Narzędzie

Czytaj Dalej

Technika rdzeniowania w zastosowaniu do produkcji narzędzi - Narzędzia otoczakowe

Najpierwotniejszym etapem rozwoju techniki wytwarzania narzędzi kamiennych, charakterystycznym dla najwcześniejszych stadiów antropogenezy, jest produkcja tzw. narzędzi otoczak owych. Były to otoczaki (niekiedy też inne, np. termiczne okruchy skał twardych), które przystosowywano do pracy przez odbicie na...

Technika rdzeniowania w zastosowaniu do produkcji narzędzi - Narzędzia pięściakowe

Pięściaki (franc. biface, ang. hand-axe, ros. pymoe py6njio) są narzędziami wykonanymi techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych, rzadziej z grubych odłupków, w tym także specyficznych odłupków z podwójnym sęczkiem uzyskiwanych tzw. techniką Kombewa z dużych...

Badania funkcji narzędzi kamiennych

Jak już wspomnieliśmy, forma narzędzi retuszowanych nie pozostaje w bezpośrednim związku z ich funkcją; często narzędzia te użytkowano niezgodnie z kształtem sugerującym określone funkcje, które znajdują wyraz w terminologii: odziedziczonej po badaczach XIX w. Jedynym obiektywnym śladem...

Typologia kamiennych narzędzi paleolitu i mezolitu - Zasady klasyfikacji typologicznej

Dotychczas omówiliśmy techniki produkcji pólsurowca (odlupków, wiórów) i niektórych narzędzi (narzędzia rdzeniowe), a także podaliśmy klasyfikację końcowych produktów tych procesów oraz powstających w ich trakcie odpadków (debitażu). Obecnie przejdziemy do kolejnych etapów przeróbki tych produktów (a...

Typologia narzędzi neolitycznych

Początek neolitu jest dziś uważany za przełomowy moment w pradziejach ludzkości ze względu na efekty „rewolucji neolitycznej" we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i kultury materialnej. Przejście od gospodarki przyswajającej, zbieracko-lowiecko-rybackiej. do gospodarki wytwórczej...

Wytwarzanie narzędzi na przestrzeni dziejów

W ciągli dwóch ostatnich stuleci produkcją narzędzi zajmują się wyspecjalizowane technologicznie zakłady. Jednak u początków historii ludzkości ludzie wytwarzali prymitywne narzędzia ze wszyst­kiego, co było pod ręką. Zdolność do wytwarzania narzędzi, nawet tych najbardziej prymitywnych...

Metody badań nad zespołami narzędzi górnego paleolitu

W badaniach nad inwentarzami kamiennymi paleolitu górnego stosujemy także analizę statystyczną, która pozwala poznać strukturę zespołu i porów:./wać wzajemnie poszczególne inwentarze. Stosujemy tutaj rachunek wskaźników oraz pełną analizę (..statystyczną inwentarza opartą na liście typów...

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Narzędzia wnękowe i zębate

Narzędzia wnękowe (franc. encoche, ang. notch, ros. CKo6ejib) są to narzędzia formowane retuszami wnękowymi. Ogólnie możemy wyróżnić narzędzia wnękowe z jedną wnęką oraz narzędzia wnękowe z wieloma wnękami, niezależnie od ich położenia w stosunku do formy odłupka. Wyróżniamy ponadto...

7 narzędzi TQC

Charakterystyka

Zarządzanie jakością stosuje się w ramach ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Stosowanie ma na celu ulepszenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie lepszej jakości usług, produktów. Jest to pewna filozofia zarządzania, rodzaj kultury przedsiębiorstwa. Do...

Narzędzia badawcze w badaniach pedagogicznych,konstrukcja i zastosowanie.

T. Pilch i T. Wujek twierdzą, że ?narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań. O ile technika badan oznacza czynność np. obserwowanie, prowadzenie wywiadu, o tyle narzędzie badawcze to instrument służący do technicznego gromadzenia danych badań. W tym rozumieniu narzędziem badawczym będzie kwestionariusz wywiadu, magnetofon, arkusz obserwacyjny, a nawet ołówek?. T. Pilch twierdzi, ze ?narzędzia badań za każdym razem buduje się dla ...

