Niegodność dziedziczenia

Czytaj Dalej

Sakramentalna godność małżeństwa

Na przykładzie małżeństwa daje się ukazać jak różne znaki i działania kryją się pod ogólnym pojęciem „sakrament”. Niewątpliwie chrzest i bierzmowanie również nakładają na przyjmującego odpowiedzialność za całość wspólnoty wierzących.

Pokuta a jeszcze bardziej kapłaństwo ze względu na...

„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co zrobilibyśmy znalazłszy się w sytuacji zagrożenia naszej godności. Cieszymy się życiem, zdrowiem, snujemy plany na przyszłość, wytyczamy sobie ambitne cele. Świat, w jakim żyjemy, uważamy za dar naturalny i daleki od doskonałości. Dopiero przy lekturze niektórych...

Zasada godności człowieka

Wszystkie organizacje państwowe mają obowiązek bezwzględnego traktowania człowieka w sposób godny, bo są to istoty rozumne

Zakaz znęcania się, przeprowadzania eksperymentów naukowych (chyba, że za zgodą), przemocy, kar cielesnych

Ograniczenie aborcyjne w Polsce

Szacunek dla...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

Prawa dziecka - Poszanowanie godności dziecka

Godność dziecka, tak jak każdego człowieka jest podstawą uniwersalnych katalogów praw człowieka. Jest też pojęciem prawnych zagwarantowanym  w Konstytucji: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i...

BUDOWA JĄDRA I JEGO ROLA W DZIEDZICZENIU CECH

z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, oraz z białek zasadowych - histonów i licznych białek kwaśnych; 4 rodzaje histonów tworzą oktameryczne zespoły (na które jest nawinięty łańcuch DNA), czyli nukleosomy, piąty rodzaj jest luźniej związany z obszarami międzynukleosomowymi - budowa ta umożliwia znaczne skracanie łańcucha DNA (spiralizacja chromosomów); termin chromatyna odnosi się do okresu ...

Cechy sprzężone z płcią i ich dziedziczenie

Daltonizm – widzenie barw uzależnione od rodopsyny: gen kodujący rodopsynę jest odpowiedzialny za odróżnienie barwy czerwonej od zielonej i oznacza się go D i jest zlokalizowany na chromosomie x, allel recesywny tego genu –d, wywołuje daltonizm, dziedziczenie jest takie samo jak w przypadku hemofilii.

Dziedziczenie beztestamentowe w kodyfikacji justyniańskiej

uregulował ostatecznie dziedziczenie beztestamentowe, opierając się na pokrewieństwie kognacyjnym. Dziedziczenie klasy wyższej eliminowało niższą, nie wiadomo czy Justynian zniósł prawo pretorskie, a nawet gdyby obowiązywało to i tak pierwsi byli krewni kognacyjni.

Transmisja powołania do dziedziczenia

Transmisja powołania (transmissio) polegała na możności nabycia prawa do spadku z którego nie skorzystał dziedzic powołany przed swoją śmiercią przez jego spadkobierców. Pojawiła się ona bardzo późno i w prawie justniańskim przyjęto dopiero jej istnienie, dając dziedzicom jeden rok na...

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. NOWEL JUSTYNIANA

Podstawową różnicą dziedziczenia według prawa Justyniańskiego od poprzedzających go praw było wprowadzenie dziedziczenia opartego na rodzinie kognacyjnej i na zasadzie równouprawnienia płci.

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. USTAWY XII TABLIC

generalnie można stwierdzić że dziedziczenie wg tej ustawy było w wielu przypadkach niesprawiedliwe istniała duża ilość osób które pomimo bliskości z osoba zmarłą były pomijane w dziedziczeniu a na skutek jednorazowości powoływania do spadku wiele osób nie mogło go w ogóle otrzyma.

DZIEDZICZENIE, POWOŁANIE, TRANSMISJA

Od rodzaje dziedziczenia zależało powołanie do spadku. Powołanie do spadku było podstawą dziedziczenia a następowało ono: testamentowo(ex testamento), bez testamentowo(ab intestato),przeciw testamentowo(contra tabulas).

Pojęcie i rodzaje dziedziczenia

Rodzaje dziedziczenia: hereditas – cywilne prawo spadkowe U XII T- dziedziczenie testamentowe, ustawowe (beztestamentowe – pokrewieństwo agnatyczne) oraz przeciwtestamentowe; bonorum possessio – dziedziczenie „pretorskie”.

Dziedziczenie i spadek

Dziedziczenie – przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na spadkobierców jako spadek.

Agnacja i kognacja w dziedziczeniu beztestamentowym

Ewolucja dziedziczenia następowała od wyłącznej agnatycznej przewidzianej w U XII T, dopuszczeniu częściowo kognacji – system mieszany wg prawa pretorskiego oraz wyłączne oparcie na kognacji wg prawa justyniańskiego.

Dziedziczenie beztestamentowe według Ustawy XII Tablic

Trzy klasy dziedziczenia wg U XII T: heredes sui – wszyscy znajdujący się pod władzą spadkodawcy, a przez jego śmierć stali się osobami sui iuris; dzieci i żona in manu dziedziczyli wedle głów (in capita – w częściach równych), dzieci syna (wcześniej zmarłego) dziedziczą wedle szczepu in stirpes (dzielą między sobą część przypadłą ich ojcu gdyby żył); proximi agnati – najbliżsi agnaci (powoływani ...

Dziedziczenie ab intestato według prawa justyniańskiego

Wyłącznie kognatyczne pokrewieństwo w dziedziczeniu wprowadziło ustawodawstwo justyniańskie (Nowele 118 i 127) – dziedziczenie wedle klas: krewni zstępni descendenci (dziedziczyli po ojcu i po matce) – podział spadku wedle głów, wnuki nieżyjącego dziecka dziedziczyły wedle szczepów (tzw.

Dziedziczenie pogrobowców

Pojawienie się po sporządzeniu testamentu jeszcze jednego dziedzica (suus) (małżeństwo cum manu lub adopcja dziecka) powodowało nieważność testamentu (testamentum ruptum). Najbardziej skomplikowana była sytuacja pogrobowca postumus suus – dziecka urodzonego po śmierci ojca, gdy nie można było zmienić...

CZYM RÓŻNI SIĘ DZIEDZICZENIE USTAWOWE OD DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO

Dziedziczenie ustawowe, jeżeli spadkobierca nie zostawił testament, dziedziczenie następuje według reguł podziału majątku między spadkobierców, zawartych w prawie spadkowym.

Konstytucyjne pojęcie godności człowieka i jej ochrona

Art. 30 Konstytucji mówi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie o ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Sformułowania art. 30 mogą się wydawać na pierwszy rzut oka ogólnikowe i niewiele...