Negacja

Negacja

Czytaj Dalej

NEGACJA

A) Negacja różnicująca — sto­sunek różności zachodzący między zakre­sami nazw, zarówno w przypadku przeciwieństwa, jak i sprzeczności.

Le passa compose - przykłady z être, negacja, pytania, czasowniki nieregularne

W negacji zdania w le pass compos, gdy czasownikiem posiłkowym jest ętre, a czasownikiem odmienianym jest czasownik zwrotny, przyimek "se" ( się ) znajduje się przy czasowniku posiłkowym ętre, za słówkiem "ne", np.