Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

Czytaj Dalej

Niepełnosprawność umysłowa dorosłych w aspekcie planowania opieki długoterminowej

Problemy społeczne związane z niepełnosprawnością często - określane są mianem głównych konsekwencji lub problemów życiowych. Obejmują niemal wszystkie aspekty życia ludzkiego, poczynając od niedostosowania środowiska zewnętrznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a kończąc na problemach...

Definicje osoby z niepełnosprawnością

Co to jest norma ? Pojęcie normy – normalności bywa kojarzone z pojęciem zdrowia. Zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, społecznego, psychicznego a nie tylko jako brak schorzenia czy dolegliwości. Choroba (przeciwieństwo zdrowia) przejawia sie ona: - zmianą samopoczucia (illness – subiektywna dolegliwość). - zmianami biologicznymi (discase – schorzenie, proces patologiczny, odchylenie od biologicznej normy). - zmianą statusu społecznego (sickness – ...

Niepełnosprawność umysłowa-odrzucenie czy akceptacja?

Dzieje kultury zawierają wiele opisów i zasad wykluczania pewnych kategorii ludzi ze Społeczności. Szczegółowe reguły tej dyskryminacji- czasowej lub definitywnej- znaleźć można m.in. w Starym Testamencie: „Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd”(Lb 5, 2). Jak pisze Michel Foucault w „Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu” „od wczesnego Średniowiecza aż do końca wypraw krzyżowych mnożyły się w Europie przeklęte włości leprozoriów(...) ...

Orzekanie niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Oceną stopnia utraty sprawności psychofizycznej

i zdolności do wykonywania pracy zarobkowej zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania

0    stopniu niepełnosprawności i lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka tylko o niezdolności do...

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność intelektualna jest znacznym problemem medycznym i społecznym ze względu na częstość występowania (1-2% populacji ogólnej, 2-3% populacji dziecięcej) i trudną sytuację rodziny, w której urodziło się jedno lub więcej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną...

Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka - Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji

Życie i zdrowie człowieka jako doświadczanie wartości przebiega zawsze w określonych układach rzeczy, ludzi i stosunków społecznych, w których ciągłość i zmiana charakterystyczne są dla wszelkich procesów społeczno kulturowych, a zwłaszcza edukacyjnych. Procesy wyrabiania w jednostce adekwatnego do...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Osobna grupa niesprawności ruchowych powiązana jest z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), definiowanym jako „przewlekłe niepostepujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwła­szcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w wyniku uszkodzeń mózgu iv okresie...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Edukacja i zatrudnienie

Odrębne problemy dzieci niesprawnych ruchowo związane są z nauką szkolną. Wynikają one nie tylko z charakteru i nasilenia niepełnosprawności, ale zależą również od poziomu sprawności intelektualnej oraz innych towa­rzyszących zaburzeń. Część dzieci uczęszcza do szkół masowych, niektóre są...

Niepełnosprawność umysłowa u dzieci w aspekcie planowania opieki długoterminowej

Rozwój dzieci niepełnosprawnych uwarunkowany jest prawidłowym zaspokajaniem potrzeb biopsychospołecznych oraz kształtowaniem optymalnych warunków tego rozwoju. Wieloaspektowa diagnoza stanowi podstawę wszelkich działań terapeutycznych, pielęgnacyjnych oraz rewalidacyjnych. Dążenie do zaspokojenia potrzeb...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej. Uwagi ogólne

Pojęcie rewalidacji odnieść można do różnych sfer funkcjonowania czło­wieka, a działania rewalidacyjne prowadzić z wykorzystywaniem różnych koncepcji teoretycznych.

Obuchowska (1991) zwraca uwagę, że rewalidację charakteryzują dwa podejścia: realizujące, związane z oddziaływaniem na czynności...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Uczenie się jako forma terapii pedagogicznej

Pojęcie uczenia się pozostaje w niezwykle silnym związku z pojęciem rozwoju człowieka. Uczenie się jest jednocześnie przejawem rozwoju i jego warunkiem. Najbardziej intensywnie i w takim zakresie, jak nigdy później, człowiek uczy się w okresie dzieciństwa. Dzieje się to w różnych sytuacjach i w różny...

Pedeutologia Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością.

Pedeutologia Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością Rola nauczyciela nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy. Nauczyciel nie może ograniczać swojej roli tylko do nauczania czy przekazywania wiedzy, lecz musi także rozwijać u uczniów umiejętność myślenia, kojarzenia, dokonywania emocjonalnej ewaluacji i samodzielnego podejmowania decyzji. Nie może więc jedynie ...

Niepełnosprawność

niepełnosprawność; obniżony w sto­sunku do norm stan sprawności orga­nizmu powodujący wyraźne ograniczenia i utrudnienia w wypełnianiu przez człowieka ról społecznych. Może do­tyczyć funkcji fizycznych lub psychicz­nych albo jednych i drugich. N. jest pojęciem ogólnym, obejmującym wszystkie jej...

Niepełnosprawność okresowa

niepełnosprawność okresowa; stan obniżonej sprawności organizmu spo­wodowany chorobą lub urazem trwa­jący przez pewien okres, który w wy­niku odpowiednich zabiegów leczni­czych i rehabilitacyjnych może wrócić do normy. Brak takich zabiegów pro­wadzi z reguły do trwałej niepełno­sprawności i jej...

Niepełnosprawność trwała

niepełnosprawność trwała; stan obni­żonej sprawności organizmu spowodo­wany trwałym uszkodzeniem struktury (budowy) narządu lub jego funkcji, którego nie można zlikwidować lub skorygować w wyniku odpowiednich zabiegów leczniczych i rehabilitacyj­nych. W tym sensie n. t. odnosi się również do...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową

Rozwój motoryczny człowieka obejmuje lokomocję, czyli umiejętność przemieszczania się w przestrzeni oraz manipulację, czyli zdolność do uży­wania własnych rąk jako narzędzi. Ważnym przejawem rozwoju motorycznego jest także rozwój postawy, który oznacza wzrastającą zdolność do kon­trolowania...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Nieprawidłowości obwodowe

Przyczyny, dynamika i symptomatologia zaburzeń dotyczących narządu ruchu są bardzo zróżnicowane. Ze względu na czynniki etiologiczne można je podzielić na wrodzone i nabyte. Pierwszą grupę stanowią nieprawidłowo­ści powstałe m.in. w wyniku chorób genetycznych i zaburzeń w chromoso­mach, działania w...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Uszkodzenia rdzenia

Mogą być następstwem zniszczenia mechanicznego, chorób nowotworo­wych, naczyniowych i zwyrodnieniowych lub ucisku prowadzącego do nie­dotlenienia, a w dalszej konsekwencji do martwicy rdzenia.

Uszkodzenia rdzenia dzielą się na całkowite i częściowe. Przy uszkodze­niu całkowitym zniesione zostają - od...

Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością

Rola nauczyciela nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy. Nauczyciel nie może ograniczać swojej roli tylko do nauczania czy przekazywania wiedzy, lecz musi także rozwijać u uczniów umiejętność myślenia, kojarzenia, dokonywania emocjonalnej ewaluacji i samodzielnego podejmowania decyzji. Nie może więc jedynie skupiać się na rozwijaniu umiejętności intelektualnych i umysłowych zdolności swoich ...

Niepełnosprawność

(-, disabiłity); gorsze niż normalne psychiczne, fizyczne lub umysłowe funkcjonowanie w codziennym życiu, dotyczy samodzielności człowieka w samoobsłudze, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychodzeniu z domu i aktywności poza domem, w nawiązywaniu kontaktów społecznych i porozumiewaniu się. N. może...