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje: - Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabela - Okno - Pomoc Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania istniejących, zapisywania ich , drukowania, wysyłania do wybranych osób jako załącznik, wstawiania tekstu do innego dokumentu książki. Posiada funkcję: · Nowy- otwiera nowy czysty dokument nadając mu standardowa nazwę „Dokument” z kolejnym numerem · Otwórz- ...

Typologia narzędzi górnego paleolitu - Narzędzia kombinowane

Już wspominaliśmy wielokrotnie, że narzędzia górnopaleolityczne występują często w postaci zdwojonej lub wielokrotnej, tj. na jednym półsurowiaku są wykonane dwa narzędzia należące do tej samej grupy typologicznej (np. podwójny rylec, podwójny drapacz itp.). Oprócz tego spotykamy się ze...

Niektóre metody badań nad typologią i funkcją narzędzi schyłkowego paleolitu

Jak stwierdziliśmy już w rozdziałach omawiających typologię narzędzi starszych okresów paleolitu, doskonałą metodą analizy typologicznej poszczególnych zespołów czy inwentarzy kamiennych jest metoda typologiczno-statystyczna, oparta na właściwie zestawionej liście typów. Takie listy...

Typologia narzędzi mezolitycznych - Inne narzędzia

Do kategorii tej zaliczamy narzędzia sporadycznie tylko pojawiające się w inwentarzach kultur mezolitycznych (półtylczaki), 'narzędzia znane z niektórych tylko kultur (liściaki), a także narzędza nie przejawiające wyraźniejszej jednolitości typologicznej, o kształtach przypadkowych (odłupki i wióry...

Typologia narzędzi późnopaleolitycznych Afryki Północnej

Tvpy i odmiany narzędzi występujących na terenie Afryki Północnej i Północno-Wschodniej w późnym paleolicie wielokrotnie odbiegają od form znanych z terenu Europy. Skłania to do oddzielnego potraktowania tego terenu, tym bardziej że również pod względem technik krzemieniarskich obszary te różnią...

Narzędzia służące do pomiaru jakości życia

Badania osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, u których charakter schorzenia może mieć znaczący wpływ na obniżenie jakości życia, mają

szczególne uzasadnienić praktyczne. Pozwalają bowiem określić charakter i nasilenie aktualnie doświadczanych problemów socjomedycznych i psychologicznych...

Żywność i żywienie w ujęciu historycznym- zmiany w narzędziach i procesach technologicznych wykorzystywanych w sferze żywności i ich uwarunkowania

Celem poniższej pracy jest uzmysłowienie czytelnikowi, a przede wszystkim sobie samemu jak ogromne zmiany w narzędziach i procesach technologicznych dokonały się w sferze żywności i żywienia w toku historii. Jak odbywała się ewolucja narzędzi do wytwarzania i przetwarzania żywności oraz procesów jej utrwalania, aby jak najdłużej zachowywała swoje walory użytkowe. Dość ważnym i podsumowującym elementem pracy będzie także uświadomienie, jakie były uwarunkowania tych ...

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Inne narzędzia

W grupie tej wyróżnimy przede wszystkim różnego rodzaju odłupki retuszowane, których szczególnym przypadkiem są tzw. rakiety (franc. raclettes), drobne odłupki stromo retuszowane na całym obwodzie lub jego części.

Ponadto należy wspomnieć o wiórach retuszowanych w sposób nieciągły, przerywany...

Typologia narzędzi schyłkowego paleolitu krajów śródziemnomorskich

Oddzielne miejsce należy poświęcić narzędziom kamiennym występującym w Europie Południowej. Rozwój górnego a przede wszystkim schyłkowego paleolitu wykazuje na tym terenie cechy lokalne. Początkowo dominującą rolę odgrywa kultura (lub raczej krąg kultur) tardigrawecka, która przechodzi u schyłku...

Typologia narzędzi mezolitycznych

Pojęciem mezolit obejmujemy pewien etap rozwoju kultury, związanej I gospodarką myśliwsko-zbieracko-rybacką w środowisku leśnym lasów strefy umiarkowanej w okresie wczesnego holocenu, uchwytny na terenie Europy Północnej i Środkowej. Używamy zatem określenia mezolit nie jako nazwy okresu...