Niezgoda

Czytaj Dalej

OMÓW PROBLEM ZGODY DYSPONENTA DOBREM JAKO KONTRATYPU W PRAWIE KARNYM

Zgoda Dysponenta - nie ma przestępstwa, jeżeli naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego nastąpiło za zgodą pokrzywdzonego (dysponenta dobrem).

Muszą być spełnione następujące warunki:

zgoda dotyczy dobra, którym osoba udzielająca zgody może swobodnie dysponować,

zgoda jest...

ZGODA, alegoryczno-dydaktyczny poemacik polit. J. Kochanowskiego

Niezgoda jest przecież zawsze źródłem klęski, a jej przyczyną - upadek moralności obywatelskiej, chciwość i nieuctwo.

FORMUŁA ZGODY, Konkordienformel, Formula concordiae

Księga opracowana 1577 w związku ze sporamizaistniałymi wewnątrz —» luteranizmu (—» ewangelickoaugsburskiKościół I, V 2), włączona do zbioru ksiąg symbolicznychzwanego Księgą zgody (—» Augsburskie wyznaniewiary VI) i ustalająca treść wyznania luterańskiego. Zawiera2 części - Epitome podającą...

Zgoda rzeczywista

Pełna zgoda na prawdę, szczególnie zaś na prawdę konkretną a nie abstrakcyjną. Kardynał John Henry Newman (1801-1890) widząc, jak wielu ludzi tylko pojęciowo przyjmuje do wiadomości rzeczywistości przekazywane przez konkretne prawdy językiem objawienia chrześcijańskiego, rozpowszechnił rozróżnienie...

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

Autor uważa, iż wspólne działania, wiara w zwycięstwo, entuzjazm i przede wszystkim niezgoda na zastany kształt rzeczywistości ( „ obszar gnuśności zalany odmętem: to ziemia ”)- są czynnikiem niezbędnym, aby wyłonił się nowy świat.

Procedura konsultacji i zgody w UE

 

1. Procedura konsultacji – ma swoje zastosowanie gdy TWE nakłada NA RUE obowiązek skonsultowania się z PE w przedmiocie projektu aktu wtórnego. PE wydaje opinię o charakterze niewiążącym. RUE może przyjąć projekt negatywnie zaopiniowany przez PE. Zaniechanie procedury konsultacji przez RUE z PE...

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

"Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej" 1. Majątek wspólny ustawowy Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami , z mocy prawa, powstaje ustawowa wspólność majątkowa, chyba że zawrą oni umowę majątkową modyfikującą tę wspólność, bądź wyłączającą ją w ogóle (tzw. umowa o rozdzielności majątkowej).

Zgoda wiary

Wyznanie, że Bóg w zbawczy sposób objawił samego siebie w ukrzyżowanym i zmar-twychwstałym Jezusie (np. Rz 10, 9); zawiera ono w sobie osobiste oddanie się Chrystusowi jako Panu (np. Rz 1, 5; 1 Kor 12, 3) i pełne nadziei zawierzenie, że nadejdzie kiedyś zmartwychwstanie (Rz 6, 8). Ten dobrowolny i w pełni...