Naruszenie nietykalności cielesnej

Czytaj Dalej

Najczęstsze naruszenia kontraktu pracowniczego

W przypadku pozostałych naruszeń prawa, według inspektorów przyczyną stwierdzonych uchybień jest – z jednej strony - nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy (zwłaszcza w firmach nie dysponujących wykwalifikowaną obsługą prawną), a z drugiej (w wielu przypadkach) - świadome ich naruszanie celem obniżenia kosztów pracy.

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 

Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych...

TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU

Natomiast sam akt  świadomości pozbawiony jest kwalifikacji charakterys-tycznych dla tego, co cielesne: nie jest przestrzennie rozciągły, cięŜki, barwny itd. Mówi się tu o cenestezji, o wraŜeniach ustrojowych czy wewnętrznych doznaniach (cielesnych).

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za brak transpozycji dyrektywy

(Sprawa Frankovich i inni) – dla przypomnienia- Frankovich i inni wnieśli skargę przeciwko Włochom do sądu włoskiego z powodu braku transpozycji dyrektywy, która zobowiązywała kraj do stworzenia funduszu, z którego wypłacane będą pieniądze dla pracowników bankrutujących przedsiębiorstw Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy rezultat, który przewiduje dyrektywa nie może zostać osiągnięty w drodze wykładni prawo ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty prawodawcze

Kryteria pozwalające ustalić czy NARUSZENIE JEST WYSTARCZAJACO POWAŻNE (ocena w tym względzie należy każdorazowo do sądów krajowych, te kryteria musi sąd krajowy wziąć pod uwagę): Stopień jasności i precyzyjności naruszonej normy Zakres swobody oceny pozostawionej przez naruszoną normę organom państwowym lub wspólnotowym Zamierzony lub niezamierzony charakter popełnionego czynu lub wyrządzonej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Trybunał stwierdził, ze, jeśli państwo członkowskie, które dokonało naruszenia postanowień prawa wspólnotowego przyznających prawa jednostkom, w czasie popełniania naruszenia nie miało prawnej możliwości wyboru lub miało ograniczone możliwości działania według swojego uznania lub nie miało ich wcale, to jakiekolwiek naruszenie prawa wspólnoto­wego może być wystarczające do uznania, iż miało miejsce wystarczająco ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Republika Włoska Włoska ustawa wykluczała całkowicie odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody wyrządzone jednostkom wskutek naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji, w sytuacji, gdy naruszenie to wynika z dokonanej przez ten sąd interpretacji przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów Ograniczyła tę odpowiedzialność do wypadków naruszenia ...

Prawa i wolności osobiste - Nietykalność osobista

Zakazane są tortury: fizyczne, psychiczne, znęcanie się, jak i kary cielesne.

Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

Konstytucyjna ochrona życia, nietykalności osobistej

Zakazuje się stosowanie kar cielesnych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

Ponadto naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansów publicznych nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych ...

Immunitet dyplomatyczny i immunitet konsularny (podstawa prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy, nietykalność i udział w procesie)

Zakres przedmiotowy- treść immunitetu,

Zakres podmiotowy- osoby korzystające z immunitetu.

Immunitet dyplomatyczny - określony jest w art.578. Wg tego przepisu orzecznictwu polskich sądów karnych nie podlegają:

1. Uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych

2. Osoby...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania: -nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce -treść tych praw można ustalić w sposób nie budzący wątpliwości(przesłanki bezpośredniej skuteczności) -występuje związek przyczynowo-skutkowy między nieterminową lub nieprawidłową implementującą dyrektywy a wyrządzoną szkodą.

Postępowanie w sprawie naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań traktatowych

Skarga na naruszenie obowiązków traktatowych pozwala na sankcjonowanie naruszeń przepisów traktatowych, a także naruszeń prawa wtórnego, tj. państwo członkowskie nie usunie samo zarzucanego naruszenia, wówczas Komisja może skierować do ETS skargę o naruszenie obowiązków traktatowych.

CIELESNY

  CIELESNY łc.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na : (przykładowo) 1) Zaniechaniu ustalenia należności Skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych 2) Przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych 3) Przekroczeniu uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub w planie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego lub ...

Administracyjna i karno administracyjna odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska

podmiot naruszający ustawę o P. skłania podmiot do działania na rzecz usunięcia powstałej szkody, zwana również karą biegnącą- naliczaną w sposób ciągły od momentu stwierdzenia naruszenia przepisów, do czasu usunięcia szkody.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na : (przykładowo) 1) Zaniechaniu ustalenia należności Skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych 2) Przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych 3) Przekroczeniu uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub w planie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego lub ...

Walka z cyberprzestępczością a naruszenie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

Naruszenie praw człowieka a walka z cyberprzestępczością Nie sposób wyobrazić sobie w dzisiejszym świecie normalnego, codziennego życia bez istnienia technologii informacyjnej. Mimo wszelkich zalet jakie wypływają z całej komputeryzacji dochodzi do wielu naruszeń praw człowieka.