Następca tronu

Czytaj Dalej

NASTĘPCY OCKHAMA

krytyka filozofii i teologii, powszechny sceptycyzm, rozwój poglądów epistemologicznych (dążenie do upraszczania obrazu świata i upraszczania procesu poznawczego, obrona empiryzmu)

Piotr z Ailly (mało samodzielny)

Jan z Mirecourt – istnieją dwa rodzaje poznania, najwyższy stopień poznania...

NASTĘPCY ECKHARTA (praktycy – kaznodzieje)

XIV n.e.: Jan Tauler , Henryk Suso (Niemcy), Jan Ruysbroek (ok. Bruklseli), Tomasz a Kempis (ok. Koloni) (cechy – panteizm, introspekcja i poszukiwanie bytu na dnie swojej duszy) XVI n.e.: Jakub Boehme („dno” Boże pojęte woluntarystycznie, świat – antropomorficznie, jako działanie woli i zmaganie się sił;...

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Walka o tron po śmierci Augusta II Mocnego

Śmierć Augusta II (1733) wysunęła sprawę kandydatury do tronu polskiego. Zrzekł się tronu polskiego, zyskując w zamian księstwo Lotaryngii, ".

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Śmierć Augusta III wzmogła obawy o możliwości wybuchu kolejnej wojny o tron polski.

Mongołowie - PODBOJE NASTĘPCÓW CZYNGIS - CHANA

Przyjmuje się, że było to spowodowane śmiercią wielkiego chana Ugadeja i oczekiwaniami Batu - chana na spory o tron w Karakorum (stolicy imperium mongolskiego).

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Było to już trzecie z kolei panowanie Mieszka na tronie krakowskim, zakończone wygnaniem najpóźniej w 1201r.

Rozbicie dzielnicowe - Tron krakowski po śmierci Mieszka Starego

Tron krakowski - w myśl ustawy Bolesława Krzywoustego - nie był dziedziczny. Leszek nie przyjął tych warunków i tron krakowski powierzono synowi Mieszka Starego, Władysławowi Laskonogiemu.

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

Ale już tutaj pokazała się niechęć szlachty do nowego króla - szlachcie nie podobał się sposób, w jaki król został osadzony na tronie - za pomocą Rosji, którą (odtąd razem z królem Stanisławem) uważano za największego wroga.

Walka o tron Rzeczpospolitej - 1764

Katarzyna II nie zgodziła się jednak na poparcie zamachu stanu i wysunęła stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego przed Adamem Czartoryskim jako kandydata na tron polski.

Objęcie tronu przez Karolingów. Powstanie Państwa Kościelnego

Do ostatecznego objęcia tronu Pepin posłużył się sojuszem z papiestwem, współpracując z przedstawicielem papieskim anglosaskim mnichem Winfrydem- Bonifacym, który uregulował sprawy Kościoła w państwie frankijskim i przywrócił karność kleru.

Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

 

Henryk VI osierocił w 1197 r. 3-letniego Fryderyka, który w następnym roku stracił matkę. W Niemczech zarysowały się dwa obozy polityczne. Wobec małoletności Fryderyka obóz Hohenstaufów odwrócił się od chłopca, koronowanego na króla niemieckiego jeszcze za życia ojca. Wybrano dwóch...

Podboje następców Czyngis - chana. Mongołowie a Europa

, w wyniku nowych walk, tron przeszedł w ręce synów Tułuja: Móngke (1251) i Kubilaja (1260). I tym razem walki o tron w Karakorum zatrzymały pochód Mongołów.

Wojna flandryjska, sprawa templariuszy. Następcy Filipa IV

tron przeszedł na filipa VI hr Valois (Walezjusza), bratanka Filipa Pięknego.

DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

Taki sposób rządzenia, obcy polskim zwyczajom, musiał budzić opór senatorów, ministrów, sejmu, a nawet tych, którzy wprowadzili Augusta na tron.

Olbracht a tron węgierski

 

Król czeski, Władysław Jagiellończyk nazywany był "rex bene" - "król dobrze", ponieważ na wszystkie propozycje odpowiadał "bene".

Był uległy i bez charakteru. Bardzo odpowiadało to magnaterii, praktycznie sprawującej rządy w kraju. Dlatego też właśnie Władysław, a nie porywczy Olbracht...

Jan Sobieski na tronie (1674)

 

Tym razem najsilniejszym kandydatem do korony, popartym zdecydowanie przez szlachtę — ziemian i żołnierzy — był hetman JAN SOBIESKI.

Nowo obrany król zamierzał początkowo zmienić kierunki polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Chciał oprzeć się na sojuszu z Francją, zawrzeć pokój z Turcją i po...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Zmiany wewnątrz stanu szlacheckiego

 

W XVII w. rolnictwo Rzeczypospolitej (zobacz: Stosunki społeczne na wsi.) rozwijało się przez powiększanie terenu upraw, czasem kosztem łanów chłopskich (tzw. rugi), i podnoszenie wymiaru pańszczyzny (równolegle postępowało rozdrabnianie gospodarstw chłopskich w wyniku podziałów przy dziedziczeniu)...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

Tymczasem w pierwszych latach swego panowania Zygmunt Waza czuł się w Polsce obco, nie mógł przyzwyczaić się do swobody poddanych, uważał też rządy w Polsce i na Litwie za wstęp do objęcia tronu w kraju ojczystym.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

 

W połowie XVI w., soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną. Reforma ta miała podążać w dwóch kierunkach: przemian w strukturze wewnętrznej Kościoła i zmian sposobów oddziaływania na wiernych.

Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

 

Kolejna wojna szwedzko-polska lat 1625-1629 stanowiła fragment wojny trzydziestoletniej (1618-1648), dzielącej prawie całą Europę na dwa zwalczające się obozy. Przyczyny wojny trzydziestoletniej tkwiły w sytuacji politycznej i religijnej w Rzeszy niemieckiej, w której zwierzchnią władzę nad federacją...