Nieruchomości

Czytaj Dalej

Prawo obrotu nieruchomościami-jankowski

Wykład I. Rzecz: dobro materialne które podlega obrotowi np.; książka, dobro niematerialne gdy autor sprzedaje wydawnictwu swoją książkę. Prawo do rzeczy: określone ustawą (kodeks cywilny, prawo cywilny). Nie robi tego właściciel ani dzierżawca, konsekwencje bezwzględnej regulacji prawnej są ściśle określone przez pracownika. Prawo rzeczowe dzielimy na: ® własność ®użytkowanie wieczyste ®ograniczone prawa rzeczowe(spółdzielcze własnościowe prawo do ...

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową , polegającą na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zakres obowiązków i praw zarządcy określają przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw oraz umowa ...

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest procesem prowadzącym do stworzenia opinii o wartości nieruchomości. W procesie tym rzeczoznawca majątkowy posługuje się 4 podejściami: podejściem porównawczym, podejściem kosztowym, podejściem dochodowym oraz podejściem mieszanym. W podejściu porównawczym wycenianą nieruchomość porównuje się z transakcjami nieruchomościami podobnymi z lokalnego rynku. W podejściu kosztowym określa się koszt odtworzenia nieruchomości z uwzględnieniem stopnia ...

Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne

Artykuł 21 Konstytucji stanowi, iż RP chroni własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru­chomościami reguluje m. in. zasady wywłaszczenia...

Podatek od nieruchomości

Wprowadzenie

Podatek od nieruchomości należy obok podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, do podatków lokalnych, stanowiących dochody własne gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Nieruchomości i ruchomości – pojęcie i znaczenie podziału

Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:

nieruchomości /rzeczy nieruchome/

ruchomości /rzeczy ruchome/

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli...

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości ma charakter podatku majątkowego, a podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia bez uwzględnienia ich wartości. Przy 10 mln podatników, w 1997 r. wpływy z tego podatku wyniosły 4.427 mln zł, a więc 3,8% ogółu i 11,2% dochodów podatkowych gmin.

Z podatku...

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udziela zgody, gdy sprawa dotyczy nieruchomości rolnej. Zezwolenie to - w...

Orientacyjne badanie ruchomości kręgosłupa

Celem ogólnego poznania ruchomości kręgosłupa przeprowadzamy badanie orientacyjne. Badany wykonuje skłon w przód i w tym czasie obserwujemy zachowanie się linii wyrostków kolczystych kręgów. Przy skłonie w przód prawidłowo ukształtowany kręgosłup tworzy łukowate wygięcie, a wyrostki kolczyste oddalają...

Hipoteka nie nieruchomości i udziale we współwłasności nieruchomości

Hipoteka obciąża konkretnie oznaczoną nieruchomość, nie jest natomiast możliwe ustanowienie hipoteki na wszystkich nieruchomościach należących do tej samej osoby, gdyż w naszym ustawodawstwie nie przyjęto koncepcji tzw. Hipoteki generalnej.

Nieruchomości gruntowe oraz lokalowe mogą być zawsze...

Hipermobilność - nadmierna ruchomość stawów

Hipermobilność, czyli nadmierna ruchomość stawów, jest zagadnieniem w medycynie mało znanym lub traktowanym marginesowo. W najlepszym razie zauważa sięjąjakojeden z objawów niektórych chorób układowych organizmu, w których występuje patologiczna ruchomość stawów (np.zespół Danlosa Marfana). Bywa też...

Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Prowadzi się go w celu opróżnienia pomieszczeń w celu ich wydania wierzycielowi. Środek ten prowadzi się w stosunku do zobowiązanego oraz os znajdujących się w pomieszczeniu.

Egzekutor dostarcza zobowiązanemu tytuł wykonawczy oraz postanowienie z pouczeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie...

Najem i dzierżawa nieruchomości

Najem, podobnie zresztą jak pokrewna mu dzierżawa lub użyczenie, są umowami dotyczącymi czasowego korzystania z cudzych rzeczy. Najem obejmuje zarówno korzystanie z cudzej rzeczy w celach produkcyjnych (np. najem maszyny), jak i konsumpcyjnych (np. najem lokalu mieszkalnego). Umowa najmu regulowana jest przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego (art. 659-692 Kc). Do szczególnego rodzaju najmu lokali mieszkalnych znajduje ponadto zastosowanie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ...

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu rzeczy ruchomej a następnie jej sprzedaży. Zajęcia dokonuje poborca skarbowy. Zajęciu podlegają rzeczy zobowiązanego znajdujące się w jego władaniu oraz we władaniu osób trzecich. W razie zajęcia pojazdów podlegających rejestracji poborca skarbowy dokonuje...

Pojęcie nieruchomości

Res immobile, immobilia – grunty i wszystko trwale z nimi związane w sposób naturalny lub sztuczny – stanowiące jego część składową wg zasady superficies solo cedit – to co połączone z powierzchnią gruntu należy do gruntu. Prawo rzymskie nie znało odrębnych nieruchomości budynkowych i lokalowych...

Ruchomość nerki

Nerka ma pewną prawidłową ruchomość: opuszcza się podczas wdechu i unosi podczas wydechu. Zmienia również swe położenie zależnie od położenia ciała; w postawie stojącej nerka opada, leżąc zajmuje położenie wyższe. W warunkach prawidłowych to przesuwanie się nerki wynosi mniej więcej 1/2 do...

Ruchomość śledziony

Ruchomość śledziony i jej sąsiedztwo z przeponą tłumaczą jej udział w ruchach oddechowych. W chwili wdechu śledziona przesuwa się do przodu oraz ku dołowi i wówczas jest też dostępniejsza badaniu palpacyjnemu. W czasie wydechu porusza się w odwrotnym kierunku.

Niezbyt rzadko swą powierzchnią...

Ruchomość

ruchomość; zakres ruchu, wartość kąta obrotu członów w stawie, zawar­tego między ich krańcowymi położe­niami względem danej osi obrotu.

Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

Jelito czcze i jelito kręte są położone wewnątrzotrzewnowo i zawieszone na krezce, której nasada po ukończeniu rozwoju przyczepia się do tylnej ściany brzticha biegnąc z góry i ze strony lewej skośnie ku dołowi i na stronę prawą. Rozpoczyna się ona przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym na lewym...