NAWOZY FOSFOROWE

NAWOZY FOSFOROWE — nawozy mineralne(sztuczne) zawierające głównie fosfor.

Nawozy organiczne

Nawozy organiczne, nawozy gospodarskie,nawozy naturalne — nawozy złożonez wydalin zwierzęcych, masy roślinnej (słoma,łętjr ziemniaczane i inne rodzaje ściółki), odpadkówz gospodarstwa (przekompostowane chwasty,plewy, zmiotki z podwórza, szłam z rowów itp.

Nawozy potasowe

Nawozy potasowe — nawozy mineralnezawierające potas; zwiększają znacznie plony,w szczególności roślin okopowych, jak ziemniaki,buraki i niektóre warzywa, zbóż i rośłin przemysłowych,jak chmiel i tytoń, a także roślin motylkowychi traw.

Nawozy zielone

Pod roślinymotylkowe siane na zielony nawóz należy jednakstosować nawozy fosforowe i potasowe, aby spowodowaćbujniejszy rozwój tych roślin i pośredniozasilić glebę również w fosfor i potas.

Nawozy

Subst. miner. lub org. zawierające skł.pok. dla roślin, stosowane w celu zwiększeniażyzności gleby i plonów roślin. Wyróżnia sięn.:

1) organiczne, których podstawowym składnikiem jest subst. org.; do n.o. zalicza sięobornik, gnojowicę, gnojówkę, n. zielone,kompost, torf, fekalia i in.; n.o. zawierają...

Nawozy bakteryjne, szczepionki nawozowe

Preparaty zawierające bakterie pożyteczne dla rozwoju roślin. N.b. stosuje się do zakażanianasion lub gleby. Należą tu nitragina, azotobakteryna i fosforobakteryna.

Nawozy zielone

Świeża masa roślinna wprowadzona do gleby w celu podniesienia jej żyzności.Do uprawy na n. z. najlepiej nadają sięrośliny motylkowe (np. łubin żółty, seradela,peluszka), uprawiane w plonie gł. lub międzyplonie,które wzbogacają glebę w subst. org. iazot, a także w in. składniki pokarmowe.

Ich...

Sztuczna pochwa

100 krów) podczas sztucznego unasienniania.

Sztuczne unasiennianie

Wprowadzanie do dróg rodnych samicy będącej w rui wcześniej pobranego od samca i rozcieńczonego nasienia.Spermę pobiera się od samca przy użyciusztucznej pochwy lub rzadziej na drodze elektroejakulacji,u ptactwa zaś przez masaż podbrzuszai bocznych okolic kloaki.

Przy pobieraniu nasienia za pomocą pochwy...

DOBÓR SZTUCZNY

Przykładem działania doboru sztucznego są różne odmiany gołębi wywodzące się od dzikiego gołębia skalnego, rasy bydła, owiec czy odmiany zbóż i roślin ozdobnych.

SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

System sztuczny opiera się na cechach, najczęściej morfologicznych, według których klasyfikuje organizmy, nie uwzględniając stopnia pokrewieństwa ani też pochodzenia organizmów. Twórcą systemu sztucznego był Karol Linneusz.

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZARZĄDZANIU

Zastosowanie s.s.i. sprowadza się głównie do: 1) identyfikacji wzorców zachowań giełdy papierów wartościowych (śledzenie indeksu giełdowego, dywersyfikacja portfela akcji, prognozowanie trendów giełdowych); 2) oceny ryzyka kredytowego; 3) modelowania operacji na rynku walutowym; 4) informowania o...

Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

Oprócz źródeł naturalnych występujących w przyrodzie na coraz większą skalę stosowane są w różnych • dziedzinach przemysłu i medycyny sztuczne źródła promieniowania, które można sklasyfikować jako: 1.

Energie sztuczne i fizykochemiczne zmiany bierne

Nadal bada się te mechanizmy, aby wyznaczyć sprawdzalne granice i warunki stosowania energii sztucznych do leczenia. Energie sztuczne mogą przyczyniać się do energetycznego zanieczyszczenia środowiska człowieka i muszą być wytwarzane z dużą ostrożnością.

Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

Nie poleca się licowania tworzywami sztucznymi powierzchni okluzyjnych zębów trzonowych i przedtrzonowych, jeżeli warstwa materiału licującego nie może przekroczyć 1,5 mm grubości.

Mosty metalowe licowane tworzywami sztucznymi

Jest on skutecznie zastępowany nowoczesnymi materiałami złożonymi i innymi tworzywami sztucznymi o znacznie lepszych parametrach wytrzymałościowych i walorach estetycznych (jak np.

Biocenoza sztuczna

artificial biocenosis}; w organizmie ludzkim: sztuczne wprowadzenie (przez lekarza} zastępczych bakterii po zniszczeniu lub znacznym zaburzeniu naturalnej biocenozy przewodu pokarmowego, np.

Oddech sztuczny

(respiratio artificialis, artificial respiration); postępowanie mające na cełu utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc w przypadku ostrej —> niewydolności oddechowej. Podstawowym warunkiem skuteczności metody jest uzyskanie drożności —> dróg oddechowych. Wdech ma zawsze charakter czynny, a wydech -bierny...

Karmienie sztuczne

Mimo że skład mleka modyfikowanego do sztucznego żywienia niemowląt jest wzorowany na składzie pokarmu kobiecego, należy pamiętać, iż mieszanki mleczne (inaczej mleko modyfikowane, odżywki) są przygotowywane na bazie mleka krowiego.