Niemiecki - zdania

 

1.Jak długo ?

Wie lange ?

2.Jak ci się powodzi ?

Wie geht es dir ?

3.Cieszę się .

Ich freue mich .

4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

Es freut mich , dich kennen zu lernen .

5.Miło mi ciebie poznać .

Wie nett dich kennen zu lernen .

6.Dziękuje , cieszę się również .

Danke , freut mich...

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

Bundestag (Parlament Związkowy) 

- jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

- prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

- kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

Rola Bundestagu w parlamencie:

- ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w...

Wyjaśnij istotę dialektyki heglowskiej, jakie nazwiska możesz wymienić z heglistów XIX wieku niemieckich i polskich

W znaczeniu heglowskim dialektyka była swoistym mechanizmem walki sprzecznych idei, będącym podstawowym motorem rozwoju świata i postępu historycznego. Mechanizm ten polegać miał na ciągłym i samoistnym procesie ścierania się sprzecznych idei wg tzw. praw dialektyki. Prawa te można w skrócie ująć w...

Omów francuski i niemiecki model koncesji, wskaż różnice

Francja - koncesja polegała na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecenia im realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym . Wraz z koncesja przekazywane zostały pewne uprawnienia organu państwowego w dziedzinie objętej koncesją...

20 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

3. Morgenstund hat Gold im Mund. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

4. Vogel die am Morgen...

30 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Allzuviel ist ungesund. - Co za dużo to nie zdrowo.

2. Aller Anfang ist schwer. - Początki są zawsze trudne.

3. Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm. - Nie daleko pada jabłko od jabłoni.

4. Der Appetit kommt beim Essen. - Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

5. Arbeit schandet nicht. - Praca nie...

Czasowniki modalne (j.niemiecki)

Czasowniki modalne

- I i II os. l. poj. nie przyjmuje żadnych końcówek i brzmi jednakowo

-czas. durfen zależy od II os.

cz.mod.-6 czas.posiłkowy ch trybu cz. modalnych

wollen konnen mussen durfen sollen mogen

ich will kann muss darf soll mag

du willst kannst mussst darfst sollst magst

er/sie/es...

Czasowniki niemieckie w odmianie

liegen lag hat gelegen

behalten behielt hat behalten

meiden mied hat gemieden

bekommen bekam hat bekommen

moegen mochte hat gemocht

beschreiben beschrieb hat beschrieben

nehmen nahm hat genommen

besitzen besass hat besessen

nennen nannte hat genannt

bestehen bestand hat bestanden

pfeifen pfiff...

CZASOWNIKI NIEMIECKIE

ausfstehen stand auf aufgestanden wstawac

backen buk gebacken piec

beginnen begann begonnen zaczac

bieten bot geboten oferowac

binden band gebunden wiazac

bitten bat gebeten prosic

blasen blies geblasen dmuchac

bleiben blieb geblieben pozostac

bekommen bekam bekommen otrzymywac

brechen brach...

Czasowniki nieregularne (j.niemiecki)

backen buk gebacken piec

befehlen befahl befohlen rozkazac

beginnen begann begonnen zaczac

bieten bot geboten oferowac

binden band gebunden wiazac

bitten bat gebeten prosic

blasen blies geblasen dmuchac

bleiben blieb geblieben pozostac

brechen brach gebrochen lamac

brennen brannte gebrannt palic...

Czasowniki (j.niemiecki)

backen - gebacken - piec

beginnen - begonnen - zaczynać

bitten - gebeten - prosić

bleiben - geblieben (s) - zostać

bringen - gebracht - przynosić

denken - gedacht - myśleć

dürfen - gedurft - móc

essen - gegessen - jeść

fahren - gefahren (s) - jechać

fallen - gefallen (s) - upaść...

Idiomy i sentencje niemieckie

Arbeit schändet nicht - Żadna praca nie hańbi.

Der Appetit kommt beim Essen - Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Irren ist menschlich - Błądzenie jest rzeczą ludzką.

Ohne Fleiß kein Preis - Bez pracy nie ma kołaczy.

Den Kopf in den Sand stecken - Chować głowę w piasek.

Was sich liebt, das neckt...

Mowa zależna (j.niemiecki)

1.przeszłość:

- Konjuktiv Perfekt

Sie erzählte, sie habe ihre Ferien in Griecheland verbracht.

- Konjuktiv Plusquamperfekt

Sie erzählten mir, daß sie gestern Helmut getroffen hätten.

2.teraźniejszość:

- Konjuktiv Präsens

Er sagte, er habe seit gestern starke Kopfschmerzen.

- Konjuktiv...

Odmiana czasowników nieregularnych (j.niemiecki)

Infinitiv Imperfekt Perfekt Znaczenie

Backen buk h gebacken biec

befehlen befahl h befohlen rozkazać

beginnen begann h begonnen zacząć

beißen biß h gebissen gryźć

bergen barg h geborgen kryć

bersten barst b geborsten pękać

bewegen bewog h bewogen skłonić

biegen bog h gebogen giąć...

Słóweczka z niemieckiego

Aufpassen-opiekowac się

Der Schnee-snieg

Es schneit-pada snieg

Das Gebirge-gory

Klettern-wspinac się

Wandern-wedrowac

Zu zweit-we dwoje

Zu dritt-we troje

Zu viert-we czworo

Das kommt drauf an-to zalezy

Das kommt auf die situation an

Das kommt auf dich an-to zalezy od ciebie

Es geht...

Synonimy niemieckie

1. nicht bis drei zählen können - nie umieć zliczyć do trzech

2. das Pulver nicht erfunden haben - nie wynaleźć prochu

3. eine lange Leitung haben - mieć spóźniony zapłon

4. dumm wie Bohnenstroh sein - głupi jak stołowe nogi

5. dümmer , als die Polizei erlaubt - głupszy niż ustawa przewiduje

6...

Ściąga z niemieckiego z trzech form czasownika

Biegać Laufen Lief Gelaufen

Brać Nehmen Nahm Genommen

Być Werden Wurde Geworden

Być Sein War Gewesen

Ciągnąć Ziehen Zog Gezogen

Chcieć Wollen Wollte Gewollt

Czynić Tun Trat Getan

Czytać Lesen Las Gelesen

Dawać Geben Gab Gegeben

Kazać Lassen Liess Gelassen

Latać Fliegen Flog Geflogen...

Zaimek osobowy (j.niemiecki)

nominativ genitiv dativ akkusativ

ich meiner mir mich

du deiner dir dich

er seiner ihm ihn

sie ihrer ihr sie

es seiner ihm es

wir unser uns uns

ihr euer euch euch

sie ihrer ihnen sie

Sie Ihrer Ihnen Sie

Kosaciec niemiecki

Bylina o grubym kłączu, liściach szablastych i wysokiej, rozgałęzionej łodydze zakończonej dużymi, fioletowymi lub białymi kwiatami. Owocem jest torebka. Gatunek ten pochodzi z krajów śródziemnomorskich. Jest uprawiany w parkach i ogrodach jako roślina ozdobna i od dawna używany w lecznictwie ze...