Naruszenie przepisów o tajności głosowania

Czytaj Dalej

Zasada tajności głosowania i jej gwarancje

Ewentualną sankcją za naruszenie wyborczych procedur wiążących się z głosowaniem może być wniesienie protestu zarzucającemu komisji obwodowej tolerowanie w lokalu wyborczym ostentacyjnie jawnego głosowania, mającego formę agitacji bo ta jest w komisji zakazana.

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Każda epoka tworzy własne „przepisy na życie”, charakterystyczne dla ducha swych czasów. Owe przepisy, wzorce osobowe, rozpowszechniane są poprzez literaturę. Bohater epoki średniowiecza to przede wszystkim człowiek pobożny, wszystkie swe myśli kierujący ku Bogu.

Jednym z wzorców osobowych...

Czym są przepisy prawne

- Najbardziej elementarne jednostki redakcyjne aktu normatywnego występujące jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty,

- Norma prawna nie jest jednoznaczna z przepisem prawnym, z reguły przepis prawny zawiera tylko niektóre człony normy prawnej,

- Zdarza się, że zamiast terminu przepis prawny używa się...

Przepis prawny

 

Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

Zakres obowiązywania przepisów prawa

 

Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela...

Kolizje przepisów prawnych

 

O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

W czasie

Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach (przez sąd grodzki) W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia, podlega ono zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W POWIECIE

Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

W przypadku pozostałych naruszeń prawa, według inspektorów przyczyną stwierdzonych uchybień jest – z jednej strony - nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy (zwłaszcza w firmach nie dysponujących wykwalifikowaną obsługą prawną), a z drugiej (w wielu przypadkach) - świadome ich naruszanie celem obniżenia kosztów pracy.

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 

Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 27.

Osobna ustawa powoła organy właściwe do orzekania w sprawach, wynikających z odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów oraz z odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej, określonej w art. 51 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

Art. 28.

Rząd złoży Sejmowi projekt budżetu, narodowego planu...

PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 30.

Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

Art. 31.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 32.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych (głosowanie problemowe a retrospektywne)

Inaczej paradygmat tej określany jest jako teoria racjonalnego wyboru. Jej twórcą jest Anthony Downs (1957). Zakłada ona, że zachowanie obywateli w sferze polityki jest racjonalne, dokonuje się celowego, świadomego wyboru. Obywatel dąży do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności swoich decyzji. Jest w tym...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

Kryteria pozwalające ustalić czy NARUSZENIE JEST WYSTARCZAJACO POWAŻNE (ocena w tym względzie należy każdorazowo do sądów krajowych, te kryteria musi sąd krajowy wziąć pod uwagę): Stopień jasności i precyzyjności naruszonej normy Zakres swobody oceny pozostawionej przez naruszoną normę organom państwowym lub wspólnotowym Zamierzony lub niezamierzony charakter popełnionego czynu lub wyrządzonej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Trybunał stwierdził, ze, jeśli państwo członkowskie, które dokonało naruszenia postanowień prawa wspólnotowego przyznających prawa jednostkom, w czasie popełniania naruszenia nie miało prawnej możliwości wyboru lub miało ograniczone możliwości działania według swojego uznania lub nie miało ich wcale, to jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnoto­wego może być wystarczające do uznania, iż miało miejsce wystarczająco ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Republika Włoska Włoska ustawa wykluczała całkowicie odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji, w sytuacji, gdy naruszenie to wynika z dokonanej przez ten sąd interpretacji przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów Ograniczyła tę odpowiedzialność do wypadków naruszenia ...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Zakres stosowania przepisów KPA

- kiedy postępowanie prowadzi organ administracji;

- kiedy postępowanie prowadzi inny organ albo podmiot, który został powołany do załatwienia sprawy z zakresu administracji publicznej;

- jeżeli następuje rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej konkretnej;

- rozstrzygnięcie to ma formę decyzji...