Natężenie

Czytaj Dalej

Pole grawitacyjne, siła, natężenie pola grawitacyjnego, rzut ukośny - Definicje

Rzut ukośny rozpatrujemy jako ruch wypadkowy złożony z ruchu jednostajnego w kierunku poziomym z prędkością o wartości oraz z ruchu pionowego w górę z prędkością początkową o wartości. Całkowity czas trwania rzutu ukośnego równy jest podwojonemu czasowi wznoszenia się na wysokość maksymalną...

Prędkość narastania natężenia

Prędkość narastania impulsu jest ważnym parametrem w zabiegach elektrostymula-cji, natomiast mniejsze znaczenie ma w metodzie TENS. Impulsy o wolno narastającym natężeniu (tzn. takie, że szczytowa amplituda zostaje osiągnięta po dość długim czasie) z reguły nie wywołują żadnej reakcji w prawidłowo...

Natężenie dźwięku

natężenie dźwięku; jest to amplituda odchyleń cząsteczek drgających od stanu początkowego. W akustyce sto­suje się jako jednostkę pomiaru n. d. mikrobar, co odpowiada ciśnieniu jed­nej dyny na cm2. Natomiast w audio­logii posługujemy się jako jednostką n. d. decybelem, który nie ma wartości...

Jak mierzy się poziom hałasu (natężenie dźwięku)?

Natężenie, czyli mówiąc w uproszczeniu energia fali akustycznej, jest mierzone w decybelach (dB). Szept wykazuje ok. 15 decybeli, a ruchliwa ulica emituje ok. 90 decybeli. Dźwięki głośniejsze niż 100 decybeli stają się nieznośne dla ucha, o natężeniu ok. 140 decybeli, wywołują ból i mogą poważnie...

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej powierzchni w dowolnym punkcie P, leżącym na powierzchni F. Wektor prędkości v w tym punkcie nachylony jest do wketora dF pod kątem α. Kontrakcja – strumień wypływający przez otwór w ścianie lub dnie zbiornika wykazały, że przekrój ...

Objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie

objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie; FE Vi; objętość powietrza wyrzucona w pierwszej se­kundzie forsownego wydechu, po up­rzednim maksymalnym wdechu, wią­że się z oporem przepływu przez drogi oddechowe. Wyrażona w litrach lub jako procent aktualnej pojemności życiowej (FEV,%...

Natężenie i napięcie skuteczne

Prąd Stały:

I=U/R

W=U*I*t=I2Rt

P=W/t=I2R

Prad przemienny:

J=U/R=Uo/R=sinwt=Iosinwt

Uo - amplituda napiecia

Uo/R=Io - amplituda natezenia pradu

Moc pradu przemiennego:

P=U*I = UoIo*sin2wt=Io2R*sin2wt

Szukamy pracy pradu przemiennego w ciagu okresu.

Praca wykonana w czasie ^t:

^W=P(t)*^t...

Amplituda prądu (natężenie)

Uważam, że, bez względu na stosowaną metodę, w praktyce klinicznej należy przestrzegać tradycyjnej zasady „do uzyskania widocznych skurczów dobrze znoszonych przez pacjenta”. Próg tolerancji pacjenta ma zawsze największe znaczenie, jednak podczas każdego zabiegu powinny występować widoczne lub wyczuwalne...