Nazwa, znak firmowy i handlowy jako element produktu – podstawowe problemy na rynkach zagranicznych

Nazwa produktu eksportowego za granicę musi być odpowiednia. Zróżnicowanie kulturowe może zmusić firmę do używania różnych znaków handlowych. To, co brzmi dobrze w jednym kraju może mieć dziwaczne, niekorzystnie, czy nawet nieprzyzwoicie w innym. Przedsiębiorstwa planujące wejście na rynki...

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE – pojęcie i nazwa

Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego:

Nazwa prawa międzynarodowego prawa publicznego - prawo międzynarodowe (droit international, international laws) reguluje stosunki między narodami zorganizowanymi w niezawisłe państwa, bardziej prawidłową nazwą byłoby więc „prawo międzypaństwowe”.Nazwa prawa...

REPORTAŻ, współczesna nazwa utworu piśmienniczego

Nazwie tej zaczęto nadawać także znaczenie terminu gatunkowego w krytyce, teorii i historii literatury.

NAZWA ZWYCZAJOWA

NAZWA ZWYCZAJOWA — nazwa preparatuhandlowego lub szyfr albo uproszczona nazwachemiczna; nazwę zwyczajową (np. Dinoseb)należy wymieniać na pierwszym miejscu; wprowadzonoją, aby nie używać długich i trudnychnazw chemicznych, często niezrozumiałych dlaogółu; zatwierdzana jest przez MiędzynarodowąKomisję...

Ogólna charakterystyka teorii wychowania - Nazwa teorii wychowania

Teoria wychowania w przyjętym tutaj znaczeniu jest jedną z pod­stawowych dyscyplin pedagogicznych, do których — oprócz niej — za­licza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teo­rią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie...

W JAKIECH PRZYPADKACH PODMIOTY NIE BĘDĄCE BANKAMI SĄ UPRAWNIONE DO UŻYWANIA W SWOJEJ NAZWIE SŁOWA „BANK” LUB „KASA”?

Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazy kasa lub bank w nazwie z których działalności jednoznacznie wynika że jednostka ta nie wykonuje czynności bankowych.

NAZWA

 

NAZWA gr. ónoma; łc. nomen; ang. name; fr. nom; nm. Name, Eigenname

2. log. Wyrażenie, które się nadaje do roli podmiotu zdania (nie zaś do roli orze­cznika).

Określenie drugie (2), które jest węższe, stosuje się do języka -> rachunku kwantyfikatorów, natomiast określenie pierwsze (2) dotyczy...

dobra o nazwach rodzajowych

Nazwa —> klasy lub kategorii produktów nie oznaczonych —> marką, a nawetnazwą producenta (np. „zupy", „butelki", „bandaże"), określanych też częstomianem „dóbr marki X". D.o n.r. sprzedaje się w prostych, pozbawionychdekoracji -» opakowaniach, unikając -» promocji. Pojawienie się d.o n.r. byłoreakcją na...

DLACZEGO J. A. MORSZTYNA MOŻNA NAZWAĆ POETĄ KONCEPTUALISTĄ

Jana Andrzeja Morsztyna można nazwać konceptualistą, ponieważ w swoich utworach używał konceptu. Głównym zadaniem jego poezji był zaskakujący, wręcz szokujący czytelnika pomysł - koncept dotyczący formy lub treści. Przykładem może tu być utwór pod tytułem „Niestatek”, do końca utworu nie wiemy po...

Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki.

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia...

SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego

SATYRY, objęte wspólną nazwą dwa zbiory satyr I. Krasickiego: tzw. cz. 1, tworząca cykl 13 utworów, otwarty satyrą dedykacyjną Do króla, pozornie ganiącą adresata, zamknięty równie przewrotną Palinodią (tj. odwołaniem), powst. 1778-79, wyd. w Warszawie 1779; tzw. cz. 2, obejmującą 8 satyr, powst...

TENDENCYJNA LITERATURA, nazwa obejmująca utwory powieściowe i nowelistyczne wczesnego pozytywizmu

TENDENCYJNA LITERATURA, nazwa obejmująca utwory powieściowe i nowelistyczne wczesnego —> pozytywizmu (powst. w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.), służące podstawowemu założeniu kierunku, utylitaryzmowi literatury. Twórczość lit. miała dostarczać wierzytelnej wiedzy o współcz...

TRYLOGIA, nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza

TRYLOGIA, umowna, lecz powszechnie przyjęta nazwa cyklu trzech powieści hist. H. Sienkiewicza: Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych, prwdr. w „Słowie" 1883-84, wyd. os. w Warszawie 1884, Potop, prwdr. tamże 1884-86, wyd. os. w Warszawie 1886, Pan Wołodyjowski, prwdr. tamże 1887-88, wyd. os. w Warszawie...

BRACIA WORKOWI, bracia pokutnicy Chrystusa, fratres saccati, saccophori (nazwa popularna od kształtu i jakości szaty zak.), fratres de poenitentia Jesu Christi

Różnorodne ugrupowaniazak. związane genetycznie z ruchem pokutnym XIII w.i być może również z begardami ( -> beginki i begardzi).

Opierali się przeważnie na regule św. Augustyna (-> Augustynareguła), choć były także ugrupowania franciszkańskie (np.grupa Rajmunda z Athenulphe); praktykowali surowe...

Czy właściwie jest nazwanie wieków średnich „mrokami średniowiecza”?

W rozwoju kultury europejskiej epoce średniowiecza przypadła rola kształtowania postaw nowożytnej kultury, tworzenia jej trwałych wartości w zakresie sztuki, piśmiennictwa, oświaty i uniwersyteckiej myśli naukowej. Średniowiecze w Polsce oznacza przede wszystkim wprowadzenie kultury polskiej w krąg...

Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle utworów). [+ wątki patriotyczne]

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od początku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobowe...

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

 

Gdy Henryk Sienkiewicz przystępował do pisania „Potopu”, kraj znajdował się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Program odbudowy i wzmocnienia kraju, uwidaczniający się w hasłach pracy u podstaw i pracy organicznej, nie przyniósł odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego cykl powieści...

Czy "Nad Niemnem" można nazwać powieściowym "Panem Tadeuszem"?

Wkrótce po ukazaniu się powieści "Nad Niemnem" pojawiły się głosy krytyków literackich, którzy podkreślali podobieństwo tej powieści do epopei narodowej - "Pana Tadeusza". Elementów świadczących o tym podobieństwie jest na tyle dużo, że można stwierdzić, iż pisarka celowo nawiązywała do dzieła A...

Dlaczego "Lalkę" B. Prusa można nazwać powieścią o straconych złudzeniach?

Bolesław Prus był głęboko rozczarowany rzeczywistością w latach, w których żył. Społeczeństwo polskie nie posiadało klasy, czy choćby środowiska, które byłoby zdolne pokierować rozwojem narodu. Pisarz uważał, że społeczeństwo jemu współczesne nieuchronnie zmierzało do wyjałowienia i upadku...