Nieważność

Czytaj Dalej

Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

Ta instytucja jest instytucją procesową tworzącą możliwość prawną eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych przede wszystkim wadami materialno-prawnymi pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Instytucja ma charakter niejednolity, bo występują w niej zarówno elementy charakterystyczne dla...

Ważność Aktu Administracyjnego

Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itp.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administracyjnego.

Przesłanki ważności aktu administracyjnego są następujące:

1. Akt...

Akt administracyjny (wzruszalność i nieważność)

Wzruszalność- dotyczy tylko aktów ostatecznych dotkniętych wadami istotnymi. Mogą one być uchylone lub zmienione na wniosek adresata lub z urzędu przez organ nadzorczy.  

Nieważność aktu- mogą zachodzić poważne braki w akcie adm. wówczas w ogóle nie można mówić o ważności tego aktu.

Akt który...

Orzeczenia zapadające w wyniku postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej następuje w formie decyzji.

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje również w drodze decyzji.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek przesłanek zawartych w art.156 §2 ( tj. nie stwierdza się...

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Nieważność umów

a) przyczyny nieważności:

- niedopełnienie warunków umowy powoduje, iż umowa jest nieważna;

- błąd (error) – powoduje nieważność gdy dotyczy faktu lub sytuacji, która istniała w czasie zawierania umowy i stanowiła podstawę wyrażenia zgody państwa na związanie się ta umową;

- zastosowanie...

Orzeczenie wstępne w sprawie ważności aktu prawa wspólnotowego

 

Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego

 

Skarga o stwierdzeniu nieważności aktu wnoszoną do ETS lub Sądu Pierwszej Instancji może być oparta na zarzucie:

braku kompetencji;

naruszenia istotnego wymogu proceduralnego;

naruszenia Traktatu lub jakiegokolwiek postanowienia prawnego odnośnie do jego stosowania;

nadużycia...

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Stwierdzenie nieważności decyzji ma przede wszystkim charakter materialnoprawny poprzez ustanowienie sankcji nieważności decyzji dotkniętej ciężkimi wadami kwalifikowanymi.

Prawo polskie zapewnia prymat zasady trwałości decyzji ostatecznych, ale również  pozwala na wyeliminowanie decyzji wadliwej z...

Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy admin. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Instytucja wznowienia postępowania...

Przesłanki i właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1.została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

3.dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

4.została skierowana do osoby...

Nieważność względna i bezwzględna aktu administracyjnego

Nieważność względna aktu administracyjnego ma miejsce gdy:

1.decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.ecyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

3.stała skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

4.wiera wadę powodująca jej...

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawa wspólnotowego

 

Skarga o unieważnienie ma na celu uchylenie aktu wydanego przez instytucję wspólnotową. Należy ją wnieść w terminie 2 miesięcy od daty publikacji kwestionowanego aktu lub zawiadomienia o nim powoda bądź od daty, kiedy ten ostatni powziął wiadomość.

akty przyjęte wspólnie przez PE i...

Nieważność post. sądowoadministracyjnego i jego skutki

Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;

2)jeżeli strona nie miała zdolności...

Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje z urzędu, na wniosek strony oraz sprzeciwu prokuratora. Z powodu 4 przyczyn tzn.: kiedy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, została skierowana do niewłaściwego adresata, była rozstrzygnięta inną decyzją...

Nieważność czynności prawnej

Rzymskie prawo dzieliło nieważność czynności prawnych na bezwzględną i względną. Bezwzględna miała miejsce gdy złożone oświadczenie woli nie wywoływało skutków prawnych, z jednego choćby z powodów: osoba je składająca nie miała zdolności do czynności prawnych, treść czynności nie...

Wymogi ważności czynności prawnej

Bezwzględna nieważność czynności prawnej (następująca z mocy samego prawa) miała miejsce gdy zabrakło nawet jednej z przesłanek ważności :

zdolności do czynności prawnych podmiotu składającego oświadczenie woli

zgodności treści czynności prawnej z przepisami prawa i dobrymi...

Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym.

Małżeństwo według Kan. 1055 kodeksu prawa kanonicznego to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Główne przymioty małżeństwa to jego nierozerwalność (indissolubilitas) oraz jego jedność (unitas). To ostatnie oznacza związek jednego mężczyzny z jedna ...

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Wygaśnięcie umowy

a) Przyczyny wygaśnięcia (utrata mocy obowiązującej) umowy:

- przyczyny przewidziane w umowie: upływ czasu, na jaki umowa została zawarta; spełnienie warunku rozwiązującego; wypowiedzenie umowy

- inne przyczyny: zgoda stron na uznanie umowy za wygasłą; całkowite wykonanie umowy; trwała niemożność...

Przyczyny nieważności decyzji

Przyczynami stwierdzenia nieważności decyzji są:

Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

Decyzja została wydana bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa.

Decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

Decyzja nie została...

Nieważność umowy międzynarodowej

Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej:

- przymus: przymus zastosowany wobec państwa w celu wymuszenia zgody na umowę powoduje to, iż umowa taka jest nieważna. Mowa jest o tym w Konwencji Wiedeńskiej w art. 2 par. 4.

- błąd: błąd jest przyczyną nieważności umowy jeśli dotyczy faktów lub...