...

Strategia restrukturyzacji i walki z lupą ekologiczną

Wykorzystanie nisz i szczelin postępu technicznego; 3.

Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...

Andragogika - Edukacja dorosłych wobec narastającego zagrożenia ekologicznego

Działalność proekologiczna dotyczy walki z zanieczyszczeniami z niszczeniem przyrody. Rozwijanie różnych form edukacji ludzi dorosłych, lepszej orientacji w świecie, przyczynia się do wzrostu ich ekologicznej świadomości.

EKOLOGICZNA TEORIA CZŁOWIEKA WG U. BRONFENBRENNERA

CHRONOSYSTEM -odnosi się do wpływu na rozwój człowieka zmian zachodzących w tych środowiskach, w których dana osoba żyje PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE-występuje gdy pozycja osoby w jej środowisku ekologicznym ulega zmianie w wyniku zmiany pełnionej roli, siedliska lub obu tych zmian jednocześnie.

SZKOŁA EKOLOGICZNA (PARK I INNE) I KONCEPCJE STREF SPOŁECZNO - PRZESTRZENNYCH

1. Miasto jest miejscem szczególnego natężenia i zagęszczenia zjawisk społ.(Park).

2. Socjologia miasta jest sposobem spojrzenia na społeczeństwo.

3. Epoka urbanizacji łączy się z dużymi zmianami społ. związana z dezorganizacją społeczeństwa.

4. Zajmowanie przez ludzi pewnych przestrzeni nie...

Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, znajdują...

Podstawowe pojęcia ekologiczne

1. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, a otaczającym je środowiskiem

2. EKOSYSTEM = BIOTOP + BIOCENOZA

Ekosystem to układ złożony z biocenozy i jej biotopu

Biotop jest to środowisko życia organizmów roślinnych i zwierzęcych, fragment powierzchni...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Współczesne problemy ekologiczne województwa śląskiego wynikają z nadmiernej koncentracji przemysłu, urbanizacji i gęstości zaludnienia.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

Koordynatorem związanych z tym prac jest Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych w Katowicach.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Szkody górnicze

W wyniku realizacji przedstawionych kierunków działań zostanie osiągnięty cel wzmocnienia siły kapitałowej górnictwa, co będzie miało także odzwierciedlenie w realizacja trudnych zadań ekologicznych.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zagrożenia motoryzacyjne

Zamiast niej istnieje pilna potrzeba edukacji ekologicznej, aby poinformować społeczeństwo i kierowców o motoryzacyjnych zagrożeniach środowiska. Istnieje potrzeba wprowadzenia podatków ekologicznych na paliwo.

Sukcesja ekologiczna

Pojęcie sukcesji ekologicznej Mechanizm sukcesji ekologicznej polega na tym, że organizmy swoimi procesami życiowymi przekształcają środowisko czyniąc je mniej przydatnym dla siebie, a bardziej przydatnym dla innych organizmów.

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Prowadząc nie przemyślaną, beztroską i rabunkową gospodarkę coraz bardziej niszczy przyrodę. W mojej pracy postaram się przedstawić najważniejsze problemy ekologiczne województwa szczecińskiego.

Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

EURYBIONTY - gatunki o szerokim zakresie tolerancji STENOBIONTY - gatunki o wąskim zakresie tolerancji NISZA EKOLOGICZNA - zespół czynników ekologicznych i przestrzeń fizyczna zajmowana przez dany organizm niezbędne dla jego egzystencji.

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

Wpływ ruchów ekologicznych na decyzje marketingowe

 gorący zwolennicy ruchu zielonych (22%k grupa o w yższych niż średnie dochodach, regularnie odstaw iająca surowce wtórne, prowadząca bojkot producentów _nie-ekologicznych", gotowa zapłacić w yższą cenę za produkty czyste ekologicznie.