Niezgodność

Czytaj Dalej

Niezgodność

Charakterystyka

Niezgodność (3.6.2) - niespełnienie wymagania (3.1.2, ISO 9000:2005).

Wystąpienie niezgodności nie sprzyja jakości. Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta...

Ocena zgodności wyrobów

Charakterystyka

Wprowadzenie w Unii Europejskiej konieczności nadawania certyfikatów zgodności i oznakowania CE było następstwem wprowadzenia swobody przemieszczania towarów pomiędzy rynkami państw członkowskich. W celu ujednolicenia prawodawstwa unijnego zastosowano tzw. Unii Europejskiej|Nowe Podejście...

Próba zgodności

(-, compatibility test); badanie służące do sprawdzenia zgodności serologicznej krwi biorcy i dawcy. Próbki krwi powinny być pobrane do probówki jednorazowego użytku, po uzyskaniu wyniku grupy krwi pacjenta (wynik w dokumencie tożsamości, legitymacja honorowego dawcy krwi). Dane chorego na probówce muszą...

Zgodność sędziów kompetentnych

 

Zgodność sędziów kompetentnych to stopień zgodności pomiędzy dwiema osobami albo większą liczbą osób, które niezależnie obserwują i kodują grupę danych; poprzez pokazanie, że dwóch lub więcej ekspertów niezależnie obserwujących i kodujących dochodzi do tych samych obserwacji, badacze...

Przesłanki podstawowe wszelkich roszczeń alimentacyjnych oraz niezgodność alimentacji

 

Przesłanki podstawowe: 

Zaistniały stosunek pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia- ten fakt zobowiązuje pewien krąg osób do alimentacji

Zaistnienie ustawowych przesłanek, tj. stanu potrzeby po stronie uprawnionego i możliwości zarobkowych po stronie zobowiązanego do alimentów:

Stan...

Test zgodności chi-kwadrat

Charakterystyka

Test zgodności chi-kwadrat jest to najczęściej stosowany test nieparametryczny. Służy on do weryfikowania hipotezy, że obserwowana cecha X w zbiorowości generalnej ma określony typ rozkładu, np. dwumianowy, Poissona, normalny itd.

Przykłady formułowania hipotezy:

H0 : cecha X ma...

Główny układ zgodności tkankowej

Główny układ antygenów zgodności tkankowej (major histocompatibility complex, MHC, HLA) składa się z różniących się osobniczo glikoprotein stanowiących składnik błon komórkowych. W skład tego układu wchodzą cząstki MHC klasy I, występujące na powierzchni wszystkich komórek jądrzastych oraz...

Certyfikacja zgodności

Dokument wydany przez notyfikowaną→ jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że → wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z → zasadniczymi wymaganiami lub → specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodności

Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że → wyrób jest zgodny z → zasadniczymi wymaganiami, → specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.