Nauczanie

Czytaj Dalej

Nauczanie i kształcenie - analiza pojęć

b) nauczanie elementarne,nauczanie początkowe,kształcenie wczesnoszkolne,dawniej nauczanie dla szerokich mas,z reguły dla dzieci robotników i chłopów,trwające 3-4 lata i dające im skromne wiadomości wraz z umiejętnością czytania,pisania i rachowania.

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury, nauka o nauczaniu literatury w szkole (gł. dla nauczycieli, uznał nauczanie historii literatury za nieprzydatne, a nawet szkodliwe z punktu widzema przyjętych przez niego celów nauczania szkolnego (przeżycie estet.

Rola dialogu w nauczaniu

Jak wynika, zatem z powyżej przedstawionych definicji, nauczanie i dialog są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ w nauczaniu porozumiewanie się jest podstawowym narzędziem umożliwiającym z jednej strony organizowanie i realizowanie wspólnych działań, z drugiej zaś przekazywanie określonych wartości oraz kształtowanie postaw.

Wolność nauczania

van Bommel z Lüttich, zapewniało Kościołowi wolność nauczania religii i zobowiązywałodo nauczania religii w szkołach publicznych.

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

Uwzględnianie powyższych czynników przy doborze metod nauczania sprawia ,że różnią się one w sposób istotny od zasad i reguł dydaktycznych, których respektowanie obowiązuje w procesie nauczania-uczenia się niezależnie od przedmiotu, szczebla i realizowanych celów kształcenia.

Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

Dobór treści nauczania można oprzeć na: a) Tradycji b) Zasadach racjonalnych c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji A) Program tradycyjny: Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie Przydatność tych treści jest mierzona stopniem ich prawdziwości Prawdziwe są te treści które mimo zmian w otaczającej nas rzeczywistości i mimo upływu czasu przetrwały jako ważne i ...

Znaczenie zasad nauczania dla prawidłowej organizacji procesu nauczania

GENEZA ZASAD NAUCZANIA Zasady nauczania wytyczają ogólny kierunek pracy dydaktycznej nauczyciela, ukazują wzajemne zależności miedzy podstawowymi składnikami procesu nauczania- uczenia się.

Etymologia geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot a zadania dydaktyki, Pojęcia dydaktyczne, Podział dydaktyki specjalnej, Cele kształcenia niepełnosprawnych i zasady rewalidacji, Cele nauczan

Dydaktyka ogólna zajmuje się analizą wszelkiego nauczania i uczenia się organizowanego w sposób świadomy, systematyczny i planowany czyli analizą wszystkich czynności składających się na proces nauczania ?

Przykłady wykorzystania zasad i metod nauczania

Zasada przystępności w nauczaniu (stopniowania trudności) - przy doborze materiału nauczania nauczyciel musi brać pod uwagę przystępność dla uczniów, a także dostosowywać metody nauczania do ich poziomu aby umożliwiały im w maksymalnym stopniu pracę zarówno na lekcji jak i podczas zajęć pozalekcyjnych.

Nauczanie prawa w Rzymskim państwie.

- Szkoły nie były tylko zgromadzeniem prawników, ale także prowadziły nauczanie (nauczanie prowadzili magistri).

Metody nauczania mowy dzieci głu­chych

Nauczał głuchych wy­dobywania głosu, oddychania dla mo­wy, wymawiania głosek, a następnie słów. W toku naucza­nia mowy ustnej i pisanej szeroko stosuje się prawidła gramatyki.

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

We Francji mniej zajmowano się teorią katechetycznego nauczania, gdyż nie istniała żadna uniwersyteckakatedra teologii pastoralnej. Mniej też niż w Niemczech dyskutowano o problemach tego nauczania.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Szkoły i nauczanie religii

Na Dum Katolickimw Aachen (1879) książę Karl Löwenstein postulował utworzenie komisji, która opracowałabywytyczne dla programów całego nauczania, od szkół ludowych do uniwersytetów.

METODY NAUCZANIA

Skoro dobór właściwych metod nauczania odgrywa tak ważną rolę w procesie nauczania-uczenia się zdefiniujmy samo pojęcie. Metody nauczania można podzielić na aktywizujące (nauczania) i aktywne (uczenia się).

Różnica miedzy planem i programem nauczania

Plan nauczania obejmuje pełny rejestr realizowanych w szkole przedmiotów, ich rozkład na poszczególne lata nauki, a także liczbę godzin nauczania przeznaczoną dla każdego przedmiotu w pełnym cyklu pracy szkoły jak i w poszczególnych klasach.

Nauczanie problemowe

większa aktywność uczniów sprzyja rozwojowi pozytywnych motywów i zmniejsza potrzebę formalnego sprawdzania osiągnięć, efekty nauczania są wysokie i trwałe.

Rola nauczyciela w procesie nauczania i wychowania dziecka z niepełnosprawnością

nastawiać pozytywnie szerokie kręgi do nich i ich kształcenia specjalnego, - aktywnie włączyć jednostki niepełnosprawne w życie gospodarcze, społeczne i kulturalne kraju, - umożliwiać uczniom niepełnosprawnym częstych, pozaszkolnych kontaktów z rówieśnikami pełnosprawnymi, - stwarzać dzieciom trudne sytuacje zadaniowe, a nie chronić ich przed nimi, - kształtować pozytywne postawy wobec Braille’a u uczniów niewidomych, - stworzenie wokół uczniów nie widomych ...

Wykorzystanie mediów w procesie nauczania

Dla e-learningu w języku polskim często stosowana jest nazwa „e-nauczanie” lub „nauczanie zdalne” - ponieważ odbywa się na odległość, niezależnie od miejsca i czasu. Wynika to z dobrych efektów nauczania na odległość a także z redukcją kosztów szkolenia.

Nauczanie podające

Z ujęcia strukturalnego wiedzy wynika, żeby nauczać idei przewodnich i pojęć węzłowych, na których wspierają się struktury, zamiast nie powiązanych faktów i informacji. Ellen Gagne zebrała i uporządkowała badania i idee z obszaru psychologii poznawczej dotyczące bezpośrednio nauczania.

Kształcenie, Nauczanie

Lekcje te wydają się być najbardziej wartościowe i pozwalają rozwinąć pełny zakres skutecznych metod nauczania i uczenia się.