Niepodległość

Czytaj Dalej

Święto Odzyskania Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Znaczenie daty Obchody Narodowego Święta Niepodległości Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na ...

Walka Polaków o niepodległość w 18 i 19 wieku

XVIII wiek był trudnym okresem w dziejach Polski. Był to okres silnych przemian ustrojowo- gospodarczych. Czas wzlotów i upadków. W Polsce na tron wstąpiła dzięki elekcji nowa dynastia- Sasów.

Miała ona zreformować kraj, stworzyć państwo scentralizowane o silnej władzy królewskiej.

Jednak z powodu...

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski, oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nasz naród. Przez ponad sto następnych lat, rozdzielone ziemie polskie, pozostaną pod wpływem trzech zaborczych państw. Znamienny pozostaje fakt, że większa część społeczeństwa polskiego nie...

Niepodległość krajów Ameryki Łacińskiej

Inspirowane ideami takich wielkich przywódcówy jak San Martin i Bolivar, narody hiszpańskiej części Ameryki Łacińskiej zdobyły niepodległość po długich, często bardzo krwawych walkach. W przeciwieństwie do nich, Brazylia oddzieliła się od Portugalii w sposób pokojowy.

Ogromne kolonie hiszpańskie...

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności.

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności. Józef Piłsudski i Roman Dmowski, nikt tak jak oni nie zapisał się w historii przedwojennej Polski, nikt tak jak oni nie podzielił domów tamtej i przyszłej Polski. Polska odrodzona po 1918 roku to w zasadzie historia dwóch ludzi: Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Inne postacie tego okresu wydają się być tłem dla ich zmagań. Obie te ...

Święto Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Znaczenie daty Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie ...

Polska droga do niepodległości 1772-1922

Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku 1772, kiedy to 5 sierpnia w Petersburgu Rosja, Austria i Prusy podpisały akt pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, w jego wyniku Polska utraciła jedną trzecia swego terytorium, w tym Galicję (zagarniętą przez Austrię) i dolny bieg Wisły, dzięki czemu Prusy przejęły kontrolę nad handlem zbożem. Pretekstem do zagarnięcia ziem polskich była jakoby zła sytuacja w kraju, podtrzymywana przez samych zaborców. W roku 1697 królem został ...

Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę

Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiego". Stalin mówił o niej jako o "przepraszam za wyrażenie państwie". David Lloyd George - o "defekcie historii", Hitler o " państwie sztucznie poczętym". Dla J.M. Keynesa, teoretyka współczesnego kapitalizmu była "ekonomiczną niemożliwością...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najciężej mieli Polacy mieszkający w zabo-rze pruskim i rosyjskim. Na nich to bowiem spływało okrucieństwo takich ludzi jak: Otto von Bismarck (w...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Maroko w walce o niepodległość

 

Impuls dla rozwoju ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Afryce Północnej dało osłabienie autorytetu Francji, wynikające z jej klęski w 1940 roku. Środowiska muzułmańskie w Maghrebie - w przeciwieństwie do Arabów bliskowschodnich nie wiązały nadziei na niepodległość z Trzecią Rzeszą.

Stąd życzliwe...

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

 

Wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej podlegały procesowi kolonizacji angielskiej już w końcu XVI w. Przybywali na ten ląd ludzie różnych wyznań i narodowości, chociaż Anglicy stanowili 2/5 mieszkańców. W pasie między wybrzeżem Atlantyku a Apallachami powstało 13 kolonii.

Stany były bardzo...

Amerykańska wojna o niepodległość

W trzeciej ćwierci XVIII w. Europa była rozbita i zwaśniona, i nie miała żadnej wspólnej idei politycznej lub religijnej, a jednocześnie wyobraźnię ludzką ogromnie rozbudzały książki, mapy i żegluga oceaniczna i Europa była zdolna panować na wszystkich wybrzeżach świata, co prawda w sposób...

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE - "wolność, całość, niepodległość"

Sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej - pozostawione nawet mocno okrojone państwo budziło niepokój w Petersburgu, a jednocześnie wpływowe siły na dworze petersburskim - Płaton Zubow - chciał kosztem następnego rozbioru zrealizować swoje prywatne zamierzenia. Następny rozbiór motywowano...

Mazurek Dąbrowskiego odpowiedzią na III rozbiór Polski, na utratę niepodległości

­­„Byliśmy, my Polacy, cząstkami tworu za słabego, aby żyć naprawdę, dość silnego jednak, aby upierać się przy życiu” czytamy w przedmowie do Trans – Atlantyku. W. Gombrowicz trafnie ocenił przyczynę upadku Polski, jak i bezwzględnie podsumował 123 lata niewoli, podczas których Polacy nieustannie...

Tanzania - Dążenie do niepodległości

Powstałe 1927-1929 Afrykańskie Stowarzyszenie Tanganiki przekształciło się w 1954 w Afrykański Narodowy Związek Tanganiki (TANU), prowadząc walkę o wyzwolenie kraju. 1958 odbyły się pierwsze wybory parlamentarne w Tanganice. 1960 Tanganika uzyskała autonomię wewnętrzną, a w 1961 niepodległość...

Główne kierunki polityczne a sprawa niepodległości

Kwestia narodowa była w różny sposób traktowana w ideologii ruchu robotniczego. Część ideologów udowadniała konieczność odbudowy własnego państwa. Program PPS - Frakcji Rewolucyjnej z marca 1907 r. głosił wyzwolenie Polski spod zaborów, a następnie przetworzenie odrodzonego państwa polskiego we...

Odzyskanie niepodległości Polski w XX w.

1. Jakie zmiany państwa zaborcze wprowadziły w polityce w stosunku do Polaków:

- rozpoczęto tworzenie polskich instytucji państwowych

- w zaborze ros utworzono Radę Regencyjną ( namiastkę władz polskich) , która miała sprawować władzę do chwili wyboru króla lub regenta )oraz radę Stanu ( organ...

Odzyskanie niepodległości

Polskie ośrodki władzy

Jesienią 1918 roku klęska państw centralnych była ewidentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach polskich została powołana w 1917 roku przez Berlin i Wiedeń Rada Regencyjna podporządkowana władzom niemieckim. Jej...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POZYTYWIŚCI I ICH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

Pozytywizm polski wyrósł w kręgach burżuazji polskiej na pod-stawie filozofii A. Comte'a i Milla, socjologii Spencera, poglądów historycznych Buckle'a i estetycznych Taine'a, głosząc program społeczno - narodowy pod hasłami swoiście pojmowanego realizmu politycznego i pracy organicznej, która miała...

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Mimo załamania się w latach 1877-1878 nadziei na szybkie zmiany polityczne w Europie i mimo porozumienia między zaborca-mi z 1879 r., uważnego za najtrwalszy traktat międzynarodowy tej epoki, wśród części emigracji, zwłaszcza umiarkowanego nurtu ,,czerwonych" działaczy 1863 r., utrzymała się idea...