Niewidomy

Czytaj Dalej

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Przedmiot i zadania tyflopedagogiki

Inne problemy życiowe i adaptacyjne musi rozwiązać osoba niewidoma od urodzenia (niewidomy w wąskim zna­czeniu), a inne osoba niewidoma, która utraciła wzrok po piątym roku życia (ociemniała).

Szkolnictwo dla niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi założone przez Różę Elżbietę Czacką zorganizowało kolejno: ognisko dla niewidomych kobiet w Warszawie, szkołę dla niewidomych w Laskach, schronisko dla niewidomych dzieci, schronisko dla niewidomych staruszek.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Konsekwencje orientacyjno - poznawcze

Dlatego uczenie sztuki poznawania świata przez niewidomego poprzez zasadę analogii nale­ży do szczególnie ważnych zadań rewalidacji niewidomych i ociemniałych.

Chorzy niewidomi

Niewidomy. Niewidomi często mogą także czynnie uprawiać muzykę albo też z satysfakcją jej słuchać; umysł osoby niewidomej pobudzają zagadki, rozrywki umysłowe, modlitwa, rozmowy zaś podtrzymują zainteresowanie otoczeniem.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Następstwa uszkodzenia analizatora wzroku. Konsekwencje fizyczno - zdrowotne

Na przy­kład nauka orientacji i samodzielnego poruszania się niewidomych oraz na­uka czynności dnia codziennego mają na celu nie tylko uczenie samodziel­ności jako drogi do osobistej niezależności, ale w takim samym stopniu osiąganie celów fizyczno-zdrowotnych niewidomego.

Spółdzielnie niewidomych

spółdzielnie niewidomych; specjalne zakłady pracy przeznaczone dla W niewidomych, funkcjonujące na zasadach spółdzielczych, w których profil i technologia produkcji oraz warunki pracy dostosowane są do możliwości niewidomych.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Specyficzne cele edukacji rewalidacji niewidomych

Tymczasem niewidomy porusza się w otoczeniu, opierając się na słuchu i dotyku. Nie­widomi, ociemniali i słabo widzący przejawiają szczególną skłonność do hipokinezji.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Rola Polskiego Związku Niewidomych w rewalidacji niewidomych i słabo widzących

Głównym celem PZN jest wspieranie procesu rewalidacji poprzez pomoc indywidualną członkom związku; reprezentowanie interesów środowiska niewidomych wobec władz państwowych i oświatowych; tworzenie zakła­dów produkcyjno-handlowych i spółdzielni niewidomych jako miejsc pracy głównie dla niewidomych; wspieranie ośrodków rehabilitacyjno-leczniczych; prowadzenie działalności bibliotecznej dla członków PZN z ...

Polski Związek Niewidomych

Wydaje również czasopisma dla niewidomych pisane alfabetem Braille'a „Pochod­nię" — organ PZN, „Promyczek" i „Światełko" (dla dzieci), „Nasz Świat" — magazyn literacki, „Niewi­doma kobieta", „Magazyn Muzycz­ny", „Niewidomy Masażysta".

Edukacja dziecka niewidomego

Ze statystyk Polskiego Związku Niewidomych wynika że zrzesza on 76066 członków (dane za rok 2001);całkowicie niewidomi stanowią 10-15% ogółu, pozostali to osoby słabo widzące w różnym stopniu.

Niewidomi ze sprzężonym inwalidz­twem

Należą do nich: nie­widomi, którzy dodatkowo utracili słuch (głucho-niewidomi), niewidomi umysłowo upośledzeni, niewidomi z uszkodzeniem narządu ruchu (amputa­cje, niedowłady, deformacje), nie­widomi ze schorzeniami kardiologicz­nymi czy pulmonologicznymi, nie­widomi epileptycy.

Sport niewidomych

sport niewidomych; (-> grupa startowa inwalidów I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji osób niewidomych o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego.

Rehabilitacja niewidomych

rehabilitacja niewidomych; termin stosowany wieloznacznie; jako: 1) pro­ces przygotowania niewidomych do możliwie samodzielnego i niezależnego życia osobistego, zawodowego i spo­łecznego przez redukcję lub likwidację wszystkich skutków (ograniczeń) spo­wodowanych ślepotą oraz rozwój niez­będnych umiejętności, sprawności i technik zachowania i działania w wa­runkach ślepoty; 2) kompleksowe i skoordynowane działanie zespołu ...

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Konsekwencje psychospołeczne

Rewalidacja powinna być ukierunkowana na pomoc osobie niewidomej w rozwiązywaniu jej podstawowych problemów życiowych - samoobsługi, poruszaniu się w otoczeniu, własnego miejsca w rodzinie, w podstawowych grupach formalnych i towarzyskich, zatrudnienia, korzystania z szeroko po­jętych usług.

Rehabilitacja głucho-niewidomych

rehabilitacja głucho-niewidomych; proces przygotowania -> głucho-niewidomych do życia, pracy i udziału w życiu społecznym. dorosłych i dzieci prowadzi — Ośrodek Rehabilitacji Za­wodowej Niewidomych w Bydgoszczy.

Szachy niewidomych

wzbogacają intelektualnie, niewidomy może grać z osobą widzącą, co ma znaczenie integracyjne.

Centralny Związek Spółdzielni Nie­widomych

Centralny Związek Spółdzielni Nie­widomych; niezależny i samorządny związek zrzeszający -> spółdzielnie niewidomych w całym kraju. Wydaje też pismo „Niewidomy Spółdzielca" 

Głucho-niewidomi

można wyróżnić: 1) głucho-niewidornych od urodzenia; 2) głuchych od urodzenia, którzy utracili wzrok w późniejszym okresie życia; 3) niewidomych od urodzenia, którzy utracili słuch w późniejszym okresie życia; 4) głucho-niewidomych, którzy słuch i wzrok utracili w póź­niejszym okresie życia, będąc od uro­dzenia jednostkami normalnie widzą­cymi i słyszącymi.

Niewidomi

dzielą się: 1) ze względu na okres powstania inwalidztwa — na niewido­mych od urodzenia i ociemniałych; 2) ze względu na stopień defektu wzroku — na niewidomych całkowi­tych i niewidomych z resztkami wzro­ku (szczątkowo-widzących).

Pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących

pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących; specjalnie skonstru­owane lub przystosowane przedmio­ty, przyrządy, narzędzia i urządzenia przeznaczone dla niewidomych i nie­dowidzących, umożliwiające i ułatwia­jące im wykonywanie czynności życia codziennego, naukę, pracę oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym.