Niepewność

Czytaj Dalej

Niepewność

Kategoria

Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.

Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.

<mathR=PV</math

R - ryzyko;

P -...

Ryzyko, niepewność gospodarowania

 

Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której...

Zasada radykalnego wątpienia jako zasada radykalnej pewności

Kartezjusz, a właściwie, Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche i w Paryżu, w którym ukończył studia matematyczne. Kartezjusz był twórcą klasycyzmu- przywiązywał on szczególną wagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego, rozumowego ładu w dochodzeniu do prawdy, odrzucał wszelkie uprzedzenia i przesądy. To, co rozumiał, uważał za prawdziwe ...

Fazy (stadiów) rozwoju - autonomia a wstyd i niepewność (zwątpienie) (2 i 3 r. ż.., faza analna)

Dziecko uczy się czego się od niego oczekuje, jakie są jego obowiązki, przywileje ograniczenia. Jest to stadium które sprzyja rozwojowi swobodnej autoekspresji i zdolność okazywania miłości. Dziecko dążąc do nowych, aktywnych doświadczeń musi nauczyć się samokontroli i uznania kontroli nad jego...

Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

Najlepiej będzie rozpatrywać macierzyństwo i ojcostwo razem. Te dwie strony ro-dzicielstwa powiązane są ze sobą  życiem seksualnym. W dyskusjach na temat pokre-wieństwa nadmiernie uwypuklano znaczenie swobody seksualnej dzikich. W przy-padku, gdy zachodzą stosunki seksualne między dwiema grupami, jak...