Nieświadomość

Czytaj Dalej

Czym jest świadomość ludzka? Czy świadomość może istnieć niezależnie od ciała?

ŚWIADOMOŚĆ - to stan, w którym jednostka, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Jest to zdolność umysłu do odzwierciedlania obiektywnej rzeczywistości. FILOZOFIA ŚWIADOMOŚCI - ogólna nazwa tych nurtów filozoficznych, które osią swych badań i punktem wyjścia czynią świadomość. Za dziedzinę przeciwstawną uchodzi filozofia bytu. Świadomość w filozofii, w sensie fenomenologicznym ...

Pojęcie świadomości

POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI Świadomość ma dla człowieka ogromne znaczenie, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości. Człowiek za pomocą czynności świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Świat w którym żyje może sobie uświadamiać zarówno jako całość, jak i różne jego fragmenty i aspekty. Świadomość jednak nie jest jedyną formą odzwierciedlania rzeczywistości, ale ...

Zaburzenia świadomości

Świadomość jest to optymalny stan aktywacji ośrodkowego układu nerwowego umożliwiający samoorientację i orientację w otoczeniu. Samoorientacja to zdolność rozpoznania własnych procesów psychicznych - introspekcja umożliwiająca samokontrolę i plastyczną zmianę zachowania. Neuroanatomicznym podłożem świadomości jest układ siatkowaty składający się z części zstępującej i wstępującej oraz współpracujący z nim układ limbiczny. Wstępną ocenę stanu ...

Od świadomości indywidualnej do społecznej

Za pomocą języka, który stanowi czerpane z kultury narzędzie, formułujemy idee, przekonania, poglądy. Nie oznacza to, że wszystkie stają się automatycznie elementami kultury. Wiele z nich stanowi nasze przeświadczenia prywatne, które zachowujemy dla siebie, nie dzieląc się z innymi. Nawet tomik poezji...

Pamięć a świadomość

pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

Świadomość i nieświadomość

Podział psychiki na  świadomość i nieświadomość jest podstawowym założe-niem psychoanalizy [...]. Dla większości ludzi o wykształceniu filozoficznym idea tego, co psychiczne, a co nie jest zarazem  świadome, jest czymś tak niepojętym,  że wydaje się im absurdalna i już z punktu widzenia logiki...

Treść świadomości

Świadomość - terminu tego użyć możemy do określenia ogólnego stanu psychiki ( jestem świadomy - czuwam, nie śpię) lub do określenia specyficznej treści psychiki (jestem świadomy jakieś informacji, działania).

Treść świadomości - ogół informacji i treść psychiki, z których zdajemy sobie...

Odmiany świadomości społecznej

Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone, spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie w życiu codziennym napotykają...

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Zaburzenia świadomości

Po 70, 75 a nawet 80 roku życia często mamy do czynienia z zaburzeniami świadomości, ich częstotliwość jest zróżnicowana, a zwłaszcza ze środowiska z którego się wywodzi prezentowany model życia.

U pacjentów po przebyciu operacji zaburzenia świadomości trwają od 3-4 dni, a zwłaszcza po operacjach...

Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

Życie psychiczne człowieka można ujmować w kategoriach zależności od stopnia uświadamiania sobie wydarzeń.

- świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy

- przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich...

Czas w świadomości i kulturze

Jako wszechobecna cecha życia społecznego, przenikająca wszystkie zdarzenia i procesy społeczne, czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie na subiektywnym poziomie świadomości. Percepcja i świadomość czasu jest doznaniem uniwersalnym. Poszczególni ludzie różnią się znacznie „poczuciem czasu”, na...

Czy zgadzasz się z Immanuelem Kantem, że świadomość dobra i zła ma charakter powszechny?

Świat zwariował!- słyszymy często od siedzących w autobusie, głośno dyskutujących osób starszych. Po części mają one rację- świat zwariował, ale już bardzo dawno temu. We wszystkich epokach dostrzec możemy destrukcyjny wpływ braku świadomości dobra i zła. Tak teraz jak i sto lat temu, poczucie tych wartości jest względne. My- ludzie mamy jednak wyznaczone pewne bariery, pewne konwencje, które pozwalają lub karzą nam przestrzegać określonych praw. Myśliciel doby ...

Czym jest nieświadomość

Nieświadomość - treści i procesy niedostępne świadomości, ale mające potencjalny wpływ na funkcjonowanie psychiki, w jej skład wchodzą m.in. myśli i uczucia.

Badacze mają skrajne poglądy na nieświadomość:

- Freud - nieświadomość nami kieruje

- Bandura - nieświadomość istnieje, ale ma...

Pojecie podświadomości, przedswiadomosci, świadomości u Freuda

Freud reprezentował pogląd, ze myśli i zachowania, z których dana osoba zdaje sobie sprawę, stanowiš jedynie niewielkąš cześć jej doświadczeń i ze główne czynniki oddziałujące, zarówno na świadome myśli jak i zachowania, majš charakter nieświadomy. Freud zakładał, ze człowiek nie jest rządzony...

Patologia świadomości społecznej

Niezależnie od oceny tej najnowszej tendencji w obrębie świadomości społecznej występowały zawsze pewne zjawiska patologiczne. Kiedy mówimy „patologiczne", mamy na myśli, po pierwsze, zniekształcenia poznawcze, a więc poglądy uproszczone, jednostronne lub wręcz fałszywe, a po drugie - szkodliwe...

Socjologia jako forma świadomości

Jak już wiemy, socjologia jest zajęciem intelektualnym pochłaniającym pewne jednostki. Pojawiła się ona na pewnym etapie historii Zachodu jako odrębna dyscyplina. Chciałabym omówić, jak to jest możliwe, że pewne jednostki zajmują się socjologią i jakie są przesłanki podejmowania tego zajęcia. Można powiedzieć, że socjologia nie jest ani wiecznym, ani koniecznym przedsięwzięciem ludzkiego umysłu. Powstaje więc pytanie o czynniki, które w danym czasie uczyniły ją ...

Nieświadomość poznawcza

Procesy poznawcze mogą być:

- automatyczne - poza kontrolą i świadomością, zazwyczaj nieintencjonalne, mimowolne,

szybkie i skuteczne

Nieświadomość poznawcza obejmuje znaczna część życia psychiczne, wpływa na:

pamięć i spostrzeganie (Jacoby)

uczucia i postawy wobec innych...

Proces formowania się świadomości narodowej

Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit...

Funkcje świadomości

Świadomość pozwala przetrwać i umożliwia tworzenie osobistych i wspólnych dla danej kultury modeli rzeczywistości.

Świadomość pełni szereg funkcji, które przyczyniają się do przetrwania gatunku

odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o konstruowanie modelu rzeczywistości, zarówno...

Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Pragmatyzacja świadomości

Kolejny problem wiąże się ze zjawiskiem, które socjolog Marek Ziółkowski nazywa pragmatyzacją świadomości. Zjawisko to odnosi się do narastającej w społeczeństwie polskim tendencji do orientacji na cele i wartości o charakterze wybitnie pragmatycznym oraz do spostrzegania świata w kategoriach gry...