Nauczyciel

Czytaj Dalej

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako transformatywny intelektualista

Rola nauczyciela uwikłana politycznie, nie godzi się na techniczny wizerunek nauczyciela, akceptuje nauczyciela rozumiejącego, nauczyciel tworzy wiedzę (zdobywanie wiedzy i zdobywanie stopni nauczycielskich)

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako struktura kompetencji (sprawstwo zawodowe)

Przedstawiciele: Flanders- wyspecyfikował wszystkie czynności nauczyciela w czasie lekcji; J. Zgubienie problematyki aksjologicznej, kształcenie nauczyciela sprowadzone do wyuczenia czynności

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako niepowtarzalna osobowość (indywidualizm)

Dobry nauczyciel nie zamyka się w pojęciu erudyty ani perfekcyjnych zdolności, jest to przede wszystkim dobry człowiek c.

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako rola społeczna

Nauczyciel jest odtwórczy, wypełnia społeczne oczekiwania (konwencje).

Etyka zawodu nauczyciela - kompetencje

Nauczyciel obowiązany jest „postępować zgodnie z wysokim powołaniem i autorytetem społecznym wychowawcy i nauczyciela (Projekt Kodeksu, s. Sposób pracy, jej efekty, opinie środowiska, w którym pracuje nauczyciel – wszystko to kształtuje status nauczyciela (Żebrowski 1993).

Zastosowanie wybranych elementów pedeutologii do pracy nauczyciela – wpływ cech osobowości nauczyciela na styl prowadzenia zajęć.

paideutes - nauczyciel, logos- słowo, nauka) dział pedagogiki zajmujący się nauczycielem. Typy osobowości nauczycieli: Nauczyciel jest jedną z najważniejszych osób wprowadzających w kulturę, więc to, jaki jest jego świat wartości, jaki osobisty styl postępowania preferuje, staje się kluczowym zagadnieniem procesu transmisji kultury.

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porównawcza.

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. W Japonii nowo przyjęty nauczyciel ma kuratora we własnej szkole, ponadto ma obowiązek spędzić w wojewódzkim ośrodku dokształcania nauczycieli 20 dni (w tym czasie jest zwolniony z zajęć w szkole).

Rola nauczyciela we współczesnej szkole w Polsce

Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania - nauczyciel znajduje się pod ustawiczną kontrolą, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Nauczyciel musi rozumieć dziecko i świat – według dziecka – posiadać umiejętność współodczuwania z innymi.

Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i wychowawców w procesie wychowania.

♦ Rodzaje rozmów - rozmowa kierowana – nauczyciel stawia pytania, udziela rad, wskazówek w formie wyraźnych pouczeń - rozmowa nie kierowana – stwarza atmosferę spontaniczności rozmówcy - rozmowa o ogólnej sytuacji ucznia – zwłaszcza tej rodzinnej, warunków bytowo – materialnych - rozmowa o określonej sytuacji ucznia – rozwiązywanie określonego problemu - rozmowa podejmowana z inicjatywy nauczyciela - rozmowa podejmowana z inicjatywy ...

Etyka zawodu nauczyciela

Wg Stanisława Krawcewicza na to, jak nauczyciel ocenia uczniów wpływają: sytuacja oceniającego, jego osobowość, system wartości, doświadczenie zawodowe oraz układ stosunków między nauczycielem a uczniem.

Nauczyciel zawód...! a nie powołanie

PRZEMYŚLENIA MOJE, PEDAGOGÓW, ( wyjaśniające że Nauczyciel jest zawodem, a nie powołaniem.

Kształcenie nauczycieli i jego znaczenie dla funkcjonowania systemów oświatowych

Nauczyciel o wysokiej etyce i moralności to ten, który prezentuje określone wartości. Nauczyciel ma w dzisiejszych czasach lepszy dostęp do instytucji kształcących.

Stosunki między uczniem a nauczycielem

Zbigniew Zaborowski wyróżnił następujące formy relacji między nauczycielami a uczniami: - relacje o charakterze stymulatywnym- nauczyciel traktuje uczniów jako współpartnerów, darzy ich życzliwością i zaufaniem; akceptuje uczniów, stosuje częściej nagrody niż kary, nawiązuje przyjazne i bliskie, aczkolwiek nie nazbyt poufałe, stosunki z wychowankami; stara się podwyższyć samoocenę i wiarę w siebie uczniów sprawiających trudności ...

Rola nauczyciela we wespółczesnym świecie

Nauczyciel- wychowawca ma decydujący wpływ na kształtowanie oblicza młodych, a potem całej dojrzałej społeczności Rudziński stwierdza ze:" we współczesnej epoce wychowanie odgrywa lub odgrywać powinno role najważniejszą, a zawód nauczyciela jest w rzeczywistości najważniejszym ze wszystkich obecnie istniejących’’ nauczyciel to człowiek niewzruszonych zasad i szerokich horyzontów uczony w swojej specjalności i znawca duszy młodzieży ...

Obowiązki i wymagania nauczycieli (z karty nauczyciela)

W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w mojej opinii

W proces edukacyjny w tym modelu zaangażowane są obie współpracujące strony, zarówno nauczyciel jak i student. Nauczyciel pracuje całą swą osobą stanowiąc wzorzec osobowy dla swych słuchaczy.

Być nauczycielem - co to znaczy we współczesnych czasach. Różne stanowiska i własne zdanie

Osobiste wartości nauczyciela stanowią nieodzowny warunek pożądanego oddziaływania pedagogicznego, są źródłem, z którego czerpie nauczyciel, lecz nie przesądzają jeszcze wyniku tego oddziaływania.

Strategia przetrwania nauczyciela.

GRANIE SAMYM SOBĄ -czyli jakby poświęcanie się całym „ja” włożenie całego siebie w sytuacje szkolną nie pozostawiając nic dla innych sfer życia Nauczyciele mający tendencję do całkowitego zanurzania się w życie szkoły, to w amerykańskich warunkach nauczyciele pracujący w szkołach w których panuje swoboda , koleżeństwo nauczycieli i uczniów, uczniowie mają przewagę nad nauczycielami ,

Co znaczy być dobrym nauczycielem?

W opinii ucznia cechą dobrego nauczyciela jest obiektywizm Nauczyciel sprawiedliwy jest utożsamiany z nauczycielem dobrym i prawidłowo oceniającym.

Kompetencje nauczyciela - wychowawcy

Karta praw i obowiązków nauczyciela ustala zasadę, że w Polsce każdy nauczyciel musi mieć ukończone studia wyższe. Nauczyciel ma skutecznie nauczyć, wymagać, utrzymywać dyscyplinę, ale nie stresować, nie wyrzec się przymusu i nie zaniedbywać zdolnych.